Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Maria Klon
Główny adres email
Wojciech.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim od 1972 r., najpierw jako asystent i starszy asystent, następnie po doktoracie w 1978 r. - adiunkt, a po habilitacji w 1988 r. - docent, od 1990 r, profesor nadzwyczajny, tytuł profesora uzyskał w 1997 r., od 2001 r. - profesor zwyczajny.

Od 1988 roku – kierownik nowej Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz kierownik utworzonego wówczas Zakładu Prawa Handlowego.

W latach 1982 – 84 wykładał prawo cywilne dla studentów II roku studiów stacjonarnych. Od r. akad. 1987/88 do r. akad. 2020/21 wykładał dla IV roku studiów stacjonarnych przedmiot kursowy: „Prawo gospodarcze i handlowe”, obejmujące prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych oraz prawo obrotu gospodarczego, w tym prawa umów z udziałem przedsiębiorców i odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców. Od kilkunastu lat prowadzi wykład dla studentów stacjonarnych studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania UŁ: „Umowy w obrocie gospodarczym”. Od r. akad. 2020/21 prowadzi wykład dla studentów administracji studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji: „Elementy prawa gospodarczego i handlowego”. Od około dwudziestu lat prowadzi wykład nt. Warunków prawnych przedsiębiorczości w Polsce na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim oraz na własnej uczelni. Od kilkudziesięciu lat kieruje seminarium magisterskim dla studentów V roku oraz seminarium doktoranckim w Uniwersytecie Łódzkim.

W latach 1984-85 był stypendystą Fulbrighta (senior program) w USA, a w 1988 r. - stypendystą rządu francuskiego w Uniwersytecie Paryż I. Uczestnik i referent kilkudziesięciu konferencji naukowych w wielu krajach europejskich, w USA, Japonii, Chinach, Ameryce Południowej. Od 1972 roku przez dwadzieścia lat był radcą prawnym i adwokatem w Łodzi, a po 2001 r. - arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W latach 1989-92 – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ, a w latach 2005-2008 – prorektor Uniwersytetu Łódzkiego d/s współpracy z zagranicą, wcześniej od r. 2002 do 2005 – dyrektor Polsko- Amerykańskiego Programu Offsetowego University of Texas in Austin – University of Łódź.

W latach 1992-1997 – Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, od 1997 do 2001 r. - Wiceminister Gospodarki, koordynator współpracy Rządu Polskiego z OECD i współkierujący negocjacjami Polski o członkostwo w Unii Europejskiej w odniesieniu do swobody przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorców. Od 2009 do 2020 r. – sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej.

Prowadzi badania naukowe we współpracy i współautorstwie z innymi pracownikami Katedry oraz badania własne. Był promotorem kilkuset prac magisterskich, dziesięciu rozpraw doktorskich i recenzentem ponad dwudziestu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, pięć razy w przewodzie o nadanie tytułu profesora, raz jako superrecenzent w takim przewodzie oraz raz w przewodzie o nadanie godności doktora honoris causa. Przez trzy lata był członkiem Komitetu Badań Naukowych, czterokrotnie był członkiem Sekcji Prawa w Zespole Nauk Prawnych i Ekonomicznych KBN, dwukrotnie – członkiem Zespołu Prawa Rzeczowego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a z ramienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego był członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, jest honorowym przewodniczącym Polish Fulbright Alumni Association oraz członkiem sekcji polskiej francuskiego prawniczego Stowarzyszenia Naukowego Henri Capitant w Paryżu, a także członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Osiągnięcia naukowe

Autor znacznie ponad dwustu publikacji: kilkunastu książek w autorstwie i współautorstwie, artykułów, przyczynków, glos do orzecznictwa, w szczególności monografie i części monografii: „Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi”, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1982; „Umowne nabycie własności ruchomości w prawie polskim”, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1992, wyd. 2, 1995; monografia „Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym” (w części dot. prawa cywilnego), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996; „Prawo handlowe” t. III, komentarz do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (oraz red. naukowa tomu), Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1997, wyd. 2, 2000; „Umowa handlowa na tle prawnoporównawczym” i „Umowa sprzedaży w międzynarodowym obrocie towarów”, w: Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. II, red. R. Ludwikowski, Warszawa 1998; „Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów w obrocie gospodarczym” oraz „Umowy w obrocie towarowym” w: Prawo gospodarcze i handlowe, Prawo umów w obrocie gospodarczym, następnie pod tytułem: System Prawa Handlowego, Prawo umów handlowych, t. 5, red. S. Włodyka, później red. M. Stec, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, wyd. 2, 2006, wyd. 3, 2010, wyd. 4, 2014, wyd. 5, 2017; „Przedmioty stosunku cywilnoprawnego”, w: System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Wyd. C.H. Beck i INP PAN Warszawa 2007, wyd. 2, 2012; „Umowy regulujące przeniesienie praw”, w: System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Wyd. C.H. Beck i INP PAN, Warszawa 2001, wyd. 2, 2004, wyd. 3, 2012, wyd. 4, 2018; „Pojęcie umowy nienazwanej”, w: System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, C.H. Beck, Warszawa 2010, wyd. 2, 2014, wyd. 3, 2018; „Prawo działalności gospodarczej – komentarz”, wyd. LexisNexis, Warszawa 2003; „Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji – komentarz”, wyd. LexisNexis, Warszawa 2003; komentarz do art. 43(1) i art. 44-55(4) orz aktualizacja art. 22(1), w: Kodeks cywilny, część ogólna, komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, wyd. 2, 2014; „Odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania”, w: System Prawa Handlowego, red. S. Włodyka, A. Szumański, Prawo umów handlowych, t. 5A, red. M. Stec, C.H. Beck, Warszawa 2020.

Istotne znaczenie dydaktyczne mają podręczniki: „Prawo gospodarcze i handlowe”, podręcznik akademicki, redakcja naukowa i znaczne współautorstwo, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2020; „Prawo cywilne i handlowe w zarysie”, redakcja naukowa i znaczne współautorstwo, wyd. 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Zainteresowania naukowe

klasyczne prawo cywilne, zwłaszcza prawo rzeczowe (własność, służebności gruntowe, w tym służebność przesyłu), prawo zobowiązań (umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza), prawo ochrony środowiska (prawo podmiotowe do nieskażonego środowiska, roszczenie o zaniechanie naruszeń, roszczenia odszkodowawcze), prawo handlowe: prawo przedsiębiorców (zwłaszcza istota prawna przedsiębiorcy, rodzaje przedsiębiorców, spółka cywilna i spółki handlowe) oraz prawo obrotu gospodarczego (umowy handlowe, szczególnie sprzedaży handlowej i leasingu), a także odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców (kontraktowa i deliktowa) i działalność gospodarcza podmiotów z udziałem własności państwowej.Stanowiska
 • profesor, Kierownik Katedry Zakład Prawa Handlowego

  Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela