Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marek Sosna
Główny adres email
Marek.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

1986-1994 Uczestnik seminarium z filozofii średniowiecznej prof. Z. Kuksewicza

1987 Magister filologii angielskiej U.Ł.

asystent stażysta w Katedrze Filozofii U.Ł.

1988 asystent w Katedrze Filozofii U.Ł. (do 1996)

1989 Magister filozofii U.Ł.

1989-1990 Stypendysta Fundacji Stefana Batorego na Uniwersytecie Oxfordzkim (Corpus Christi College).

1993 Udział w Międzynarodowym Kongresie Szkotystycznym w Rzymie

Uczestnik Letniej Szkoły cywilizacji średniowiecznej Uniwersytetu w Poitiers

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Filozofii Średniowiecznej (SIEPM)

1994 Udział w Międzynarodowej Konferencji Aristotle in Britain in the Middle Ages w Cambridge

Udział w XIX Mediaevistentagung w Kolonii

1995 Udział w VI Zjeździe Filozofów Polskich w Toruniu

Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Udział w grancie KBN (kierownik: prof. M. Frankowska-Terlecka) na wydanie antologii tekstów z filozofii XII-XIV w. (do 1998)

1996 Guest lecturer na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie: 4 wykłady o Antonim Andrzejowym

Doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Koncepcja substancji w pismach Antoniego Andrzejowego (promotor: prof. Z. Kuksewicz)

Skarbnik Oddziału Łódzkiego PTF (do 2000).

Udział w XX Mediaevistentagung w Kolonii

Adiunkt w Katedrze (od 2000 Instytucie) Filozofii U.Ł. (do 2008).

1997 Udział w Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Filozofii Średniowiecznej

(SIEPM) w Erfurcie

Pełnomocnik Dziekana ds. ECTS i programu Erasmus na kierunku Filozofia (do 1999).

1998 Udział w XXI Mediaevistentagung w Kolonii

Członek komitetu redakcyjnego Studiów Mediewistycznych (do 2003)

1999 Udział w międzynarodowym Kolokwium Tempus Aevum Aeternitas w Trieście

Udział w międzynarodowej konferencji VII Colloquia Mediaevalia w Olsztynie

Udział w grancie KBN (kierownik: prof. Z. Kuksewicz) na wydanie dzieł Idziego z Orleanu (do 2005)

Pełnomocnik Dziekana d/s programu SOKRATES/ERASMUS (do 2008).

2000-2001 Stypendysta Fundacji Fulbrighta w Boston College w Chestnut Hill, Mass. (Institute of Medieval Philosophy and Theology)

2001 Guest lecturer na University of Dallas, Texas: wykład o Janie Kanoniku

Guest lecturer na Boston College, Mass.: wykład o Janie Kanoniku

Udział w międzynarodowej konferencji VIII Colloquia Mediaevalia w Olsztynie

Nagroda Rektora U.Ł. (wraz z zespołem) za najlepszy podręcznik przygotowany na U.Ł. (Disce puer)

2002 Udział w grancie KBN (kierownik: dr E. Jung-Palczewska) na wydanie antologii tekstów z filozofii średniowiecznej (do 2005).

Udział w Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Filozofii Średniowiecznej

(SIEPM) w Porto

Udział (wykład plenarny) w XXXIII Mediaevistentagung w Kolonii

Udział w Sympozjum Filozofia Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach

2003 Udział w Liberty Fund Colloquium „Socrates and Plato on Liberty and Discipline” w

Pradze

Socrates/Erasmus guest lecturer na Uniwersytecie w Jyvaskyla: 4 wykłady z filozofii średniowiecznej

Udział w Liberty Fund Colloquium “Liberty in the Decline of the Roman Empire” w Xanten

Udział w międzynarodowej konferencji IX Colloquia Mediaevalia w Olsztynie

2004 Socrates/Erasmus guest lecturer na Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie: 2

wykłady i dwa seminaria z filozofii religii

Udział w Liberty Fund Colloquium „Individual and Political Liberty in Early Italian

Humanism” w Loveno di Menaggio

Udział w Liberty Fund Colloquium “Religious and Political Ideas of Liberty: The French Wars of Religion” w Oxfordzie

Udział w międzynarodowej konferencji XXIV Mediaevistentagung w Kolonii

2005 Udział w Liberty Fund Colloquium “Luther and Liberty” w Lutherstadt Wittenberg

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Filozofii U.Ł. d/s studenckich (do 2009)

2006 Socrates/Erasmus guest lecturer na Uniwersytecie w Bremie: wykłady z filozofii średniowiecznej

Udział w Liberty Fund Colloquium „The Federal Liberty of Johannes Althusius” w Lipsku

2007 Udział w Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Filozofii Średniowiecznej

(SIEPM) w Palermo

Członek zespołu redakcyjnego Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale

2008 Udział w międzynarodowej konferencji XXVI Mediaevistentagung w Kolonii

Udział w z Zjeździe Mediewistów Polskich w Łodzi

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii – specjalność: historia filozofii średniowiecznej

Profesor nadzwyczajny UŁ

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ (do 2012)

2009 Socrates/Erasmus guest lecturer na Uniwersytecie w Isparta (Turcja): wykłady z filozofii średniowiecznej

Członek zespołu redakcyjnego HYBRIS

Członek Advisory Committee Journal of Social Studies. Suleyman Demirel University

2010 Socrates/Erasmus guest lecturer na Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie (Hiszpania): wykłady z filozofii średniowiecznej

Recenzent dysertacji doktorskiej Tomasza S. Cieślika „De occulta philosophia” jako księga drogi Corneliusa Agrippy z Nettesheim

2011 Udział w International Colloquium on Medieval Philosophical Texts Edition na Radbouds University w Nijmegen (Holandia)

Udział w międzynarodowej konferencji SIEPM What is New in New Universities? w Łodzi „Semper idem? Problems of Central European University Rectors in the Middle Ages and Now”.

2012 Udział w Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Filozofii Średniowiecznej

(SIEPM) we Fryzyndze

Dyrektor Instytutu Filozofii UŁ (do 2016)

Recenzent dysertacji doktorskiej Joanny Papiernik Platon schrystianizowany? Marsilia Ficina intuicyjne poznanie idei drogą do zjednoczenia z Bogiem

2014 Udział w międzynarodowej konferencji XXIX Mediaevistentagung w Kolonii

Członek wydziałowej komisji ds. habilitacji dr Artura Banaszkiewicza

Członek wydziałowej komisji ds. habilitacji dr Tomasza Steglińskiego

2015 Wykład Muzyka sfer w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie

Wykład na posiedzeniu zakładu historii XIX w., IH PAN w Warszawie

Wywiad Arystoteles średniowieczny dla dodatku „Ale historia” do Gazety Wyborczej

Udział w X Zjeździe Filozofii w Poznaniu

Udział w VII Kongresie Mediewistów Polskich w Rzeszowie

Otwarty wykład Rozmowa z filozofami z serii „Filozofia w szkole” w IF UŁ

2016 Przewodniczący łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Prodziekan do spraw nauczania Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Wywiad Dlaczego Zachód wyprzedził Islam dla dodatku „Ale historia” do Gazety Wyborczej

Referat Z prac nad edycją krytyczną komentarza Waltera Burleya do „Parva naturalia” wygłoszony na I Colloquia Mediaevalia Catoviciensia 16.04.2016

Medal srebrny za długoletnią służbę

Udział w II Colloquia Mediaevalia Catoviciensia 3.11.2016

Promotor pracy doktorskiej Dawida Nowakowskiego W obronie tradycji. Znaczenie tradycji w filozofii Erazma z Rotterdamu i jej obrona przed krytyką Reformacji

2017 Referat Dlaczego warto klasycyzować ortografię w edycjach średniowiecznych tekstów filozoficznych wygłoszony na III Colloquia Mediaevalia Catoviciensia 12.05.2017

Referat Komentarz – ulubiony gatunek literacki średniowiecznej nauki wygłoszony na konferencji Dylematy w służbie użytkownikom informacji: Między misją a obowiązkiem Łódź 17.05.2017

Kierownik grantu NCN Opus 12 nr 2016/23/B/HS1/00430 (357551) Problem relacji ciało-umysł w filozofii Waltera Burleya. Komentarz do "Parva naturalia" Arystotelesa. III miejsce w konkursie HS1, 599020 zł na trzy lata

Recenzent dorobku naukowego i wskazanych osiągnięć dr Moniki Michałowskiej: Woluntarystyczny dynamizm czyli koncepcja woli w „Kwestuach do Etyki” Ryszarda Kilvingtona (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 246) oraz Richard Kilvington's Quaestiones super libros Ethicorum. A Critical Edition with an Introduction. Leiden: Brill 2016 (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 121)

Referat The Concept of ‘Spiritus’ in Walter Burley’s „Parva Naturalia” Commentaries na Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Filozofii Średniowiecznej (SIEPM) w Porto Alegre (Brazylia) 23-29.08.2017

Referat Słowa czy byty? Z historii sporu o status pojęć ogólnych wygłoszony na konferencji Historia pojęć społeczno-politycznych Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa 7-8.11.2017

Referat Chrześcijański neoplatonizm – synteza duchowych tradycji wschodu i zachodu wygłoszony na VIII Łódzkich Warsztatach filozoficznych „Wschód i Zachód. Pytanie o filozofię i jej korzenie”, Łódź 15.12.2017

2018 Wykład dla Młodzieżowej Akademii Filozoficznej „Między Erosem a Agape. Miłość w filozofii przednowożytnej. Liceum Uniwersytetu Łódzkiego 23.03.2018

Odczyt „Arystoteles o materii życia” na Seminariach Etyczno-Filozoficznych UŁ 7.06.2018

Udział w międzynarodowej konferencji XXXI Mediaevistentagung w Kolonii 10-14.IX

Udział w międzynarodowej konferencji SIEPM Question of Life and Death w Leuven 11-12.X. Referat: The Mechanism for Sustaining Life in Walter Burley’s Parva Naturalia Commentaries (z M. Mansfeld)

Sekretarz komisji habilitacyjnej dr Wioletty Kazimierskiej-Jerzyk

Odczyt wstępny Adversus calumniatores Medii Aevi na 5th International Conference Normativity & Praxis: Europe as an Idea and as a Viable Project Founded on Logos, Łódź, UŁ 22.11.2018

2019 Recenzent wydawniczy rozprawy habilitacyjnej dr Martyny Koszkało: „Natura woli, wolność a konieczność. Stanowisko Jana Dunsa Szkota na tle koncepcji św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu”

Udział w międzynarodowej konferencji Sleep and Wakefulness. A dyadic Life, University of Milan, 4-5 marca. Referat (wspólnie z dr Moniką Mansfeld) The Physiology of Divination in Walter Burley

Współorganizator (z dr hab. M. Michałowską, dr M. Mansfeld i dr K. Kędziorą) międzynarodowej konferencji Mind and Body. Aspects of Medieval Natural Philosophy, Łódź, 13-14 czerwca


Osiągnięcia naukowe

Medal srebrny za długoletnią służbę 2016

Zainteresowania naukowe

historia filozofii klasycznej, filozofia religii

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Etyki

  profesor nadzwyczajny UŁ,

  członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

  przewodniczący Wydziałowej komisji do spraw stopni naukowych w dyscyplinach: Archeologia i Filozofia

  koordynator dyscypliny Filozofia na UŁ

  członek Rady Redakcyjnej serii “Bibliotheca Philosophica”

  prodziekan do spraw nauczania Wydziału Filozoficzno-Historycznego.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela