Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Topola
Główny adres email
Agnieszka.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień analizy ekonomicznej, w tym analizy finansowej, oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tych przedsiębiorstw, które prowadzone są w formie handlowych spółek osobowych. W odniesieniu do analizy finansowej interesuję się problemami: metod pomiaru wyników działalności jednostek gospodarczych, kryteriami ich oceny, czynnikami ich kształtowania, zakresem pomiaru czy też częstotliwością badań. Kolejnym obszarem badań są obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Problematyka zarządzania podatkami, w tym podatkami dochodowymi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zawsze była i nadal jest w gestii zainteresowania wielu grup interesariuszy, a szczególnie właścicieli firm/zarządzających firmami. Obecnie w centrum mojej uwagi znajduje się zagadnienie optymalizacji podatkowej z udziałem spółek komandytowo-akcyjnych i spółek komandytowych. Zjawisko optymalizacji podatkowej, zwane planowaniem podatkowym, inteligencją podatkową bądź też zarządzaniem podatkowym, wzbudza wiele kontrowersji zarówno na gruncie teorii, w tym prawa i etyki, jak i praktyki gospodarczej czy jurysdykcyjnej. Dodatkowo należy ono do tych czynników, które podlegają ciągłym zmianom, determinującym rozwój współczesnych przedsiębiorstw.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

 1. Implikacje opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej dla jej atrakcyjności jako formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa,[w:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, A. Sajnóg, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, ss. 97-111.
 2. Wybrane konsekwencje zmian zasad opodatkowania dochodów spółki komandytowo-akcyjnej, [w:] Gospodarka w Praktyce i Teorii nr 1(42), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, ss. 5-21.
 3. Idea crowdfundingu i kierunki jego rozwoju, [w:] Przedsiębiorczość i Prawo Nr 1/2017, red. R. Romanowski, T. Buchwald, Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki Technologii i Społeczeństwa im. Prof. E. Taylora, Borówiec-Poznań 2017, ss. 105-120.
 4. Wokół problemów pomiaru i oceny działalności finansowej współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 528 pt. Finanse publiczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2018, ss. 102-115.
 5. Zróżnicowanie form finansowania przedsiębiorstw i problemy ich klasyfikacji we współczesnym otoczeniu rynkowym, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIX, zeszyt 11, część II, Wydawnictwo SAN, Łódź 2018, ss. 187-199.
 6. Istota i miejsce finansowania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIX, zeszyt 11, część II, Wydawnictwo SAN, Łódź 2018, ss. 267-278.

Prowadzone przedmioty:

Finanse przedsiębiorstw, zarządzanie i marketing, zarządzanie zmianami w organizacji, zakładanie i prowadzenie małej firmy, kreowanie wizerunku firmy, techniki badań rynku i planowanie marketingowe, marketing usług, przedsiębiorczość w praktyce i teorii, seminarium licencjackie.

Udział w projektach badawczych:

 1. Projekt dydaktyczny, pt. Informatyka – studia z gwarancją sukcesu, realizacja -09.2011 r. – 31.10.2015 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia, finansowanie – Europejski Fundusz Społeczny, funkcja – wykonawca.
 2. Projekt badawczy pt. Przedsiębiorczość i konkurencyjność jednostek gospodarczych (Umowa Nr 505/588), realizacja – 2009 r., finansowanie – UŁ, funkcja – członek zespołu.
 3. Projekt badawczy pt. Kształtowanie rezerw finansowych a rozwój handlowych spółek osobowych (Umowa Nr 505/595), realizacja – 2003 r., finansowanie – UŁ, funkcja – członek zespołu.

Pobyty zagraniczne:

 • VSB – Technical University of Ostrava, 08-12.10.2018 r. – Program ERASMUS+ 2018/2019.

Nagrody:

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Inne:

 • opiekun specjalności: Kierowanie małą i średnią firmą, kier. Ekonomia, studia I stopnia,
 • opiekun specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, kier. Ekonomia, studia II stopnia.
Zainteresowania naukowe

Poza zawodowo interesuję się: filmem, literaturą, architekturą krajobrazu oraz sportem.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

  Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym. Reprezentuję nauki ekonomiczne. Zajmuję się badaniem obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw, w tym zjawiska optymalizacji podatkowej z udziałem spółek komandytowo-akcyjnych i spółek komandytowych. Jestem opiekunem dwóch specjalności na kierunku Ekonomia, tj. Kierowanie małą i średnią firmą (studia I stopnia) i Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (studia II stopnia). Jestem członkiem Rady Konsultacyjnej w Instytucie Ekonomii. Prowadzę zajęcia dydaktyczne m.in. z takich przedmiotów, jak: Zarządzanie i marketing, Zakładanie i prowadzenie małej firmy oraz Kreowanie wizerunku firmy. Prowadzę seminaria dyplomowe. Uczestniczę w projekcie pt. Zdolny uczeń - Świetny student.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela