Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Topola
Główny adres email
Katarzyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Urodziłam się dn. 25 października 1980 r. w Końskich, w województwie świętokrzyskim. W roku 2004 ukończyłam studnia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł mgr. ze specjalności mikrobiologia, a w 2006 roku tytuł mgr. ze specjalności genetyka. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych uzyskałam w 2011 roku, również na wydziale BiOŚ UŁ. Jestem z wyksztalcenia mikrobiologiem i genetykiem, a doświadczenia chiropterologiem, zajmującym się badaniem i ochroną nietoperzy od 2006 roku. Od 2010 roku należę do Polskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy OTON (od 2018 jako członek Zarządu) a od 2018 należę do Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka PTGC. Dotychczas pracowałam w kilkunastu projektach m.in. POIG „TESTOPLEK” - Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej” i POPC „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl”. Obecnie pracuję projekcie GRIEG-1 „Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko – akronim ECOPOND” Byłam kierownikiem projektu „GRRI-D” pt. „Zaburzenia stabilności genetycznej wynikające ze starzenia się oraz wpływ polimorfizmów genów CAT i SOD2 na efektywność komórkowych systemów antyoksydacyjnych” a obecnie realizuję projekt NCN Miniatura IV pt. „Sekwencjonowanie NGS w celu analizy składu diety oraz bakteryjnego mikrobiomu jelitowego pod kątem patogenów zoonotycznych u wybranych gatunków nietoperzy występujących na terenie Polski”, w którym badam nietoperze najnowocześniejszymi metodami z zakresu mikrobiologii i genetyki (sekwencjonowanie nowej generacji). Od 1999 roku jestem związana z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, prowadząc badania genetyczne w Pracowni Biobank.
Osiągnięcia naukowe
W swojej specjalizacji (biologia) jestem współautorem 18 publikacji i dwóch monografii: (1) Szaflik J, Janik-Papis K i wsp. „Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – etiologia, patologia i profilaktyka”, OFTAL Warszawa 2010, (2) Janik K, Szkudlarek R i wsp. „Raport o stanie zimowisk nietoperzy na terenie województwa dolnośląskiego”, 2013 r, PTPP „pro Natura”, RDOŚ, Wrocław). Jestem współautorką dwóch patentów (nr 232652 i 232653) polegających na szybkim ustaleniu płci człowieka metodami genetycznymi opartymi na analizie genów AMELY i SRY. Dotychczas moja praca została nagrodzona m.in. w 2010 roku Nagrodą Ministra Zdrowia za publikację pt. „DNA damage and repair in age-related macular degeneration” w Mutation Research 669 (2009) 169-176 i w 2011 roku Nagrodą Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za osiągnięcia naukowe i cykl publikacji. Do moich osiągnięć zaliczam również nawiązanie naukowej współpracy z Natural History Museum of Prince of Songkla University (PSU Museum) i rezerwatem Our Land - A Nature Conservation Effort w Tajlandii oraz zorganizowanie w styczniu 2020 roku 3-tygodniowej wyprawy naukowo-badawczej do rezerwatu Our Land dla 13 pracowników wydziału BiOŚ w celu rozwinięcia badań tropikalnych.
Zainteresowania naukowe
• Chiropterologia • Genetyka • Ochrona środowiska • Środowiskowe DNA i RNA • Bioróżnorodność gatunkowa • Mikrobiomy bakteryjne • Analiza diety drapeżników • Taksonomia • Filogenetyka • Mikrobiologia • Wirusologia • Immunologia • Mutageneza • Transformacja nowotworowa • Regulacja ekspresji genów • Receptory jądrowe • Rzadkie choroby genetyczne • Genetyka populacji • Hipodoncja
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

  1) Pracuję w projekcie ECOPOND, w którym zbieram próbki środowiskowe i metabarkoduję eDNA i eRNA, w celu zbadania bioróżnorodności oczek wodnych (bakterie, grzyby, bezkręgowce i kręgowce). Do moich zadań należy również analiza danych i pisanie publikacji naukowych 2) Realizuję zadanie naukowe Miniatura IV, w którym metabarkoduję środowiskowy eDNA wyizolowany z guana nietoperzy, w celu analizy ich diety i mikrobiomu w kontekście chorób zoonotycznych 3) Przeprowadzam metaanalizy eDNA: mikrobiomów bakteryjnych i grzybowych ze wszystkich próbek środowiskowych, metaanalizy diety drapieżników, analizy DNA (taksonomia, filogenetyka) 4) Prowadzę analizy GWAS w celu wytypowania SNP predysponujących do otyłości oraz innych, warunkujących określony typ pigmentacji Polaków

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela