Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Lidia Klon
Główny adres email
Lidia.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

W Uniwersytecie Łódzkim od listopada 1985 roku – początkowo w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego, kierowanej przez prof. dr hab. Witolda Śmiecha; od grudnia 1985 r. w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, kierowanej przez dr. hab. Ryszarda Wierzbowskiego; od 1988 roku do 2015 roku w kierowanej przez prof. dr. hab. Wiesława Pusza Katedrze Oświecenia i Literatury Stosowanej; przez dwa kolejne lata w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu, kierowanej przez prof. dr. hab. Jacka Brzozowskiego; obecnie – w Zakładzie Literatury i Tradycji Romantyzmu, kierowanej przez dr hab. prof. UŁ Krystynę Pietrych.

Formy aktywności katedralnej i wydziałowej:

 • Od października 2017 roku: Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii
 • Od roku 2007 do dzisiaj: członek Rady Programowej Studiów Doktoranckich
 • Od roku 2007 do dzisiaj: Sekretarz Studiów Doktoranckich Języka Literatury i Kultury
 • Od roku 2007: opiekun specjalizacji Literatura stosowana
 • Od roku 2007 do dzisiaj: koordynator pracy dydaktycznej w Katedrze Literatury i Tradycji Oświecenia; Katedrze Oświecenia I literatury Stosowanej; Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu, Zakładzie Literatury i Tradycji Romantyzmu
 • Lata 2000 – 2007: członek Rady Dydaktycznej Polonistyki czuwającej nad wprowadzaniem zmian programowych i sprawnym przebiegiem studiów w systemie ECTS

Poza uczelnią:

 • wykładowca w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
 • członek Łódzkiego Komitetu Okręgowej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury
Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

 • TAK ZWANA „WENECJANKA” HIPOTEZY DOTYCZĄCE ATRYBUCJI I KULTUROWEGO OBIEGU WŁOSKIEJ MELODII POPULARNEJ W DOBIE OŚWIECENIA, „Pamiętnik Literacki” CXI, 2020, z. 1, s. 137-169.
 • Słowno-muzyczne widowisko składankowe jako palimpsest kulturowy – na przykładzie Niech no tylko zakwitną jabłonie Agnieszki Osieckiej, „ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS” Folia Litteraria Polonica 1(tom 52: Muzyka i muzyczność w literaturze, pod red. Jerzego Wiśniewskiego) 2019, s. 425- 444.
 • Od les goguettes do kabaretów, czyli o zależnościach między francuską i polską piosenką kabaretową w latach 1881-1911, „Prace Polonistyczne”, seria LXXII, 2017, s.165-181.
 • Tęsknota za Chat Noir i Mirliton. Wokół legendy paryskich kabaretów, ŚWIATOPOGLĄDY MODERNIZMU, pod red. Katarzyny Badowskiej i Karoliny Kołodziej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, T. 33, 2016 nr 2, 279-308.
 • Teatralne Boyowanie (1). Miejsce francuskiej farsy w polskim teatrze międzywojennym z perspektywy recenzenta – Tadeusza Żeleńskiego (Boya), „Prace Polonistyczne”, seria LXX, 2015, 101-117.
 • Pod urokiem piosenki – o twórczości Juliana Tuwima dla kabaretu, teatrów i filmu, „Czytanie Literatury” 2014 nr 3, s. 81-95.
 • Pod urokiem piosenki – o twórczości Juliana Tuwima dla kabaretu, teatrów i filmu, „Czytanie Literatury” 2014 nr 3, s. 81-95.
 • Talent w teatrze zazdrości, „PRACE POLONISTYCZNE” Seria LXIX (2014), Łódź, s. 65 – 83.
 • „Na przyczepkę”, czyli Konstantego lldefonsa Gałczyńskiego przygody z kabaretem, „Prace Polonistyczne” LXVII, 2012, s. 157-210.
 • Wieczory teatralne Adolfa Rudnickiego, „Prace Polonistyczne” LXV, 2010, s. 125 – 159.
 • Jerzy Kazimierz Poradecki (1942 – 2008), w: Słownik badaczy literatury polskiej, pod red. Jerzego Starnawskiego, T. X, Łódź 2009, s. 205 – 209.
 • Drogi ku świętości. Dzieje Tomasza Becketa w dramaturgicznej interpretacji Thomasa Stearnsa Eliota i Jeana Anouilha, w: Dramat w historii. Historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury – Lupy, J. Waligórskiego, przy współpracy E. Łubieniewskiej, Kraków 2009, s. 263 – 275.
 • Tuwimowski romans z piosenką, w: Julian Tuwim. Biografia. Twórczość. Recepcja, pod red. K/. Ratajskiej i T. Cieślaka, Łódź 2007, s. 252 – 269.
 • W podróży po Szpargalii. Palimpsestowe czytanie śpiewników teatralnych Józefa Cybulskiego, Łódź 2007.


Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne kształtowały się już w trakcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim, pod okiem prof. dr hab. Krystyny Poklewskiej. Napisana wówczas praca magisterska na temat współczesnych inscenizacji Dziadów A. Mickiewicza i Kordiana J. Słowackiego była początkiem, trwającej do dzisiaj, interdyscyplinarnej przygody: rozpoznawania związków między literaturą i muzyką, badania sposobów funkcjonowania form słowno–muzycznych w teatrze XVIII – XX wieku, tropienia możliwości partyturowego zapisu projektów spektaklu i rejestrowania kolejnych jego realizacji, ustalania zależności między polskimi i paryskimi kabaretami (ze szczególnym uwzględnieniem form melicznych).

Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne dotyczące analizy dzieła literackiego, współczesnych zjawisk kultury, literatury światowej (tej dawnej i najnowszej), sztuki pisania, literatury jako sztuki użytkowej, wykorzystując w ramach wykładów i konwersatoriów także swoje zainteresowania badawcze - szczególnie dramatem w teatrze oraz teatrem w dramacie (od XVIII wieku po współczesność), formami melicznymi w teatrze, związkami literatury i muzyki w przestrzeni kabaretu europejskiego i polskiego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela