Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Dąb
Główny adres email
Małgorzata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam dwa fakultety na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwszym była filologia romańska, a następnie filozofia. Obecnie swoje zainteresowania badawcze realizuję w Instytucie Filozofii UŁ, gdzie po osiągnięciu kolejnych stopni w karierze naukowej zajmuję stanowisko profesora uczelni.

Jako pracownik naukowy odbyłam kilka staży zagranicznych, z których najważniejsze to: staż w Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale przy Uniwersytecie w Poitiers, kurs języka niemieckiego na Uniwersytecie w Heidelbergu, pobyt na Uniwersytecie w Nantes w ramach bezpośredniej wymiany naukowej między uniwersytetam, stypendium naukowe w ramach programu TEMPUS wykorzystane na pobyt we Francji i podjęcie badań naukowych pod kierunkiem prof. J.L. Nancy’ego na Université des Sciences Humaines de Strasbourg, drugi pobyt naukowy na Universite de Strasbourg dzięki stypendium Rządu Francuskiego.

Chętnie brałam i wciąż biorę udział w imprezach propagujących filozofie poza uniwersytetem, dając wykłady publiczne w różnych instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.

Osiągnięcia naukowe

Nagrody

1) Nagroda „Literatury na Świecie” (2003) za najlepsze tłumaczenie w kategorii „Głos roku”.

2) Nagroda II stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia badawcze w roku 2013.

Zainteresowania naukowe

Wychodząc od filozofii najnowszej (dekonstrukcja filozoficzna we Francji), w badaniach swoich cofnęłem się do idealizmu niemieckiego, z którym musiałam się dobrze zapoznać, żeby zrozumieć jego rolę w kształtowaniu filozofii różnicy (dekonstrukcja filozoficzna jest jej wariantem). Badania nad myślą niemiecką na przełomie XVIII i XIX wieków doprowadziły mnie do odkrycia, że ważnym źródłem inspiracji były dla idealistów niemieckich starożytne Indie. Ostatnim etapem moich poszukiwań są zatem osiągnięcia filozofii staroindyjskiej, ale take filozoficzne pierwiastki w innych regionach Azji na wczesnym etapie rozwoju kultury indoeuropejskiej. Niezależnie od epoki, kultury i języka w centrum moich zainteresowań znajduje się zawsze filozofia różnicy.

Badania moje mają w dużym zakresie charakter interdyscyplinarny. Najważniejszą ich częścią jest znajomość języków. Z języków klasycznych przyswoiłam sobie zatem podstawy sanskrytu, greki i łaciny. Z języków współczesnych posiadam bardzo dobrą znajomość języka francuskiego, dobrą języka niemieckiego i podstawy języka angielskiego. Nieobce są mi języki: włoski, hiszpański, rosyjski i japoński.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Filozofii Współczesnej

  Jako profesor uczelni prowadzę badania naukowe, zajęcia ze studentami oraz wypełniam obowiązki organizacyjne wobec moejej uczelni.

  Szczegółowy zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  1) prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

  2) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

  3) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

  4) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

  5) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  6) prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

  6) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

  7) przeprowadzanie konsultacji ze studentami;

  8) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

  9) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

  10) wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

  Szczegółowy zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  1) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

  2) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

  3) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

  4) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; 5) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);

  6) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

  7) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;

  8) realizacja powierzonych przez bezpośredniego przełożonego innych obowiązków służbowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela