Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Zbigniew Maria Brzoza
Główny adres email
Zbigniew.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ, w którym zostałem zatrudniony po zakończeniu studiów w 1980 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem w 1986 r., zaś stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – prawa i postępowania administracyjnego – w 1994 r. W 1999 r. Prezydent RP nadał mi tytuł profesora. Jestem sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku (służbę sędziowską w tym Sądzie pełniłem w latach 1996 – 2018) i autorem ponad 300 publikacji naukowych (monografii, komentarzy, artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych, glos, sprawozdań naukowych i recenzji).

Przedmiotem moich zainteresowań są m. in. zagadnienia komparatystyki prawniczej i europeizacji prawa, teorii kodyfikacji postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, gwarancji ochrony praw jednostki, efektywności działań administracji, standardów „rzetelnej” (sprawiedliwej) procedury oraz instytucji prawa procesowego umożliwiających realizację koncepcji good governance, partycypacji w postępowaniu różnych podmiotów i „prawa do sądu”. Uczestniczyłem w pracach wielu gremiów badawczych i komisji projektujących rozwiązania prawne, w tym – jako przewodniczący – zespołu eksperckiego do spraw przygotowania projektu modernizacji prawa o postępowaniu administracyjnym, powołanego decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2012 r. Konsekwencją tych prac była duża nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 r. Jestem członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN (dwie kadencje), a ponadto – kilku redakcji, komitetów redakcyjnych i rad programowych czasopism prawniczych, w tym (od 2008 r.) miesięcznika „Państwo i Prawo”.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Muzyka, dobra książka, wedrówki po górach.

Stanowiska
 • profesor Zakład Komparatystyki Postępowania Administracyjnego

  Kierownik Zakładu Komparatystyki Postepowania Administracyjnego w Instytucie Badań Prawnoporównawczych i Interdyscplinarnych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela