Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maria Maria Klon
Główny adres email
Maria.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od 1996 r. jestem związana naukowo i zawodowo z Uniwersytetem Łódzkim. Pracuję w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1999 r. zostałam doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Następnie, w 2013 r. uzyskałam tytuł naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena. Uwarunkowania. Rozwój, a w 2014 r. otrzymałam stanowisko profesora UŁ.

Od 2016 roku pełnię funkcję kierownika Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ.

Osiągnięcia naukowe

Wyniki badań naukowych prezentowałam na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, autorką jednej i współautorką kilku monografii naukowych. Dorobek naukowy dr hab. M. Grzelak mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wybrane publikacje:

 1. Justyna Wiktorowicz, Maria Magdalena Grzelak, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska (2020), Analiza statystyczna z IBM SPSS Statistics, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2020, ISBN: 978-83-8220-387-5; e-ISBN 978-83-8220-388-2, 173 strony
 2. Edyta Dworak, Maria Magdalena Grzelak(2020), Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów UE – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2020, e-ISBN 978-83-8220-392-9, 138 stron
 3. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak (2020) Macroeconomic Stability and the Level of Competitiveness in the EU Member States – A Comparative Dynamic Approach, "Oeconomia Copernicana", 11(4), December, p-ISSN 2083-1277, e-ISSN 2353-1827, Impact Factor: 2,128; DOI: 10.24136/oc.2020.026.
 4. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak, Iwona Laskowska (2019), The Impact of Research and Development Activity on the TFP Level in Manufacturing in Poland, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Volume 14, Issue 4, ss. 711-737
 5. Maria M. Grzelak, Iwona Laskowska, Elżbieta Roszko-Wójtowicz (2018), The importance of Research and Development expenditure for the competitiveness of manufacturing enterprises in Poland. The application of panel models, Ekonometrics, Advances in Applied Data Analysis, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2018, Vol. 22, No.3
 6. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak (2017), Zastosowanie wybranych metod Statystyki wielowymiarowej do oceny systemu edukacji w krajach członkowskich UE, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(69) 2017, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 102-131, ISSN 1509-4995
 7. Grzelak M.M. (2016), Dochody rozporządzalne gospodarstw rolnych na tle dochodów innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2003–2014, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia, Vol. 50, No 4 (2016), s. 139-149, ISSN: 0459-9586
 8. E. Dworak, M. M. Grzelak (2015), Conditions for Development of Polish Agriculture in the Context of Globalization and European Integration, [w:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 18, No. 2/2015, Łódź University Press, Łódź 2015, s. 5-17, ISSN 1508-2008.

Uczestniczyłam w realizacji wielu projektów naukowych (Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+; Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego; Forum Dyskusyjne – pomiar i ocena zjawisk ekonomicznych i społecznych; STAY. SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee - satisfied employer; Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia).

Pełniłam funkcję przewodniczącej Komitetu Naukowego konferencji MASEP 2017, 2018 i 2020.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na metodach statystycznych i ich aplikacji w badaniach społecznych i ekonomicznych, zwłaszcza w zakresie: gospodarki żywnościowej, innowacyjności gospodarki i jej segmentów oraz gospodarki opartej na wiedzy

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

  1. Działalność naukowo-dydaktyczna

  2. Działalność organizacyjna

  3. Kierowanie Katedrą Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela