Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Topola
Główny adres email
Anna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów w ramach programu TEMPUS studiowałam na Uniwersytecie w Munster, natomiast po studiach - na Uniwersytecie w Giessen i Bonn. Byłam stypendystką Bundestagu oraz odbyłam praktykę w regionalnych lobbingowych instytucjach w Brukseli. Moja praca doktorska poświęcona była europejskim zamówieniom publicznym.

Od 2014 jestem założycielem i kierownikiem Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, utworzonego na WPiA, UŁ. Centrum jest jednostką naukowo-badawczą i edukacyjną zajmującą się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych i ppp, popularyzacją dobrych praktyk, analizą prawnoporównawczą oraz działalnością edukacyjną. Od 2018 r. jestem także autorką programu i kierownikiem studiów podyplomowych „Prawo zamówień publicznych”

Obecnie realizuję dwa projekty międzynarodowe: 1. projekt „Fostering the innovation in the European habitat and e-health sectors through the Public Procurement of Innovative solutions to improve the European SMEs competitiveness” (HAePPI) - Erasmus+ - poświęcony promowaniu innowacyjnych zamówień publicznych wśród zamawiających oraz małych i średnich przedsiębiorstw (koordynator WP) oraz 2. projekt „Improved Environment and Resource Efficiency through use of Life Cycle Instruments for implementation of regional policies of the European Union” (LCA4Regions) - (Interreg, stakeholder) poświęcony wspieraniu ochrony środowiska poprzez wdrażanie metodologii kosztów cyklu życia. Ponadto ostatnio opracowałam założenia części projektu Furniloop (poświęconego cyrkularnym zamówieniom publicznym), który został złożony w konkursie Horyzont 2020 i został zakwalifikowany do II etapu z wysoką oceną merytoryczną.

W poprzednich latach także realizowałam międzynarodowe badania naukowe.W latach 2015-2019 jako kierownik krajowy rozpoczęłam pierwszy na UŁ projekt finansowany z programu Horyzont 2020, poświęcony problematyce zamówień publicznych na innowacyjne bioprodukty i biousługi. Byłam także kierownikiem międzynarodowego projektu ERA-ARD dotyczącego badań naukowych na rzecz rolnictwa w ubogich państwach świata oraz uczestniczyłam w realizacji projektów krajowych.

Prowadziłam również wykłady zagraniczne w Niemczech (Berlin, Giessen), Włoszech (Bolonia, Rzym, Bari), Chinach (Pekin, Szanghaj). Uczestniczyłam wielokrotnie jako prelegent w międzynarodowych konferencjach m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Danii, Belgii, Chinach. Współpracuję z licznymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się zamówieniami publicznymi m.in. z prestiżową Public Procurement Research Group, Nottingham University, którą kieruje prof. Sue Arrowsmith i prof. Annamaria LaChimia oraz Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Współpracuję również ze studentami i doktorantami poprzez np. włączenie ich w aktywność Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz udział w zespołach badawczych projektów międzynarodowych, opiekę nad studenckimi grantami badawczymi, opiekę nad studenckimi artykułami naukowymi, opiekę nad Kołem Naukowym Prawa Sportowego, współpracę w ramach „Newslettera Zamówień Publicznych”, opiekę nad grupą uczestniczącą w Moot Court z zamówień publicznych.

Jestem autorką publikacji z dziedziny polskich i europejskich zamówień publicznych, europejskiego prawa gospodarczego oraz ochrony środowiska,

Osiągnięcia naukowe

- założenie i kierowanie Centrum Zamówień Publicznych i PPP - jedynego tego typu centrum naukowo-badawczego i edukacyjnego w Polsce

- organizacja konferencji międzynarodowych z dziedziny zamówień publicznych we współpracy z najważniejszymi naukowymi centrami zamówień publicznych

- realizacja międzynarodowych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych (w tym z Programu Horyzont 2020)

- kierowanie studiami podyplomowymi "Prawo zamówień publicznych", wcześniej "Fundusze Unii Europejskiej"Zainteresowania naukowe

Moje główne zainteresowania badawcze to:

- polskie i europejskie prawo zamówień publicznych (zasady zamówień publicznych, analiza potrzeb zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, kryteria udziału wykonawców w postępowaniu, procedury udzielania zamówień publicznych, kryteria wyboru oferty, LCC, LCA, zielone zamówienia publiczne, społeczne zamówienia publiczne, innowacyjne zamówienia publiczne, zamówienia publiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, procedura odwoławcza, umowy w zamówieniach publicznych)

- koncesje na roboty budowlane i usługi

- partnerstwo publiczno-prywatne

- europejskie prawo gospodarcze (ochrona konkurencji, kartele, w tym w szczególnosci zmowy przetargowe, nadużywanie pozycji dominującej, pomoc publiczna)

- prawo ochrony środowiska (ochrona atmosfery, ochrona wód, gospodarka cyrkularna, elektromobilność, ochrona bioróżnorodnosci, w szczególności pszczół)

- prawo sportowe (w szczególnosci inwestycje budowlane - obiekty sportowe)

Stanowiska
 • starszy wykładowca Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego

  Pracownik naukowo-badawczy

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu europejskiego prawa gospodarczego w języku polskim i angielskim (European Economic Law, Zamówienia publiczne, Public Procurement Law)
  • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela