Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Iwona Sosna
Główny adres email
Iwona.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch nurtów:

 • 1.Ekonomia pracy ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy, problematyki instytucjonalnej obsługi podmiotów rynku pracy, metodologii badań rynku pracy.
 • 2. Polityka ekonomiczna i społeczna w mechanizmie funkcjonowania gospodarki rynkowej

Jako ekspert do spraw rynku pracy przygotowuję różnorodne analizy, opinie, raporty dla organów administracji państwowej i samorządowej.

Realizator wielu krajowych projektów badawczych (m.in. „Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej”, „Segmentacja rynków pracy. Studium przypadku Polski”, „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność – analiza makro- i mikroekonomiczna”;Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, „Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy oraz ich wpływ na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+”, „Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu”, „Ocena wdrożenia modelu flexicurity w polskiej polityce rynku pracy oraz rekomendacje dalszych działań”, „Potencjał i perspektywy współpracy agencji zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia) i projektów wdrożeniowych (m.in. „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”, „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia”, „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” „Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy”, „Aktualizacja 20 modułowych programów szkolenia zawodowego dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz przygotowanie tych pracowników do wdrożenia nowego modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje”).

Członek Polskiego Towarzystwa Polityków Społecznych i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

podróże, nordic walking

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Polityki Ekonomicznej

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych przede wszystkim dla kierunku Gospodarka Przestrzenna i Inwestycje i Nieruchomości

  2. realizowanie projektów naukowo- badawczych i dydaktycznych

  3. koordynowanie procesu dydaktycznego w Katedrze Polityki Ekonomicznej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela