Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Klon
Główny adres email
Anna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie socjologii, związana z Katedrą Metod i Technik Badań Społecznych (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego) od 1995 roku.

2017 - Habilitacja w zakresie socjologii. Rozprawa pt. „Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki.

2001 - Doktorat w zakresie socjologii pod kierunkiem dr. hab. Bohdana Dudka prof. UŁ. Rozprawa pt. „Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej.”

1995 - Magisterium pod kierunkiem dr. W. A. Rostockiego pt. „Śmierć i umieranie w polskich warunkach kulturowych – na przykładzie analizy konkretnego przypadku – Opieka paliatywna na terenie Łodzi.”


Osiągnięcia naukowe

Jest przewodniczącą Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członkiem zarządu European Society for the Study of Symbolic Interaction (ESSSI). Jest członkiem redakcji „Przeglądu Socjologii Jakościowej” oraz „Qualitative Sociology Review” oraz projektantką okładek obu czasopism

Przewodnicząca Sekcji Historycznej Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi, działa na rzecz lokalnej społeczności wspinaczkowej poprzez projekty archiwistyki społecznej, np. organizując wystawę „Climbing Stories” (2017) oraz współtworząc i koordynując prace Łódzkiego Archiwum Wysokogórskiego (https://archiwumgorskie.pl/). Publikuje teksty popularnonaukowe na ten temat.

Zainteresowania naukowe

Interesuje się psychologią społeczną (https://arcofwork.blogspot.com/) oraz metodologią badań społecznych, w szczególności kwestią usytuowania badacza w procesie badawczym. W swoich badaniach terenowych odwołuje się do teoretycznych ram symbolicznego interakcjonizmu. Posługuje się etnografią, autoetnografią i metodologią teorii ugruntowanej (https://annakacperczyk.wixsite.com/teoriaugruntowa...), koncentrując się na innowacyjnych strategiach badań jakościowych. Jest autorką rozważań metodologicznych na temat autoetnografii (2014, 2016, 2020). Wśród merytorycznych obszarów jej badań znalazły się: opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce (2006), zrównoważony rozwój amazońskiej wioski (2013), społeczny świat wspinaczki (2016), śmieci jako przedmiot socjologicznych badań (w druku).


Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

  1. Realizacja zadań dydaktycznych:

  a) prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym metodami i technikami kształcenia na odległość;

  b) sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

  c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

  d) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

  e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  f) prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

  g) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

  h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

  i) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

  j) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

  k) wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

  2. Realizacja obowiązków naukowych:

  a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

  b) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

  c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

  d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni;

  e) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);

  f) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

  g) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;

  h) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki naukowe.

  3. Realizacja obowiązków organizacyjnych

  a) praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

  b) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

  c) organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;

  d) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

  e) pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;

  f) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

  g) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela