Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Topola
Główny adres email
Michał.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent filologii polskiej UŁ (1996), specjalność edytorska i nauczycielska. Pracę magisterską z teorii literatury napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Cieślikowskiej. W maju 1997 roku ukończył kurs Menedżer Administracyjno-Ekonomiczny Firm, następnie podjął pracę w Banku Rozwoju Eksportu (BRE). Na UŁ został zatrudniony na stanowisku asystenta-doktoranta w marcu 1998 roku. Doktorat uzyskał w 2003 roku na podstawie rozprawy Elementy retoryki w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego (promotor: prof. dr hab. Jan Okoń, recenzenci: prof. dr hab. Renarda Ocieczek, prof. dr Jerzy Starnawski). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 na podstawie rozprawy Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku (recenzenci: dr hab. prof. UAM Katarzyna Meller, prof. dr hab. Jan Okoń, dr hab. prof. UŁ Krystyna Płachcińska, prof. dr hab. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz). Od września 2017 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Sprawowane funkcje: wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej w okresie od kierownika Zakładu Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych, zaś od 1.06.2019 do chwili obecnej kierownika Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych.

Osiągnięcia naukowe

monografia: Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku, Łódź 2012, Wydawnictwo UŁ.

edycja: Marcin Paszkowski, Utwory okolicznościowe, cz. I–II, oprac. Michał Kuran przy udziale Romana Krzywego, Warszawa 2017, "Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej", t. XXXVI, vol. 1–2, ss. 277+252.

Nagroda Rektora UŁ I stopnia w roku 2020

Kierownik grantu NPRH Dziedzictwo Narodowe: Edycja krytyczna "Sarmatiae Europeae descriptio" i "Kroniki Sarmacyjej europskiej" Aleksandra GwagninaZainteresowania naukowe

Główne obszary zainteresowań to literatura polska XVII wieku, dorobek literacki Samuela Twardowskiego i Marcina Paszkowskiego, epika staropolska, literatura okolicznościowa, kaznodziejstwo pogrzebowe, genologia historyczna oraz edytorstwo tekstów dawnych. Ponadto staropolskie kroniki i listowniki (XVII–XVIII w.).

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

  Kierowanie Zakładem Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych: opieka nad rozwojem naukowym Zespołu, w tym m.in. prowadzenie zebrań naukowych, opiniowanie wniosków pracowników,

  Organizacja dydaktyki w Zakładzie, przydział zajęć dydaktycznych, nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia.

  Opieka nad polonistycznymi specjalizacjami: edytorską i grafiką komputerową.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów i konwersatoriów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela