Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Artur Sosna
Główny adres email
Artur.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dr hab. n. hum., prof. UŁ, dyscyplina: językoznawstwo, specjalizacja: językoznawstwo romańskie (włoskie i francuskie), badania prowadzone głównie w obszarze onomastyki i chrematonomastyki.

1991-1996 - studia na kierunku filologia romańska + specjalizacja włoska; praca magisterska nt. Studio fenomenico dell’imprestito: prospettiva linguistico-storica degli influssi mutuali fra la lingua francese e quella italiana (napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiaczesława Nowikowa)

2002 - zdobycie stopnia naukowego doktora n. hum. na podstawie rozprawy pt. Connettivi argomentativi e segnali discorsivi nella realtà testuale della comunicazione pastorale (napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Gajosa)

2010 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego n. hum. w dyscyplinie językoznawstwo - specjalizacja językoznawstwo romańskie (włoskie i francuskie) - na podstawie rozprawy wydanej pt. Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, WUŁ 2008 (wyd. I), 2011 (wyd. II)

od 2010 - kierownik Zakładu Italianistyki w Instytucie Romanistyki Wydziału Filologicznego UŁ

od 2006 - pełnomocnik Rektora UŁ ds. systemu ECTS

od 2016 - prodziekan Wydziału Filologicznego ds. naukowych, projektów i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (II kadencja)

od 2020 - przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo UŁ

od 2011 - kierownik studiów I i II stopnia filologii włoskiej UŁ

od 2011 - opiekun Studenckiego Koła Naukowego Italianistów UŁ "ItaliAMO"

Poza UŁ - od 2017 członek Zarządu ICOS International Council of Onomastic Sciences; od 2015 przewodniczący SIP Stowarzyszenia Italianistów Polskich; od 2011 przewodniczący Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów; członek wielu stowarzyszeń i komitetów naukowych czasopism, głównie onomastycznych; komisji naukowych polskich i zagranicznych.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi: m.in. Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Universita' per Stranieri di Siena, Wydział Językoznawstwa Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie

2011-2015 - kierownik projektu „Italianistyka z translatoryką” programu Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 4.1.1. „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ”

od 2018 - kierownik zadania 7 i 8 projektu specjalność nauczycielska na kierunku filologia włoska II stopnia (studia magisterskie) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim” w ramach umowy nr POWER.03.01.00-00-KN55/18-00

od 2021 - kierownik zadań autorskich projektu realizowanego we współpracy z PŁ finansowanego przez EFS POWR.02.10.00-00-9014/20 pt. "Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych - (j. włoski)".

Osiągnięcia naukowe

Publikacje w postaci artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach z ostatnich trzech lat:

“Feminine urbanonymy in Polish and Italian linguistic landscapes”, Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava, V (1), June 2020, pp. 2-53. https://lartis.sk/wp-content/uploads/2020/06/Galkowski_Issue-1_2020.pdf

« Les interactions performatives entre les noms de marques et leurs slogans dans une perspective chrématonomastique et communicationnelle », Voprosy onomastiki. 2020. Volume 17, Issue 3, pp. 279–292. DOI: 10.15826/vopr_onom.2020.17.3.044; http://onomastics.ru/sites/default/files/doi/10.15826/vopr_onom.2020.17.3.044.pdf

“Real and quasi-heortonyms as contextualized and conceptualized intercultural names”, Prace Językoznawcze, XII(3), 2020, pp. 73-90. DOI: 10.31648/pj.5707https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5707

“L’antroponimo femminile Bona Sforza nell’onimia polacca”, Rivista Italiana di Onomastica, XXVI/1, 2020, p. 269.

Panasenko, N., Morozova, O., Gałkowski, A., Krajčovič, P., Kryachkov, D., Petlyuchenko, N., Samokhina, V., Stashko, H., Uberman, A., „COVID-19 as media-cum-language event: Cognitive, communicative, and cross-cultural aspects”, Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava, V (2), December 2020, pp. 122-210. https://lartis.sk/wp-content/uploads/2020/11/Panasenko_et_al_Issue-2_2020.pdf

Łukasz Jan Berezowski i Artur Gałkowski, “The (d)evolution of political communication in Italy: Beppe Grillo’s case”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 3(58) 2020, pp. 517-528. http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.58.27

« La terminologie de la chrématonymie de marketing : fondements historiques, conceptions, discussions », [in :] Jana Altmanova et Gabrielle Le Tallec (éd.), Lexicalisation de l'onomastique commerciale. Créer, diffuser, intégrer [GRAMM-R. Études de linguistique française, vol. 48], Bruxelles, Peter Lang, 2019, pp. 91-105.

„Nazwy synagog polskich jako przykład utrwalonych w pamięci kulturowej judaików onomastycznych”, [in:] Anna Rygorowicz-Kuźma, Krzysztof Rutkowski (red.), Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2019, pp. 217-241.

“Development of International Works on Onomastic Terminology: Review of Slavic Approaches”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae 37/1, 2019, pp. 61-81. DOI: 10.17951/ff.2019.37.1.61-81

I nomi delle radio italiane: medionimi con valore di brand, Rivista Italiana di Onomastica, XXV/2, 2019, p. 769.

“Sulle denominazioni delle sagre gastronomiche in Italia”, Rivista Italiana di Onomastica, XXV/1, 2019, pp. 188-196.

« L’onymie sportive et la zone de transition entre les noms propres et les noms communs dans le langage du sport », Voprosy Onomastiki, 15/3, 2018, pp. 190-201. http://onomastics.ru/sites/default/files/doi/10.15826/vopr_onom.2018.15.3.036.pdfDOI: 10.15826/vopr_onom.2018.15.3.036

„Definicja i zakres chrematonimii”, Folia onomastica Croatica, 27, 2018, pp. 1-14. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Galkowski.pdf

« Les onomasticons globaux dans une perspective théorique », Onomastica Uralica, 11, 2018, pp. 105-116. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou11/09.pdf

“Names of Sects: Between the Unusual and Manipulation”, [in] Oliviu Felecan (ed.), Onomastics between Sacred and Profane, Wilmington, DE - Malaga, Vernon Press, 2018, pp. 75-89.

Onomastyka translatoryczna a translatoryka onomastyczna”, [in:] Urszula Bijak, Halszka Górny, Małgorzata Magda-Czekaj (red.), Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 2018, pp. 129-138.

Artur Gałkowski, Monika Kopytowska, „Semiotic Perspectives on Language, Signification and Communication”, [in:] Artur Gałkowski, Monika Kopytowska (eds.), Current Perspectives in Semiotics. Signs, Signification, and Communication, Peter Lang, Berlin – New York, 2018, pp. 9-31.

Monika Kopytowska, Artur Gałkowski, “Semiotic Reflections on Ideology, Representation, and Genres”, [in:] Monika Kopytowska, Artur Gałkowski (eds.),
Current Perspectives in Semiotics. Text, Genres, and Representations, Peter Lang, Berlin – New York, 2018, pp. 9-24.

Les éponymes démythonymiques dans le lexique du polonais et du français », [in:] Agnieszka Konowska et al. (éd.), Le poids des mots. Hommage à Alicja Kacprzak, WUŁ, Łódź, 2018, pp. 95-107.

“Strutture e motivazioni culturali dei nomi delle autostrade in Italia”,Rivista Italiana di Onomastica,XXIV/2, 2018, p. 816.


Ważniejsze redakcje i współredakcje:

Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014.

Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.), Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze. Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015.

Artur Gałkowski (red.), Potęga intelektu. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce. Księga dedykowana Profesorowi Umbertowi Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. The Power of Intellect. Umberto Eco: Reception and Reminiscences in Poland. A Book Dedicated to Professor Umberto Eco, Doctor Honoris Causa of the University of Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015.

Artur Gałkowski (red.), Temat na pierwszą stronę. Umberto Eco, Tygiel Kultury, 7-12 (223-228), Dom Literatury w Łodzi, Łódź, 2015.

Artur Gałkowski (red.), Zagadnienia Rodzajów Literackich. The Problems of Literary Genres. Les problèmes des genres littéraires, LVIII, 2 (116), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2015. (Numer poświęcony Umbertowi Eco).

Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.), Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej. Geographical names in physical space, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016.

Artur Gałkowski, Monika Kopytowska (eds.), Current Perspectives in Semiotics. Signs, Signification, and Communication, Peter Lang, Berlin - New York, 2018 [Lodz Studies in Language nr 55].

Monika Kopytowska, Artur Gałkowski (eds.), Current Perspectives in Semiotics. Text, Genres, and Representations, Peter Lang, Berlin - New York, 2018 [Lodz Studies in Language nr 56].

Artur Gałkowski, Tamara Roszak (a cura di), Semiotica generale – semiotica specifica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2018 [seria wyd. SIVO. Signum – Idea – Verbum – Opus].


Monografie:

Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2008 (wydanie I), 2011 (wydanie II).

Connettivi nella comunicazione pastorale. Analisi testuale dei discorsi dei cardinali Giovanni Battista Montini e Carlo Maria Martini, Oficyna Wydawnicza LEXEM, Łask, 2003.

Compendio di linguistica testuale. Appunti teorici, WSSM, Łódź, 2009.

Magajewska Mirosława, Gałkowski Artur, Cola Ilario, Nozioni di grammatica descrittiva della lingua italiana. Fonetica e fonologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020. Podręcznik (+ klucz do ćwiczeń).

Zainteresowania naukowe

W zakresie badań naukowych: językoznawstwo włoskie, francuskie, słowiańskie; onomastyka / chrematonomastyka; języki specjalistyczne; nauczanie języka włoskiego jako obcego; lingwistyka tekstu; translatoryka.

W życiu pozaakademickim: aktywność fizyczna, turystyka krajowa i zagraniczna, środowisko naturalne, kultura regionalna.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Italianistyki

  W zakresie stanowiska profesora uczelni:

  - prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo, specjalizacja językoznawstwo włoskie i romańskie, w szczególności obszar onomastyki i chrematonomastyki (nazewnictwo w sferze publicznej);

  - przygotowywanie i publikowanie tekstów naukowych prezentujących wyniki badań;

  - ogłaszanie wyników badań na spotkaniach konferencyjnych; dyskusja w zakresie osiągnięć własnych i innych badaczy;

  - nadzór nad badaniami prowadzonymi w Zakładzie Italianistyki (badania językoznawcze, literaturoznawcze, badania kultury artystycznej obszaru włoskiego, traduktologiczne, glottodydaktyczne);

  - organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym w ramach Zakładu Italianistyki (zebrania, seminaria), Instytutu Romanistyki, Wydziału Filologicznego UŁ (konferencje, sympozja, wykłady itd.);

  - aplikowanie w konkursach na projekty naukowe i strukturalne, krajowe i międzynarodowe; kierowanie pozyskanymi projektami;

  - włączanie się w projekty zespołów badawczych w kraju i za granicą;

  - praca dydaktyczna w zakresie studiów filologii włoskiej: językoznawstwo, glottodydaktyka, seminaria dyplomowe;

  - opieka nad magistrantami, doktorantami, stażystami (z UŁ i innych ośrodków krajowych i zagranicznych);

  - udzielanie konsultacji naukowych w zakresie kompetencji specjalizacyjnych;

  - przygotowywanie ocen dorobku naukowego, recenzji i innych opinii naukowych;

  - udział w pracach nad organizacją nauki, dydaktyki i administracji Uczelni;

  - popularyzowanie nauki;

  - opieka nad zrzeszeniami studenckimi;

  - włączenie się w działalność naukową pozauczelnianą (członkostwo w stowarzyszeniach, gremiach naukowych, komisjach itd.);

  - działalność promocyjna na rzecz nadzorowanego kierunku studiów, Wydziału i Uczelni.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela