Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Andrzej Sosna
Główny adres email
Andrzej.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

2014 – profesor nauk biologicznych,

2008 – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, w zakresie specjalności ichtiologia, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Zespoły ryb i ich środowisko: zastosowanie sztucznych sieci neuronowych Kohonena",

2000 – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, w zakresie specjalności hydrobiologia, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza wieloletnich zmian w zespołach ryb rzeki Warty",

1996 – studia podyplomowe: Podyplomowe Studium Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki,

1995 – magister biologii, specjalność biologia środowiskowa, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,

1994 – Bachelor of Science (licencjat), School of Applied Sciences, University of Wolverhampton, Wielka Brytania.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje badania koncentrują się na ekologii rzek – od tych najmniejszych (np. w mieście Łodzi) po największe polskie rzeki (Warta, Noteć, Narew, Bug) – i dotyczą oceny stanu, kierunku oraz tempa zmian w zespołach ryb i makrobezkręgowców wodnych, znaczenia starorzeczy dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów rzecznych, wpływu piętrzenia i regulacji rzek oraz zanieczyszczenia wody na jakość środowiska wodnego. Wyniki tych badań są wykorzystywane przy planowaniu działań ochronnych ekosystemów wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej w ekosystemach rzecznych.

Stanowiska
 • profesor Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

  Do moich obowiązków należy:

  w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
  • udział w komercjalizacji wyników badań;
  • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

  w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;
  • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela