Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Sosna
Główny adres email
Dorota.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Od 1993 r. pracuję w Katedrze Metod Statystycznych UŁ. W 2000 r. uzyskałam stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Pracę doktorską Zastosowanie metod sekwencyjnych w statystyce małych obszarów napisałam pod kierunkiem dr hab. Krystyny Pruskiej, prof. nadzw. UŁ. W 2015 roku na mocy uchwały Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego otrzymałam stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Osiągnięciem stanowiącym podstawę wniosku habilitacyjnego jest monografia Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych, WUŁ. Od 2017 r. jestem prof. UŁ.

Od 2016 r. jestem zastępcą dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii.


Osiągnięcia naukowe

Jestem autorką lub współautorką ponad 70 artykułów, w tym 3 monografii i 2 podręczników. Do najważniejszych publikacji należą:

1. Domański C., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2013) Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2. Pekasiewicz D. (2015) Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

3. Pekasiewicz D. (2016) Interval Estimation of Higher Order Quantiles. Analysis of Accuracy of Selected Procedures, Statistics in Transition,17/4, ss: 737-748,

4. Pekasiewicz D., Szczukocka A. (2017) Selected Statistical Tests for Median and their Properties, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 4(330), ss: 143-153.

5. Jędrzejczak A., Pekasiewicz D., (2018) Properties of selected inequality measures based on quantiles and their application to the analysis of income distribution in Poland by macroregion Argumenta Oeconomica Cracoviensia 18, ss. 51-67.

6. Jędrzejczak A., Pekasiewicz D. (2019) Analiza nierówności dochodowych i ubóstwa w Polsce według typu rodziny z dziećmi, Przegląd Statystyczny, ss. 105-124.

7. Jędrzejczak A.,Pekasiewicz D., (2020) Teoretyczne rozkłady dochodów gospodarstw domowych i ich estymacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.


Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieklasycznych metod wnioskowania statystycznego. W szczególności, można wyróżnić następujące obszary zainteresowań: estymacja i weryfikacja hipotez statystycznych oparte na statystykach pozycyjnych, procedury sekwencyjnej estymacji i weryfikacji hipotez statystycznych, wnioskowanie statystyczne dotyczące rozkładów wielomodalnych i asymetrycznych i metody analizy dochodów gospodarstw domowych. Nie tylko metodologia jest przedmiotem zainteresowań, ale również zastosowania metod statystycznych w badaniach społeczno-ekonomicznych, w tym w analizach rozwoju usług finansowych, nowych technologii, w badaniach budżetów gospodarstw domowych i ubezpieczeniach oraz w kontroli jakości.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Metod Statystycznych

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z przedmiotów takich jak: analiza matematyczna, matematyka, matematyka i statystyka w zarządzaniu, metody probabilistyczne i statystyka, metody statystyczne w zarządzaniu ryzykiem i seminaria magisterskie.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela