Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Maria Dąb
Główny adres email
Piotr.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem autorem ponad 140 publikacji i opracowań naukowych, w tym autorem 6 monografii. Z tego po otrzymaniu stopnia doktora habilitowanego opublikowałem ponad 90 publikacji, na które składa się 5 monografii i artykuły naukowe.

Osiągnięcia naukowe

Od 1 marca 2011 r. do 30 grudnia 2011 r. oraz od 4 stycznia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r. prowadziłem prace naukowe w Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi.Od lat prowadziłem lub prowadzę wykłady, konwersatoria, ćwiczenia oraz seminaria na Wydziale Prawa i Administracji UŁ dla studentów z kierunków Prawo, Administracja oraz dla studentów Wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego, Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Geograficznych z następujących przedmiotów: Prawo ochrony środowiska, Prawo administracyjne, Prawo procesu inwestycyjno-budowlanego, Polityka ochrony środowiska, Prawo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od 19 marca 2014 r. jestem sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą czterech głównych płaszczyzn badawczych obejmujących: (I) prawo i politykę ochrony środowiska, (II) unijne i międzynarodowe prawo ochrony środowiska, (III) prawo administracyjne, (IV) gospodarcze prawo środowiska (przed i po habilitacji). Od początku wiodącym tematem mojej pracy naukowej była koncepcja teoretyczna ochrony prawnej środowiska w systemie prawa administracyjnego.

Stanowiska
 • Profesor Zakład Prawa Ochrony Środowiska

  Obowiązki badawcze: 1)prowadzenie działalności naukowej, obejmującej: a) badania naukowe: -badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, -badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń; b)prace rozwojowe, będące działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

  Obowiązki organizacyjne i inne

  1)udział w pracach komisji przeprowadzających rekrutację na studia oraz do szkoły doktorskiej;

  2)udział w pracach związanych z potwierdzaniem efektów uczenia się;

  3)udział w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora, w tym pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, oraz udział w pracach komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie i pracach komisji habilitacyjnej;

  4)udział w innych pracach i wdrażanych programach związanych z rozwojem poziomu badawczo-dydaktycznego Uczelni, zlecanych przez Rektora, prorektora lub dziekana;

  5)udział w pracach organizacyjnych Uczelni związanych z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową;

  6)stałe podnoszenie kompetencji zawodowych;

  7)przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć i konsultacji, właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i naukowej);

  8)znajomość obowiązujących przepisów powszechnych i wewnętrznych w sprawach należących do zakresu obowiązków pracownika, w szczególności Statutu UG, Regulaminu Studiów oraz Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego;

  9)dbanie o mienie Uczelni oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone pracownikowi mienie;

  10) przestrzeganie obowiązujących w Uczelni przepisów w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej;

  11) przestrzeganie tajemnicy służbowej w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu;

  12) zachowanie tajemnicy informacji dotyczących danych osobowych pracowników i studentów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (również po rozwiązaniu stosunku pracy);

  13) dbanie o wizerunek i dobre imię Uczelni;

  wykonywanie poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego związanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela