Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Brzoza
Główny adres email
Agnieszka.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
 1. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kier. Prawo)
 2. 1997-2002 stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (dysertacja doktorska „Obowiązek ochrony środowiska a wolność działalności gospodarczej” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Górskiego)
 3. W latach 2002-2018 nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji; Zakład Prawa Ochrony Środowiska)

W latach 2002- 2014 współpraca z uczelniami wyższymi: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach (w tym realizacja projektu ze środków UE),Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi (w latach 2002-2005 pracownik etatowy; m.in. zajęcia ze studentami zagranicznymi z programu Erasmus – Environmental Law Protection), Wyższa Szkoła Cosinus w Łodzi, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku (m.in. realizacja projektu unijnego), 2018-2019 r. – wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (m.in. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody e-learningu; zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego np. Stanowienie prawa miejscowego, Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, prawne aspekty gospodarki przestrzennej), 2018-2020 r. – wykładowca w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi (zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego)

 • Od X 2020 - Katedra Badań Regionalnych w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim (adiunkt)- pełnione funkcje: Pełnomocnik Dziekana FUŁ ds. kierunku Administracja, pełnomocnik Dziekana FUŁ ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Rozwoju, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia, opiekun studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Administracja
 • Inne osiągnięcia

1. Udział w projekcie międzynarodowym „Prawo ochrony środowiska UE” finansowanym ze środków UE w Akademii Istropolitana Nova (Słowacja) – lipiec 2000 r.

2. Opracowanie materiału dydaktycznego dla studentów kierunków ekonomicznych „Spółki cywilne i spółki prawa handlowego” – moduł przeznaczony do wykorzystania w ramach e-learningu na platformie Moodle (2010 r.)- projekt finansowany ze środków UE

3. Ekspert-moderator na Międzynarodowych Targach Kieleckich „Autostrada Polska” w ramach konferencji „Zieleń Autostradowa”, Kielce 2010 oraz 2011

4. Dwukrotna realizacja projektu badań własnych finansowanych ze środków UŁ (temat: Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, umowa 505/503).

5. Współpraca z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, m.in. prowadzenie szkoleń z prawa w turystyce (projekt finansowany ze środków UE pt.: "Agroturystyka - szansa na biznes i rozwój regionu"), a w celu podniesienia własnych kwalifikacji uczestnictwo w szkoleniu nt. ochrony własności intelektualnej

6 . Prowadzenie zajęć dla słuchaczy Podyplomowego Studium Turystyki na UŁ

7. Prowadzenie szkoleń „Prawna strona sportu” w ramach projektu „Specjaliści w sporcie: organizator imprez sportowych”, finansowanego ze środków UE w ramach EFS – lata 2012-2013

8. Przez ok. 2 lata współpraca z wydawnictwem Wolters Kluwer jako ekspert w serwisie Prawo ochrony środowiska on-line, sporządzenie ok. 20 opinii prawnych dotyczących różnych aspektów prawa ochrony środowiska oraz napisanie kilku komentarzy praktycznych

9. W latach 2013-2015 uczestnictwo w projekcie „Dobre prawo – sprawne rządzenie” (projekt systemowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w partnerstwie z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ, współfinansowany przez Unię Europejską), prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy jakości prawa miejscowego i decyzji administracyjnych (moduł „Ochrona środowiska”), opracowanie materiałów szkoleniowych, sporządzanie opinii prawnych w ramach doradztwa prawnego w sprawach zgłaszanych przez JST

10. Autorstwo opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska realizowanych na zlecenie renomowanych kancelarii prawniczych.

11. W 2017 r. współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland - Grupa Badawcza "Prawo ochrony środowiska”. Recenzowanie prac opublikowanych w czasopiśmie Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

12. W 2017 r. jako przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji UŁ uczestnictwo w pracach powołanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego Zespołu Antysmogowego (zespołu opiniodawczo-doradczego) ws. tzw. „uchwały antysmogowej” - uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

13. Konsultacje merytoryczne tekstów dotyczących prawa ochrony środowiska dla „Gazety Wyborczej” 2018 r.

14. Prelegent na 16. Konferencji „Odpady medyczne i efektywne zarządzanie jednostką służby zdrowia”, Łódź 11-13.09.2018 r., zorganizowanej przez Abrys. Referat: „Sprawozdawczość i kary w gospodarce odpadami medycznymi”

15. Prelegent na zorganizowanym przez Województwo Łódzkie VI Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki Łódzkie 2018, Łódź 24 września 2018 r.

16. Prelegent na konferencjach organizowanych przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (2018-2021), działalność ekspercka, prowadzenie szkoleń organizowanych przez Narodowy Instytut dla pracowników administracji publicznej (stacjonarnie oraz on-line)

17. Udział w projekcie pt. "Polityka młodych!" w ramach Programu Erasmus Plus-prowadzenie wykładu i warsztatów prawnych (lipiec 2021)

18. Przygotowanie na zlecenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego odpowiedzi do kwestionariusza Europejskiego Komitetu ds. Demokracji i Rządzenia (CDDG) skierowanego przez Brytyjskie Ministerstwo zajmujące się zagadnieniami mieszkaniowymi, społecznymi (UK Government Department for Levelling Up, Housing and Communities) w zakresie wspierania przez administrację centralną władz lokalnych (listopad 2021)

19. Współrealizator projektu badawczo-rozwojowego i dydaktycznego "Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" finansowanego z funduszy UE. Szkolenia i promocja tematyki projektu Human Smart Cities poprzez organizację spotkań z NGO’s, stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska na terenie Polski/Europy, fundacjami, przedstawicielami urzędów i instytucji zajmującymi się tematyką ochrony środowiska - 3 warsztaty (2021-22).

 • Doświadczenie praktyczne w pracy pozauczelnianej

20.02 – 30.06.2019 r. pracownik etatowy w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego w Łodzi: główny specjalista d.s. analiz i opracowań w zespole do spraw realizacji projektów, analiz i działalności wydawniczej. Zakres moich obowiązków obejmował m.in.: opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów, współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie objętym statutową działalnością Instytutu, udział w opracowywaniu koncepcji zmian aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, w tym reprezentowanie Instytutu w pracach komisji, podkomisji sejmowych, zespołów zadaniowych, udział w realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, przygotowywanie stanowisk i udzielanie informacji podmiotom zewnętrznym, przygotowywanie materiałów/opracowań na potrzeby wydawnictwa Instytutu, udział w sympozjach, przygotowywanie szkoleń i konferencji (organizacyjnie oraz jako wykładowca), poszukiwanie partnerów do przeprowadzania badań, analiz i działalności wydawniczej. Z Narodowym Instytutem ściśle współpracuję do chwili obecnej jako ekspert i prelegent.

Od 1.09.2021 – nauczyciel Podstaw prawa i opiekun Olimpijskiego Koła Prawniczego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
Osiągnięcia naukowe
 • Publikacje – rozdziały w monografiach

1) A. Jaworowicz-Rudolf, Ekologiczne koszty działania przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, Zeszyt Naukowy nr 2 Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2000, s. 127- 138

2) A. Jaworowicz-Rudolf, Odpowiedzialność przedsiębiorstw z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych, J. Sosnowski (red.), Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2008, ss.139 – 151

3) A. Jaworowicz-Rudolf, Wybrane instrumenty wspierania inwestycji proekologicznych w Polsce [w:] Prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku, J. Ciechanowicz – McLean (red.), Gdańskie Studia Prawnicze Tom XXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 141 – 155

4) A. Jaworowicz-Rudolf, Instrumenty realizacji odpowiedzialności administracyjnej przedsiębiorcy w ochronie środowiska [w:] Gospodarcze Prawo Środowiska, J. Ciechanowicz – McLean, T. Bojar – Fijałkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 86 – 99.

5) A. Jaworowicz-Rudolf, Instrumenty finansowo-prawne ochrony środowiska [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, P. Korzeniowski (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2010, ss. 115 – 126.

6) A. Jaworowicz-Rudolf, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, P. Korzeniowski (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2010, ss. 127 – 134

7) A. Jaworowicz-Rudolf, Obowiązki wynikające z korzystania z kopalin użytecznych [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, P. Korzeniowski (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2010, ss. 396 – 406.

8) A. Jaworowicz-Rudolf, Prawo do środowiska należytej jakości jako urzeczywistnienie koncepcji zrównoważonego rozwoju [w:] Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria i Praktyka, M. Burchard – Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, ss. 46 – 80.

9) A. Jaworowicz-Rudolf, Funkcje sankcji administracyjnych w ochronie środowiska [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 218-242.

10) A. Jaworowicz-Rudolf, Prawne aspekty ochrony zieleni przydrożnej w kontekście budownictwa drogowego [w:] Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, M. Górski (red.), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Poznań 2011 r., s. 343- 357.

11) A. Jaworowicz-Rudolf, Ochrona przyrody [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego cz. 2 Zadania i kompetencje, pod red. M. Stahl, B. Jaworskiej – Dębskiej, Difin, Warszawa 2011, s. 191- 199.

12) A. Jaworowicz-Rudolf, Gospodarowanie odpadami komunalnymi jako zadanie gminy, [w:] Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej, E. Olejniczak – Szałowska, B. Glinkowska, M. Kapusta (red.), Acta Universitatis Łodziensis Folia Oeconomica 270, Wyd. UŁ, Łódź 2012, ss. 11 – 22.

13) A. Jaworowicz-Rudolf, Formy współdziałania administracji samorządowej w sprawach z zakresu ochrony środowiska [w:] Współdziałanie w samorządzie terytorialnym, K. Miśtal (red.), Wyd. „Piktor”, Łódź 2012, ss. 9 – 27.

14) A. Jaworowicz-Rudolf, Prawne uwarunkowania realizacji inwestycji drogowych na obszarach Natura 2000, [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, A. Kaźmierska –Patrzyczna, M.A. Król (red.), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Szczecin-Łódź-Poznań, 2013, s. 467-476.

15) A. Jaworowicz-Rudolf, Opłaty podwyższone jako rodzaj sankcji administracyjnych za naruszenie zasad korzystania ze środowiska, [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Dom Organizatora, Toruń 2014, s. 57-66.

16) A. Jaworowicz-Rudolf, Odpowiedzialność administracji publicznej za stan środowiska [w:] Odpowiedzialność administracji i w administracji, Z. Duniewska, M. Stahl (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 564 -586

17) A. Jaworowicz-Rudolf, Środowisko jako dobro chronione, [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, Z. Duniewska (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014

18) A. Jaworowicz-Rudolf, opracowane hasła [w:] Wielka Encyklopedia Prawa . Tom V Prawo ochrony środowiska, M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wyd. Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014

19) A. Jaworowicz-Rudolf, Odpowiedzialność z tytułu zapobiegania i naprawiania szkód w środowisku, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica tom 74 rok 2015, strony:137-147

20) A. Jaworowicz-Rudolf, Opłata za brak sieci zbierania pojazdów jako instrument odpowiedzialności administracyjnej? [w:] Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, P. Korzeniowski (red.) Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015 ISBN: 978-83-7969-600-0 rok: 2015

21) A. Jaworowicz-Rudolf, Przewidywalność działań administracji jako warunek zaufania do władz publicznych [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Wolters Kluwer ISBN: 978-83-264-8257-1 rok: 2015

22) A. Jaworowicz-Rudolf, Zarys prawnej reglamentacji usuwania drzew i krzewów de lege lata oraz w świetle propozycji zmian ustawowych [w:] Dobre prawo - sprawne rządzenie, B. Jaworska-Dębska (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015
ISBN: 978-83-64462-13-9 rok: 2015

23) A. Jaworowicz-Rudolf, Rola administracji publicznej w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, (w:) Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy t. II, red. naukowa A. Mednis, Wrocław 2016, Wyd. PRESSCOM

24) A. Jaworowicz-Rudolf, Model odpowiedzialności administracyjnej w polskim prawie ochrony środowiska. Ocena krytyczna (w:) O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Małgorzacie Stahl, B. Jaworska –Dębska, Z. Duniewska, …, Wyd. UŁ, Łódź 2017

25) A. Jaworowicz-Rudolf, Zarys obowiązków przedsiębiorstw związanych z substancjami SVHC w świetle rozporządzenia REACH (w:) Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

26) A. Jaworowicz-Rudolf, Zasada ne bis in idem w prawie ochrony środowiska? Uwagi na tle postulatu recypowania zasady dla sankcji administracyjnych w ochronie środowiska oraz zbiegu odpowiedzialności karnej z administracyjną [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, wyd. 1, red. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała, Wolters Kluwer 2018

27) A. Jaworowicz-Rudolf, Spór wokół liberalizacji przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów [w:] Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. M. Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, A. Barczak, P. Korzeniowski (red.),WNUS, Szczecin 2018

28) A. Jaworowicz-Rudolf, Wybrane instrumenty realizacji idealnej ochrony przyrody [w:] Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.); Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018

29) A. Jaworowicz-Rudolf, Prawne formy korzystania ze środowiska [w:] Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.); Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018

30) A. Jaworowicz-Rudolf, Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [w:] Model prawny władztwa planistycznego gminy, P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.); Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018

31) A. Jaworowicz-Rudolf, Obowiązek władz publicznych prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne rozumiane jako synonim odpowiedniej jakości środowiska, Acta Universtaits Lodziensis. Folia Iuridica Tom 87, 2019

32) A. Jaworowicz- Rudolf, Realizacja kompetencji prawotwórczych w zakresie ochrony jakości powietrza w celu przeciwdziałania problemom niskiej emisji [w:] Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza, I. Wieczorek, M.A. Król (red.), Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2020

 • Publikacje – rozdziały w podręcznikach

1) A. Jaworowicz-Rudolf, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski, J.S. Kierzkowska (red.), Wyższa Szkoła Informatyki I Nauk Społeczno Prawnych w Bydgoszczy, 2006, s. 152- 187

2) A. Jaworowicz-Rudolf, M. Górski, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 173- 203

3) A. Jaworowicz-Rudolf, Ochrona różnorodności biologicznej na gruncie idealnej ochrony przyrody (rozdz. 4, ss. 77-113) oraz Ochrona różnorodności biologicznej a swoboda działalności gospodarczej (rozdz. 9, ss. 201-211) [w:] Prawo ochrony różnorodności biologicznej, M. Górski, J. Miłkowska-Rębowska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2013

4) Prawo ochrony środowiska 2. Wydanie, red. naukowy M. Górski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, rozdziały:

A. Jaworowicz-Rudolf, M. Górski, Instrumenty finansowo prawne (rozdz.), [w:] Prawo ochrony środowiska 2. Wydanie, red. M. Górski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 145 – 167.

A. Jaworowicz-Rudolf, M. Górski, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska (rozdz.), [w:] Prawo ochrony środowiska 2. Wydanie, red. M. Górski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 168 – 196.

A. Jaworowicz-Rudolf, Ochrona różnorodności biologicznej (rozdz. zbiorowy), [w:] Prawo ochrony środowiska 2. Wydanie, red. M. Górski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 podrozdziały: Formy ochrony przyrody, s. 534 – 557, Ochrona ex situ, s. 563 -568, Ochrona powszechna, s. 568, Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody, s. 569 – 570, Zakres ochrony terenów zielonych i zadrzewień, s. 571 – 573.

5) Prawo administracyjne materialne, red. naukowa Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, rozdziały:

A. Jaworowicz-Rudolf, Instrumenty finansowo prawne w systemie przepisów ochrony środowiska, s. 636- 644

A. Jaworowicz-Rudolf, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, s. 645 - 651

6) Prawo ochrony środowiska, wyd. 3 zaktualizowane, uzupełnione i zmienione. M. Górski (red.), rozdziały: Instrumenty finansowo prawne, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Ochrona różnorodności biologicznej (rozdz. zbiorowy), Wolter Kluwer, Warszawa 2018

7) Prawo administracyjne materialne wyd. 3, red. naukowa Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, cz. VII rozdz. 10 pkt 10.3 i 10.4 (współ. aut. M.Górski) oraz cz. VII rozdz. 11 i 12

8) Prawo ochrony środowiska, wyd. 4, M. Górski (red.)- rozdz. 6, rozdz.7, rozdz. 15 pkt. 15.8, 15.10-15.13, Wolters Kluwer, Warszawa 2021

 • Publikowane ekspertyzy, opinie prawne

1) w latach 2006- 2008 komentarze praktyczne do przepisów z zakresu ochrony środowiska, publikacja aktualizowana Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer: pozwolenie zintegrowane, odpowiedzialność karna i administracyjna w ochronie środowiska, udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska oraz ok. 20 opinii prawnych publikowanych w w/w serwisie (współpraca z wydawnictwem Wolters Kluwer jako ekspert w serwisie Prawo ochrony środowiska on-line)

2) ok. 15 opinii prawnych opublikowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w bazie dobrych praktyk w ramach doradztwa prawnego dla JST – projekt „Dobre prawo- sprawne rządzenie” (w latach 2013-2015)

3) Ekspertyzy dla Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (2018-2020):

 • Ochrona przyrody jako zadanie samorządu terytorialnego
 • Prawne instrumenty ochrony krajobrazu
 • Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza
 • Kontrola systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wspólnego systemu segregacji w gminie

4) Materiały pokonferencyjne na zlecenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

 • A. Jaworowicz-Rudolf, Ochrona przyrody jako zadanie samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane), Konferencja „Funkcja prewencyjna prawnych forma ochrony przyrody”, Uniejów 17.09.2019 r.
 • A. Jaworowicz-Rudolf, Realizacja kompetencji prawotwórczych w zakresie ochrony jakości powietrza w celu przeciwdziałania problemom niskiej emisji – Konferencja on-line „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”- 17.11.2020 r.

 • Prace popularno-naukowe

1) Artykuł „Zezwolenia i kary za usuwanie drzew i krzewów przydrożnych w świetle najnowszych regulacji prawnych” w materiałach pokonferencyjnych Dendros–konferencje i szkolenia, Poznań 2011.

2) Artykuł „Inwestycje drogowe a ochrona zieleni”, Przegląd Komunalny nr 5/2012, ss. 62 -65.

3) Artykuł „Zasady usuwania drzew i krzewów w pasie drogowym” został opublikowany w materiałach pokonferencyjnych Zieleń Autostradowa, 12 maja 2010, Kielce przez Dendros–konferencje i szkolenia, ss. 5 – 11

4) Odpowiedzialność za głośne bicie dzwonów kościelnych, Monitor Prawny Proboszcza, 2013 r. Tom 25, ss. 1, 5-6

Zainteresowania naukowe

kultura i sztuka

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Badań Regionalnych

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych-wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria dyplomowe.

  • Praca organizacyjna-pełnione funkcje: Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku administracja, Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Rozwoju, członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunku Administracja, przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Administracja,
  • ustalanie i organizowanie obsady zajęć dydaktycznych dla kierunku Administracja oraz opracowywanie planów zajęć dydaktycznych,
  • recenzowanie prac dyplomowych,
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programu kształcenia dla kierunku Administracja (studia niestacjonarne I i II stopnia),
  • opiekun studentów studiów niestacjonarnych kierunku Administracja,
  • Współpraca z otoczeniem zewnętrznym: inicjator i koordynator projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy z władzami Tomaszowa Mazowieckiego "Uniwersytet Dzieci i Młodzieży", współdziałanie z Radą Biznesu przy Filii UŁ.
  • Działalność naukowa.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela