Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krystyna Maria Dąb
Główny adres email
Krystyna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Anglistka, literaturoznawczyni, szekspirolog, prowadzi badania w zakresie studiów kulturowych, oraz historii, polityki i kultury Wielkiej Brytanii i Krajów Wspólnoty, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, w latach 2008-2016 pro-dziekan do spraw nauki i współpracy międzynarodowej, założycielka (1993 r.) i kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów (wcześniejsza nazwa to Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej). W latach 2000-2016 członek Senatu UŁ; pomysłodawczyni i organizatorka unikatowego kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe, zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r.; dzięki jej inicjatywie powstała przy Katedrze, którą prowadzi, Pracownia Badań Australijskich, wspomagana publikacjami dotowanymi przez Ambasadę Australii w Polsce oraz australijskie organizacje rządowe.

Zainteresowania naukowe:

W obszarze jej głównych zainteresowań badawczych są badania nad kulturą międzynarodową, w tym szczególnie Szekspirem i jego kulturotwórczą rolą w kraju i na świecie, życiem i twórczością Iry Aldridge’a, pierwszego czarnoskórego aktora szekspirowskiego. Badania mają charakter międzyobszarowy i to podejście pozwala jej traktować teksty literackie, teatralne i filmowe jako soczewkę przez którą śledzi m.in. takie szczegółowe zagadnienia jak narodowa tożsamość, międzynarodowe przywłaszczenia kulturowe, propagandę, cenzurę, światowe innowacje artystyczne, oraz kwestie narodowościowe.

Opublikowała także wiele prac z zakresu teorii literatury oraz teatru i feministycznej (gender) krytyki literackiej. Ważnym polem jej zainteresowań są zagadnienia związane z problematyką brytyjską i Krajów Wspólnoty Narodów.


Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia:

Autorka ponad 10 książek oraz 100 artykułów, esejów oraz haseł encyklopedycznych drukowanych w Polsce i zagranicą (m. in. w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Indiach, Japonii, Rosji i Ukrainie). Jej prace były tłumaczone na język niemiecki, grecki i ukraiński. Od wielu lat jest polskim korespondentem World Shakespeare Bibliography, do której corocznie przygotowuje kwerendę obecności Szekspira w kulturze polskiej. WSB obecnie publikowana jest w formie on-line (https://www.worldshakesbib.org/). Zredagowała i ogłosiła drukiem publikację Polska bibliografia szekspirowska, 1980-2000, wyd. Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2012 r. z jej inicjatywy powstało Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich na Uniwersytecie Łódzkim (http://shakespearecentre. uni. lodz. pl/pl/o-nas/otwarcie-mcbs/).

Zorganizowała wmurowanie tablicy upamiętniającej obecność Iry Aldridge’a w kulturze Łodzi (2014 r., ul. Piotrkowska 175).

Jest inicjatorką i członkiem komitetu merytorycznego serii tłumaczeń w ramach A Very Short Introduction (wydawanej przez Oxford University Press), którą obecnie publikuje Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Recenzentka uczestnicząca w szeregu przewodów o nadanie tytułu profesora, stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora. Jest systematycznie zapraszana do recenzowania prac doktorskich przez uniwersytety w Indiach. W latach 2004–2010 Krystyna Kujawińska Courtney była członkiem komisji i recenzentem w sekcji Literaturoznawstwa, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Zespole Nauk Humanistycznych (H-1) Komitetu Badań Naukowych i Informacji Naukowej (H01C) przy Departamencie Badań Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Z jej inicjatywy w 2000 r. powołany został periodyk International Studies: Political and Cultural Journal, którego jest redaktorką naczelną. W 2004 na zaproszenie Profesor Yoshiko Kawachi podjęła współpracę jako współredaktorka naczelna w czasopiśmie Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. Oba czasopisma są wydawane w formie internetowej przez platformę Elsevier oraz w formie papierowej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnictwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

Prof. zw. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney uczestniczy w pracach wielu polskich i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych, m. in. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Shakespeare Association of America, International Shakespeare Associaton, IAUPE (International Association of University Professors in English (za zaproszeniem), ISSEI (International Society for the Study of European Ideas), ESRA (European Shakespeare Research Association),oraz PASE, ESSE i Stowarzyszenie Polish Alumni Fulbright Association, Od 2017 r. V-ce Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta, oddział w Łodzi. PHI BETA DELTA – International Scholars’ Society, przyznało jej w 2000 roku honorowe członkowstwo. Jest honorowym patronem “International Shakespeare Centre,” University of Timisoara, (Rumunia). Pracuje w zespołach redakcyjnych takich serii wydawniczych periodyków jak m. in. Gender Studies (Rumunia); RuBriCa: Russian and British Cathedra Studies (Rosja); Studia Anglica Posnaniensia, (Polska); PROLEPSIS: The Heidelberg Review of English Studies, (Niemcy), Anglica: English and American Literature (Polska).

W 2014 roku została nominowana przez Ministerstwo Edukacji w Grecji na członka międzynarodowego grona naukowych ekspertów APELLA, którzy są powoływani do oceny awansów i prac naukowych, w tym doktoratów (https://apella. minedu. gov. gr/en).

Organizacja i udział w konferencjach i seminariach

Zorganizowała 11 konferencji na Uniwersytecie Łódzkim, w tym międzynarodową konferencję ISSEI (2016). Jest często zapraszana na międzynarodowe konferencje w Polsce i za granicą, m. in. przez International Shakespeare Association (ISA). Dwukrotnie organizowała seminaria na konferencjach Shakespeare American Association (Montreal, Dallas). W 2006 r. została zaproszona do zorganizowania sesji plenarnej na Ósmym Światowym Kongresie Szekspirowskim (Brisbane, Australia), a w 2011 r. była członkiem sesji panelowej na Dziewiątym Światowym Kongresie Szekspirowskim, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy). W roku 2021 została zaproszona do zorganizowania seminarium na Jedenastym Światowym Kongresie Szekspirowskim (Singapur). Trzykrotnie współorganizowała seminaria na międzynarodowych konferencjach zorganizowanych przez ESSE (Strasburg, Turyn, Istanbul). Brała udział (z referatem) w około 50 konferencjach zorganizowanych poza Polską.

Promotorka i recenzentka prac naukowych:

Na zaproszenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pełniła funkcję recenzenta dorobku Profesora Johna Maxwella Coetzee, laureata literackiej Nagrody Nobla (2003), w związku z procedurą nadania mu tytułu doktora honoris causa. Była promotorem 11 prac doktorskich, z których dwie zostały wyróżnione na poziomie ogólnopolskim. Recenzowała wiele prac doktorskich na uniwersytetach w Indiach. Ponadto była i jest promotorem i recenzentem ponad stu prac magisterskich i licencjackich w języku polskim i angielskim.

Wybrane wykłady na uniwersytetach zagranicznych:

- The University of Texas at Austin, USA; Queen’s University, Belfast, Irlandia; Multicultural Centre, University of Towoomba, Australia; University of Kiel, Niemcy; Shakespeare Institute, Wielka Brytania, University of Birmingham; Grahamstown, (RPA); Vaxo (obecnie Linneaus) Szwecja; Gandawa (Belgia); Timisoara (Rumunia); Kalyani I innych uniwersytetach w Indiach.

Wybrane projekty badawcze

2014-2016—Współautorka i współkoordynatorka SIME (“Shakespeare in the making of Europe”), wraz z University of York (Wielka Brytania), Utrecht University (Niderlandy), Munich University (Niemcy)

2011-2015—Współinicjatorka i współautorka powołania Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich, w ramach projektu EFS „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy” – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ

2009-2012–Autorka, wspólkontraktorka i koordynatorka „Revisiting the Renaissance: Poland and the Low Countries in Early Modern Europe—The Culture of Self-Deception” finansowanego przez PAN i FVWO Flance Vakgroep Nederlanse Literatuur en Algemene Literatuurweter, Belgia

2001-2002–Międzynarodowy projekt „Australian Multiculturalism to Poland and Beyond In the Perspective of European Integration”, we współpracy z trzema uniwersytetami australijskimi, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Australian Government Funds

1998-2001 – Autorka, koordynatorka i kontraktorka—TEMPUS JEP 13492 “’European Studies” Modules in the Curriculum of the Institute of International Studies z University of Glamorgan (UK) i Vajxo University (Szwecja)

1999-2011 - Projekty finansowane przez KBN: nr 1HO1C 051 17 i 2002-2005 nr 2 H01C 01322, obecnie NCN, w tym dwa projekty promotorskie 2009-2011 nr N N103 181837 i 2011-2013 nr N N116 462940

Wybrane stypendia naukowe

- 2018, The Huntington Library, San Marino, California, USA

- 2013, Fundacja Kościuszkowska, Barnard College, Columbia University, New York, USA

- 2013 Fundacja Lanckorońskich z Brzezia, British Library, Londyn, Wielka Brytania

- 2008, 2009, 2011, Folger Shakespeare Library, Waszyngton D. C., USA

- 2004, Fulbright Fellowship, African American Studies Department, Northwestern University,

USA

Nagrody i odznaczenia

2014: Indywidualna Nagroda Rektora UŁ za cykl 15 publikacji na temat „Badania nad twórczością Williama Szekspira oraz jej recepcja w kulturach świata” oraz 2 współredakcje prac zbiorowych na ten sam temat

2012: Indywidualna Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe

2011: Indywidualna Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe

2008, 2012: Dwie Zespołowe Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za Kierownictwo Zespołu
2003: Za cykl publikacji

2001: Za monografię

1977-1998: Łącznie cztery Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczne

Medale:
2010: Medal Ministra Edukacji Wyższej za osiągnięcia dydaktyczne

2010: „Złoty Medal za długoletnią służbę”

2009: Medal Komisji Edukacji Narodowej

2007: Medal Uniwersytetu Łódzkiego „W Służbie Społeczeństwu i Nauce”

2003: Złoty Krzyż Zasługi (2003)

2000: Medal i honorowe członkostwo PHI BETA DELTA – International Scholars’ Society przyznany przez Kapitułę tej organizacji na Uniwersytecie Central Missouri State University, USA (2000)

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

Ira Aldridge (1807-1867): Dzieje pierwszego czarnoskórego tragika szekspirowskiego, (1807-1867): Kraków: UNIVERSITAS, 2009.

Królestwo na scenie: Sztuki Szekspira o historii Anglii na scenie angielskiej), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.

„Th’Interpretation of Time”: The Dramaturgy of Shakespeare’s Roman Plays, Victoria: The University of Victoria ELS Monograph Series, 1993.

Redakcja monografii zespołowych (2016-2020):

 • a.W formie cyfrowej:

What’s New in the New Europe? Redefining Culture—Politics—Identity, red. Krystyna Kujawińska Courtney, Grzegorz Zinkiewicz, Tomasz Fisiak, Agnieszka Miksza, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 (e-book) , https://wydawnictwo. uni. lodz. pl/wp-content/uploads/2020/03/Kujawinska-Courtney_Whats-New-. pdf.

- Łódź Celebrates Ira Aldridge (1807–1867), the First Black Shakespeare Tragedian / ed. by Krystyna Kujawińska Courtney, Magdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus, Monika Sosnowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [książka dostępna online].

https://wydawnictwo. uni. lodz. pl/wp-content/uploads/2020/03/Kujawinska Courtney-i-in. Lodz_Celebrates. pdf.

b. W formie papierowej:

- Imperium Brytyjskie. Rozważania interdyscyplinarne (ze Zbigniewem Bednarkiem), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020.

- Shakespeare: His Infinite Variety Celebrating the 400th Anniversary of His Death (z Grzegorzem Zinkiewiczem), Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2017.

Rozdziały w monografiach i artykuły (2016-2020):

 • -„Othello in a Prevailingly Homogenous Ethnic Society,” w: The Routledge Handbook of Shakespeare and Global Appropriation, ed. Christy Desmet, Sujata Iyengar, Miriam Jacobson, Routledge, 2019, str. 243-253.
 • -„In-Between Polish and German Cultures: Jak Klata’s Titus Andronicus, w: Shakespeare in Between, Ed. Jana B, Wild, Bratislava: Academy of Performing Arts, 2018, str. 113-122.

- “The Intertextual Presence of The Rape of Lucrece in Shakespeare’s Dramatic Works,” Colossus: How Shakespeare Still Bestrides the Cultural and Literary World. Eds.: Sylwia J. Wojciechowska and Aeddan Shaw, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie: 2018, str. 95-108.

- „The Cultural Role and Political Implications of Poland’s 1947 Shakespeare Festival,” w: Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, red. A. Wicher, R. E. Burke, Łódź: Wydawnictwo UŁ, No7/2017, str. 183-193.

- „Shakespeare and Cervantes: Meanderings Through Cultural Relations,” w: El Torno A Cervantes: Estudios sobre la epoca y la obra del autor del ‘Quijote’, red. M. Zuzankiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, str. 313-329.

- „Shakespeare’s Representations of Rape”, Acta Philologica, nr 49, Warszawa 2016, str. 91-98.

- „The Tempest 4. 1”: 1176-1195 w: The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare: The World’s Shakespeare 1660–Present, (Encyklopedia), Volume II, Editor: Bruce R. Smith, Associate Editor: Katherine Rowe, New York: Cambridge University Press, 2016.

- “Celebrating Shakespeare under the Communist Regime in Poland”, w: Shakespeare in Cold War Europe, red. Sheen, Erica, Karremann, Isabel, Palgrave Macmillan UK, New York, 2016, str. 23-36.

- "Szesnastowieczny kult Lukrecji w Polsce na tle kultury europejskiej": 157-170 w: Księdze jubileuszowej dedykowanej Profesor Jadwidze Muszyńskiej "O przeszłości: czasy-miejsca-ludzie" pod red. Waldemara Kowalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, str. 317.

- „Stosunki międzynarodowe a kultura”, w: Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, red. Tomasz Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, str. 65-78.

Polska bibliografia szekspirowska:

- „Polish Shakespeare Bibliography 2016” World Shakespeare Bibliography Online http://www. worldshakesbib. org w ramach czasopisma Shakespeare Quarterly (ok. 7% zawartości bibliografii śwatowej).

- „Polish Shakespeare Bibliography 2017,” World Shakespeare Bibliography Online http://www. worldshakesbib. org w ramach czasopisma Shakespeare Quarterly (ok. 7% zawartości bibliografii światowej).

- „Polish Shakespeare Bibliography 2018”, World Shakespeare Bibliography Online http://www. Worldshakesbib.org., w ramach czasopisma Shakespeare Quarterly (ok. 7% zawartości bibliografii światowej).

Wywiady:

- W dniu 13 sierpnia 2013 r. NDTV – Polish TV, New York (USA) przeprowadziła wywiad na temat jej publikacji i badań naukowych: http://www. youtube. com/watch?v=rI-cDoB-Zsg.

- „ВсесвітнєзначенняШекспіра, намоюдумку, зумовленейого гуманізмом” Przeprowadził Дмитро Дроздовський, przekład z angielskiego МихайлоКалініченко, VseSvit—Review of World Literature, w dziale “Шекспірознавчийдискурс: Літературознавство” 9/10 (969-970), 2009: 186-191 oraz on-line http://shakespeare. zp. ua/texts. item. 176/ (Ukraina).

- “Ira Aldridge: The Negro Tragedian”, BBC RADIO 4. Premiera: 8 października 2009, godz. 11. 30-12. 00. Wyemitowany czterokrotnie na antenie BBC RADIO 4.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów

  Kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów, współredaktorka naczelna periodyku Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance oraz redaktorka naczelna International Studies: Political and Cultural Journal.

  Nr ORCID: 0000-0002-9751-6630

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela