Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dariusz Maria Brzoza
Główny adres email
Dariusz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Rok urodzenia - 1959

Tytuł magistra matematyki - 1983 (Rada Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego)

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki - 1990 (Rada Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego)

Stopień doktora habilitowanego w zakresie matematyki - analizy nieliniowej - 2001 (Rada Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego)

Tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych - 2021 (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)

Żona Anna, dzieci Ewa i Kuba, wnuk Jasio

Osiągnięcia naukowe

Opublikowanie 75 prac naukowych.

Zainteresowania naukowe

Kierunki pracy naukowej:

- równania różniczkowe, w tym niecałkowitego rzędu

- teoria sterowania optymalnego

- wybrane zagadnienia analizy nieliniowej

Stanowiska
 • profesor Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych obejmuje m.in.:

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

  - terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

  - prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

  - opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

  - przeprowadzanie konsultacji ze studentami.


  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych obejmuje m.in.:

  - prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

  - pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

  - rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

  - aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;

  - kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

  - doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.


  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych obejmuje m.in.:

  - praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

  - praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

  - pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela