Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Sosna
Główny adres email
Joanna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • jestem absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • stopień doktora uzyskałam w 2000 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia w zakresie specjalności ichtiologia na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. „Biologia obcych gatunków ryb w wodach śródlądowych Polski” uzyskałam w 2010 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • od stycznia 2012 r. jestem zatrudniona na stanowisku profesora uczelni
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

moje zainteresowania naukowe to: zaspoły ryb w rzekach, gatunki inwazyjne, "life-history" ryb, interakcje między gatunkami, antropogeniczne przekształcenia ekosystemów rzecznych

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

  • jestem pracownikiem badawczo-dydaktyczny
  • pełnie funkcję pełnomocnika dziekana ds. promocji wydziału BiOŚ
  • prowadze wykłady dla kierunku ochrona środowiska z przedmiotów: podstawy ekologii, środowisko przyrodnicze Polski, ekologia rzek, ekologia inwazji zwierząt

  Do moich obowiązków należy:

  w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie badań naukowych i rozpowszechnianie ich wyników;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
  • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

  w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela