Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Sosna
Główny adres email
Katarzyna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dr hab. Katarzyna Kaczor-Scheitler - Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Wydział Filologiczny

Konsultacje: w formie zdalnej (Teams)


Absolwentka filologii polskiej w WSP im. KEN w Krakowie (1996), tam ukończyła również dwuletnie Studium Dziennikarskie (1997). Na UŁ została zatrudniona na stanowisku asystenta-doktoranta w październiku 1999 roku. Doktorat uzyskała w 2003 roku na podstawie rozprawy pt. Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII wieku (promotor: prof. dr hab. Jan Okoń; recenzenci: prof. dr Jerzy Starnawski, prof. dr hab. Stanisław Obirek). Od czerwca 2003 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta. Jest także absolwentką studiów podyplomowych Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2018–2019) oraz Edytorstwo – redakcja tekstu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2019–2020). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2021 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie dorobku naukowego i monografii Perswazja w wybranych medytacjach siedemnastowiecznych z klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu. Członkini redakcji naukowej serii wydawniczych „Analecta Literackie i Językowe” oraz „Spichlerz Polskiej Literatury Dawnej”, a także Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Oddział Łódzki).
Osiągnięcia naukowe

Publikacje książkowe:

 • Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII wieku, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2005.
 • Marianna Marchocka a św. Teresa z Avila, Flos Carmeli, Poznań 2009.
 • Perswazja w wybranych medytacjach siedemnastowiecznych z klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

 • Prace redakcyjne, edycje tekstów dawnych, artykuły i recenzje.

  Artykuły opublikowane zostały w czasopismach krajowych i zagranicznych („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, „Pamiętnik Literacki”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, „Prace Polonistyczne”, „Respectus Philologicus”, „Ruch Literacki”, „Świat i Słowo”, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, Analecta Praemonstratensia”, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”, „Poznańskie Studia Teologiczne”, „Przegląd Powszechny”, „Studia Monastica”, „Verbum Vitae”), a także w tomach pokonferencyjnych i okolicznościowych.


  Nagroda Rektora UŁ indywidualna I stopnia w 2006 roku;

  Nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia w 2021 roku.


  Publikacje dostępne na:

  https://orcid.org/0000-0003-3955-138X

  academia.edu

  researchgate.net


  Zainteresowania naukowe

  Głównym obszarem jej poszukiwań naukowych jest literatura religijna XVII wieku, w szczególności piśmiennictwo zakonne. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się literatura okolicznościowa (emblematy, epitalamia, listy dedykacyjne), ascetyczno-mistyczna oraz medytacyjno-modlitewna.

  Stanowiska
  • Adiunkt Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

   pracownik dydaktyczno-naukowy

   Godziny pracy

   • Poniedziałek
   • Wtorek
   • Środa
   • Czwartek
   • Piątek
   • Sobota
   • Niedziela