Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wioletta Maria Sosna
Główny adres email
Wioletta.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem dr. hab. filozofii i magistrem historii sztuki
NAUKA: specjalizuję się w estetyce (w szczególności problematyce aksjologicznej w sztuce, codzienności i przestrzeni miejskiej oraz teorii doświadczenia estetycznego), teorii sztuki nowoczesnej i współczesnej, krytyce artystycznej, pograniczach estetyki, antropologii oraz performatyki

 • jestem autorką książek Kamp, glamour i vintage. Współczesne wartości estetyczne (2018), „Strategia rewaloryzacji” we współczesnej refleksji nad sztuką. Piękno, eklektyzm, epigonizm, infantylizm (2008), współautorką książek Experience of Art in Urban Space. Urban Forms Gallery 2011–2013 (2014, z A.Gralińską-Toborek), Street Art. Decade. Urban Forms Gallery 2009-2019 (2020 z T. Latuszewską-Syrda); współredaktorką książki Aesthetic Energy of the City. Experiencing Urban Art And Space (2016, z A.G.-T.) oraz numerów „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” pt. Ideas, Forms, Places in Public Space (2017, z A.G.-T.), Aesthetic Polarities: Urban Creativity and City Dwelling (2019, z A. Rejniak-Majewską), Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną – cz. 1 (2020, z P. Politem), opublikowałam ponad 40 tekstów naukowych w książkach i czasopismach, m.in.: „On the Wa@terfront”, „Kultura Współczesna”, „Principia”, "Przegląd Filozoficzny", „Sztuka i Filozofia”, „Sztuka i Dokumentacja”, "Dyskurs", w encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej; jestem autorką ponad 40 prac popularyzatorskich, zob. spis publikacji
 • od 2014 r. organizuję międzynarodową interdyscyplinarną konferencję Aesthetic Energy of the City, skupiającą naukowców i artystów
 • od 2014 r. współpracuję z Centrum Badań Miejskich Uniwersytetu w Barcelonie (gdzie pracuję w projekcie "Przestrzeń publiczna, Twórcza partycypacja, Pamięć obywatelska" (2018-2021), należę do rad naukowych pisma „On the W@terfront” i serii wydawniczej UB „Active Communication"
 • prowadzę z zespołem doktorantów i studentów portal poświęcony plakatowi, propagujący wiedzę o sztuce współczesnej i krytykę artystyczną IF Kolekcja. Polski Plakat
 • 2020-2023 - realizuję jako promotorka grant "Doktorat wdrożeniowy" z mgr Jowitą Mróz (Kategorie unikatowości i osobliwości oraz ich rola w regionalnej polityce społeczno-kulturalnej w województwie łódzkim)

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM: od 2013 r. współpracuję z Fundacją Urban Forms, publikując książki, artykuły, organizując konferencje, debaty, konsultując działania edukacyjne, społeczne i artystyczne; współpracuję także z muzeami, innymi organizacjami pozarządowymi, prowadząc warsztaty, dyskusje, prelekcje.

DYDAKTYKA: wykładam na kierunkach filozofii, okcydentalistyki, historii sztuki oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ przedmioty obowiązkowe związane z estetyką i historią sztuki oraz problematyką aksjologiczną, etyką pracy akademickiej i zagadnieniami prawa autorskiego; prowadzę szereg zajęć autorskich, zob. usosweb.uni.lodz.pl, pracuję metodą warsztatową i projektową; jestem współtwórczynią (z dr. hab. prof. UŁ Andrzejem Kaniowskim i dr. Krzysztofem Kędziorą) innowacyjnego programu studiów okcydentalistyki

Osiągnięcia naukowe

KSIĄŻKI [autorstwo]:

 • Kamp, glamour, vintage. Współczesne kategorie estetyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • „Strategia rewaloryzacji” we współczesnej refleksji nad sztuką. Piękno, eklektyzm, epigonizm, infantylizm, Universitas, Kraków 2008

KSIĄŻKI [współautorstwo]:

 • [z T. Latuszewską-Syrda], Street Art Decade, Urban Forms Gallery 2009-2019, Urban Forms Foundation/ Urban Creativity, Łódź-Lisbon 2020
 • [z A.Gralińską-Toborek], Doświadczenie sztuki w przestrze­ni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011–2013/ Experience of Art in Urban Space. Urban Forms Gallery 2011–2013, translated by M. Koniarek, Biblioteka/Fundacja Urban Forms, Łódź 2014 .

KSIĄŻKI i CZASOPISMA [redakcja]:

 • “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica” 2020, nr 35: Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną, red. W. Kazimierska-Jerzyk, P. Polit
 • “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica” 2019, nr 33: Aesthetic Polarities: Urban Creativity and City Dwelling, red. W. Kazimierska-Jerzyk, A. Rejniak-Majewska
 • „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica.Ethica – Aesthetica – Practica” 2017, nr 30: Ideas, Forms, Places in Public Space, red. W. Kazimierska-Jerzyk, A. Gralińska-Toborek
 • Aesthetic Energy of the City. Experiencing Urban Art and Space, red. W. Kazimierska-Jerzyk, A. Gralińska-Toborek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
ARTYKUŁY/ PAPERS
 1. From the Carracci to Joseph Beuys — on the principles of dissent in art education, Educational Philosophy and Theory, https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1981857
 2. Język krytyki artystycznej a pojęcia estetyki Mieczysława Wallisa, "Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica" 2020, nr 35, s. 31-57.
 3. Wartości street artu, "Kultura Współczesna" 2019, nr 3, s. 177-187.
 4. Smak słodko-gorzko-kwaśny. Miejsce filozofii w sztuce życia według Bohdana Dziemidoka, "Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica" 2019, nr 33, s.109-127.
 5. Aesthetic and Ethical Aspects of Responsibility for Mural Galleries (Comparative Analysis of Collections in Zaspa/Gdańsk, Łódź and Dulwich/London)” „On the W@terfront” 2019, e-ISSN 1139-7365, Universitat de Barcelona, vol. 61, nr 6, pp. 3–43.
 6. Dzieła mistrzów tradycyjnego malarstwa sztalugowego jako inspiracje współczesnych murali – projekt „Off Galeria” (2015), w: Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska, Krzysztof Stefański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 321–339.
 7. Aesthetic Energy of an Ordinary Place, in: Aesthetic Energy of the City. Experiencing Urban Art and Space, . red. A. Gralińska-Toborek, W. Kazimierska-Jerzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 67–81.
 8. The Old Market in Lodz – A Place Without an Axiological Identity. Classic Aesthetic Qualities as a Transfiguration, „On the W@terfront” 2015, vol. 40, nr 3, Novembre 15th, Universitat de Barcelona, s. 7–39. Wersja polska artykułu: Stary Rynek w Łodzi – miejsce bez aksjologicznej tożsamości. Klasyczne jakości estetyczne jako potencjał transfiguracyjny, „Kultura i Historia” 2016, nr 30.
 9. Bohdan Dziemidok, Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami i wartościowaniem. Szkice z aksjologii stosowanej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013 [recenzja książki], „Estetyka. Biuletyn” 2015, nr 2 (1), wyd. UJ/PTE, s. 54–57.
 10. Kiedy performans jest performatywny? w: Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Libron, Kraków 2013, s. 53–-64.
 11. Ciało w twórczości Jerzego Beresia , 2013, w: Sensualność w kulturze polskiej [multimedialna internetowa encyklopedia tematyczna], kier. projektu W. Bolecki, red. zespół IBL PAN.
 12. Sztuka ciała (body art), 2013, w: Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej].
 13. Performans, w: Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej].
 14. Performans klasyczny, w: Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej].
 15. Wzrok i widzenie według Zbigniewa Warpechowskiego, 2013, w: Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej].
 16. Gwałt na kulturze według Zbigniewa Warpechowskiego, 2013, w: Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej].
 17. Abstrakcja a cielesność, 2013, w: Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej].
 18. Ciało w twórczości Zbigniewa Warpechowskiego, 2013, w: Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej].
 19. Live, Liveliness, Liveness Versus Performativity in Action Art, „Art Inquiry” 2012, vol. XIV (XXIII), s. 53-70.
 20. HOMO NOT-SO-LUDENS – GRAĆ W WIRUS CZY GRAĆ WIRUSEM? Performatywne aspekty sztuki najnowszej (wokół „transgatunkowych” projektów Michała Brzezińskiego), „Dyskurs” 2012, nr 13/14, s. 312-325.
 21. Obraz a idea. Estetyczno-antropologiczne paradoksy sztuki konceptualnej (implikacje ikonoklastyczne), „Sztuka i Dokumentacja” 2012, nr 6, s. 55–62.
 22. Settlement as a performative aspect of art and aesthetics (Zbigniew Warpechowski’s creative attitude), „Art Inquiry” 2011, vol. XIII (XXII), s. 251–268.
 23. Transmedialność jako poziom lektury, w: Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski, ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2010, s. 53–63.
 24. Dwujęzyczność, polimedialność, intermedialność i transmedialność praktyk artystycznych – alternatywnie wobec tezy o „jedności ikono-lingwistycznej” komiksu, w: Komiks a komiksologia. Ku rozpoznaniu i charakterystyce wzajemnych relacji między gatunkiem a jego teorią, red. K. Skrzypczyk, wyd. ŁDK Łódź 2010, s. 50-54.
 25. Współczesna odmiana estetyzmu jako zasadnicza perspektywa badawcza kampu, „Sztuka i Filozofia” 2010, nr 36, s. 59–68.
 26. ‘So camp!’ ‘So glam!’ Nowe style czy niezobowiązujące aluzje?, „Kultura Współczesna” 2010, nr 3, s. 190–202.
 27. Allergy of Philosophical Aesthetics to Sensuality and Its Desensitization in View of Philosophical Anthropology, „Art Inquiry” 2010, vol. XII (XXI), s. 175–198.
 28. Współczesna odmiana estetyzmu jako zasadnicza perspektywa badawcza kampu, „Sztuka i Filozofia” 2010, nr 36, s. 59–68.
 29. „Z tymi przedmiotami trzeba jakoś żyć” – rzeźba w refleksji i praktyce artystycznej Jerzego Beresia, „Rzeźba Polska” 2009, R. XIII, s. 209–213.
 30. Camp and Glamour as Expressions of Aesthetic, Moral, and Political Freedom, „Art Inquiry” 2009, vol. XI (XX), s. 175–198.
 31. Sztuka przestrzeni totalnej w ujęciu Keitha Haringa, w: Czas Przestrzeni, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2008, s. 23–36.
 32. Rewaloryzacja pojęć i zjawisk jako strategia badawcza współczesnej estetyki, w: Wizje i Re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, wyd. Universitas, Kraków 2007, s.105–118.
 33. Pozorne czy autentyczne? Trwałe czy możliwe? Piękno sztuki współczesnej w koncepcjach Hansa G. Gadamera i Odo Marquarda, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 2006, nr 18, s. 39–67.
 34. Epigonizm jako problem teorii sztuki, „Przegląd Filozoficzny” 2006, nr 3 (59), s. 103–119.
 35. Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, wyd. Universitas, Kraków 2004 [book review], „Art Inquiry” 2005, vol. VII (XVI) Posthumanism or New Humanism: Man in Contemporary Art, s. 266–270.
 36. The Body of a Human, Transhuman and Posthuman in Modern Art in the Context of Naturalness and Artificiality with Reference to Gernot Bohme's Philosophy and Aesthetics of the Body, „Art Inquiry” 2005, vol. VII (XVI) Posthumanism or New Humanism: Man in Contemporary Art, s. 69-84.
 37. O pięknie, które zdarza się bardzo rzadko – „prorocze” słowo pociechy Artura C. Danto dla spragnionych piękna, „Principia” 2005, nr XLI-XLII, s. 261–277.
 38. Estetyka feministyczna – estetyka zła?, „Zeszyty Naukowe WSHE” 2003, nr 3, Filozofia zła, red. Ł. Zaorski-Sikora, s. 55–66.
 39. „Estetyka wojny i rewolucji” we współczesnej reklamie, w: Estetyka reklamy, red. M. Ostrowicki, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2002, s. 309–318.
 40. Bohdan Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej [The Main Controversies of Conetemporary Aesthetics], PWN, Warszawa 2002 [book review], „Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2004, vol. VI Re-Definition of the Artist, s. 273–277.
 41. „Jeffa Koonsa polemika z estetyką. („Manifest anseksualizmu”), „Kultura Współczesna” 2000, nr 1/2 (23/24), s. 138–143.
 42. Artysta postmodernistyczny – demaskator pozornych diagnoz kiczu, w: Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku, red. L. Rożek, wyd. WSP, Częstochowa 2000, s. 47–52.
 43. O trwałej symbiozie elementów kultury niskiej i wysokiej w sztuce współczesnej. Problem infantylizmu, w: Między kulturą „niską” a „wysoką” – zjawiska językowe, literackie, kulturowe, Materiały z Konferencji Naukowej Łódź, 28-29 marca 2000 r., red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew, Łódź 2001, s. 359–366.
 44. Sztuka po upadku totalitaryzmu [recenzja książki], „Tygiel Kultury” 1999, nr 1/3 (37/39), s. 151–154.
 45. Infantilization of art – A Cause for Optimism or for Concern?, „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, vol. II, The Prospects of Art. in the New Century, Łódź 2000, wyd. pp. 167–185.
 46. The strategy “epigone of the avant-garde” (Jerzy Bereś’s creative attitude), „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź” 1998, série: Recherches sur les arts, vol. IX The avant-garde: in decline or metammorphosing? The problems of modern art in central Europe, pp. 157–174.
Zainteresowania naukowe
 • estetyka jako dyscyplina aksjologiczna, zwłaszcza współczesne wartości i ich obrona
 • filozofia sztuki, zwłaszcza refleksja nad pojęciem sztuki
 • sztuka nowoczesna i współczesna, zwłaszcza sztuka w przestrzeni publicznej, plakat
 • urban studies, zwłaszcza zmysłowość miasta
 • Susan Sontag, Arthur Danto, Mieczysław Wallis
 • etyka warsztatu naukowego humanisty
Stanowiska
 • profesor UŁ Katedra Etyki

  • jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym, dr. hab. filozofii i mgr. historii sztuki
  • prowadzę badania w zakresie estetyki (problematyka aksjologiczna w sztuce, codzienności i przestrzeni miejskiej oraz teoria doświadczenia estetycznego), teorii sztuki nowoczesnej i współczesnej, zajmuję się też krytyką artystyczną oraz pograniczami estetyki, antropologii i performatyki
  • interdyscyplinarność jest ważną cechą moich prac badawczych i współpracy międzynarodowej; od 2014 r. organizuję międzynarodową interdyscyplinarną konferencję Aesthetic Energy of the City, skupiającą naukowców i artystów; od 2014 r. współpracuję Centrum Badań Miejskich Uniwersytetu w Barcelonie i należę do rad naukowych pisma „On the W@terfront” i serii wydawniczej UB „Active Communication" wykładam na kierunkach filozofii, okcydentalistyki, historii sztuki oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ, lubię pracować metodą warsztatową i projektową
  • jestem współtwórczynią innowacyjnego programu studiów okcydentalistyki (z dr. hab. prof. UŁ A. M. Kaniowskim i dr. K. Kędziorą) i propagatorką aktywnych metod kształcenia
  • prowadzę z zespołem doktorantów i studentów portal poświęcony plakatowi IF Kolekcja. Polski Plakat,
  • realizuję jako promotorka grant "Doktorat wdrożeniowy" (2020-2023) z mgr Jowitą Mróz (Kategorie unikatowości i osobliwości oraz ich rola w regionalnej polityce społeczno-kulturalnej w województwie łódzkim)
  • współpracuję z organizacjami pozarządowymi (m. in. od 2013 r. stale z Fundacją Urban Forms), publikując, organizując konferencje, debaty, konsultując działania edukacyjne, społeczne i artystyczne; współpracuję z muzeami, publikując, prowadząc warsztaty, dyskusje, prelekcje.
  • należę do redakcji pisma Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica
  • należę do Rady Programowej Centrum Kultury UŁ
  • działam w Komitecie Olimpiady Filozoficznej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela