Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Adiunkt Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej

  Obowiązki naukowe

  • prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego,
  • prowadzenie badań naukowych finansowanych z subwencji i dotacji, o których mowa w ustawie
  • upowszechnianie i afiliowanie przy UŁ wyników działalności naukowej,
  • w postaci artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach,
  • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  Obowiązki dydaktyczne

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia
  • przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych, w tym sprawdzenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego,
  • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
  • przeprowadzanie konsultacji w wymiarze nie niższym niż 1 godzina tygodniowo,
  • udział w hospitacji zajęć dydaktycznych,
  • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć,
  • uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej,
  • wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum, a w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Obowiązki organizacyjne i inne w UŁ i poza UŁ

  • udział w organizowaniu konferencji i sympozjów,
  • udział w komisjach wydziałowych/instytutowych i uczelnianych,
  • organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu,
  • kierunkowy opiekun praktyk na specjalności "edukacja dorosłych z coachingiem"
  • koordynator zadania 10 „Kompetencje dydaktyczne kadr uczelni” w projekcie pn.”Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17
  • koordynator zadań 1, 9, 10, 11 w projekcie pn. „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ” współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • kierownik Akademickie Centrum Wsparcia UŁ

  • Koordynowanie prac zespołu Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ, związanych z realizacją zadań jednostki
  • Nadzór nad realizacją działań Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ
  • Koordynowanie działań związanych ze wsparciem społeczności akademickiej UŁ w procesie studiowania
  • Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem bazy danych studentów z niepełnosprawnościami
  • Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem statystyki i sprawozdawczości w zakresie studentów z niepełnosprawnościami
  • Współpraca z jednostkami UŁ w zakresie realizacji zadań ACW UŁ
  • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań ACW UŁ
  • Zatwierdzanie opinii psychologicznych na potrzeby studentów i doktorantów UŁ z trudnościami edukacyjnymi
  • Koordynowanie dziłań majacych na celu promocję Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela