Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Irena Dąb
Główny adres email
Irena.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Po ukończeniu studiów na kierunku filologia polska w latach 1989-1996 byłam pracownikiem Katedry Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej UŁ, gdzie uczestniczyłam w pracach nad “Atlasem gwar polskich”, kierowanych przez prof. zw. dra hab. Karola Dejnę. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałam w 1995 roku na podstawie rozprawy “Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza”, której promotorem był prof. zw. dr hab. Sławomir Gala. Podstawą przewodu habilitacyjnego, zakończonego uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego w 2010 r., była książka pt. “Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne”.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe wiążą się przede wszystkim z polską dialektologią, z badaniem systemów gwarowych położonych na pograniczach międzydialektalnych ze szczególnym uwzględnieniem słowotwórstwa oraz dynamiki zmian w gwarach, a także z onomastyką i logopedią, jej związkami z językoznawstwem w zakresie metod terapii.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

  Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym i do moich podstawowych obowiązków należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie studentów i doktorantów oraz pełnienie powierzonych mi obowiązków o charakterze organizacyjnym.
  Prowadzę zajęcia dydaktyczne na filologii polskiej oraz kierunkach logopedycznych. Pełnię funkcję:
  - kierownika Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym UŁ od 2014 r.
  - kierownika studiów podyplomowych "Logopedia medialna z logopedią ogólną od 2010 r.
  - prodziekana ds. dydaktycznych oraz studiów podyplomowych i spraw socjalno-bytowych od 2016 r.
  Jestem odpowiedzialna za programy stacjonarnych kierunków logopedycznych i ich realizację. Jestem redaktorem naczelnym czasopisma UŁ "Logopaedica Lodziensia" oraz wydawanych przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe "Rozpraw Komisji Językowej ŁTN".

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela