Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Idaliana Maria Dąb
Główny adres email
Idaliana.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje podstawowe zainteresowania naukowe koncentrują się na religii starożytnych Rzymian i religioznawstwa komparatystycznego. Zainteresowanie tą tematyką czyli sensu largo poszukiwaniem wspólnych cech szeroko pojętej kultury dawnych plemion zamieszkujących tereny śródziemnomorskie oraz innych ludów Europy zawdzięczam swemu naukowemu nauczycielowi – profesorowi Ignacemu R. Dance, który zainspirował mnie do podjęcia studiów porównawczych nad kultami Greków i Rzymian oraz religią grecko-rzymską postrzeganą jako exemplum obrzędowości sakralnej wykreowanej przez indoeuropejską wspólnotę kulturową. W sferze moich zainteresowań naukowych pozostaje także, wykorzystywana przeze mnie jako nauka pomocnicza, językoznawstwo porównawcze, a także mitologia Greków i Rzymian oraz translacja tekstów łacińskich na język polski. Wymienionej tematyce poświęciłam kilka artykułów i wystąpień konferencyjnych.

Osiągnięcia naukowe

Filologię klasyczną na Uniwersytecie Łódzkim ukończyłam w czerwcu 1988 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego z oceną bardzo dobrą i przedstawieniu pracy magisterskiej pt. „Pochodzenie i charakter indoeuropejskiego boga Pāusona: stind. Pūsán, gr. P£n, bałt. Puš(k)aits” napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Ignacego R. Danki. Praca ta uzyskała oceny: bardzo dobry i celujący, a wysoka średnia ocen, zdobyta podczas pięcioletniej nauki, umożliwiła mi otrzymanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem. We wrześniu tego samego roku wygrałam konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ. 16 maja 1997 roku dr hab. Idaliana Kaczor złożyła egzamin doktorski, po którym odbyła się publiczna obrona mojej dysertacji zatytułowanej „Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian”. Jej promotorem był prof. dr hab. Ignacy R. Danka. Tego samego dnia Rada Wydziału Filologicznego UŁ przyjęła obronę doktoratu i nadała mi stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W 2001 roku praca ta ukazała się drukiem. W czerwcu 2011 dr hab. Idaliana Kaczor ukończyła rozprawę habilitacyjną pt. „Deus. Ritus. Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian”. W październiku 2011roku książka ta uzyskała pozytywną recenzję wydawniczą prof. dr hab. Lucyny Stankiewicz i została skierowana do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. 13 czerwca 2014 roku decyzją Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymałam tytuł doktora habilitowanego, w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie rozprawy pt. „Deus. Ritus. Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian”.

Wybrane publikacje:

Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian, Folia Litteraria Polonica 3, Łódź 2001, ss. 147 (monografia).

Terminy "market", "targ", "rynek" i tym podobne na tle historyczno-porównawczym (współautor prof. I. R. Danka), Język w marketingu, red. Kazimierz Michalewski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2008, s. 50-60.

Rzymska Mater Larum - dwa oblicza bogini, Classica Wratislaviensia XXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 21-29.

Sakralizacja czasu w rzymskim systemie wierzeń, Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych. Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa, Łódź 2009, s. 223-239.

Verba de Lingua Latina, quae ad homines nobillissimos atque peritos studiorum loquenda sunt. Słowa kierowane do przyszłych elit, Collectanea Philologica XII, Antiquitas semper viva, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 7-15 (współautorka dr J. Rybowska).

Deus.Rritus.Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian, Łódź 2012, ss. 437 (monografia).Hierofanie erotyczne w obrzędowości rzymskiej, Collectanea PhilologicaXVI, Łódź 2013, s. 50-60.„Feriae Sementivae”, „Fordicidia”, „Cerialia”, „Robigalia”, „Floralia” i „sacrum Deae Diae” jako „exemplum” sekwencji rzymskich świat wegetacyjnych, Prace Komisji Filologii KlasycznejPAU, 44, Kraków 2014, s. 57-77. Sakralna symbolika zakazów i nakazów obowiązujących kapłanów rzymskich,Studia Classica et Neolatina XI, Gdańsk 2014, s. 23-43. Marek Tulliusz Cyceron, Listy do Przyjaciół, księga XIV, Collectanea Philologica, Numer Specjalny, Łódź 2014, s. 48 (przekład zbiorowy).Współautor przekładu, opiekun naukowy zespołu tłumaczy, współredaktor tomu.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Filologii Klasycznej

  Opiekun Koła Naukowego Antycznej Translatoryki

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela