Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Maria Dąb
Główny adres email
Wojciech.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia ukończone na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ na kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego w 1981 roku. W latach 1981-84 uczestnictwo w Studium Doktoranckim Nauk Ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Służba wojskowa w latach 1984-85. Początek pracy w UŁ 16.12.1985 roku. Obrona pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. J. Dietla w 1988 roku. Obrona pracy habilitacyjnej (Strategie marketingowe banków, PWN, Warszawa 1996) w 1996 roku. Uzyskanie tytułu profesora w 2002 roku, uzyskanie stanowiska profesora zwyczajnego w 2004 roku. W latach 1999- 2005 pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Zarzadzania, w latach 2005-2008 pełnienie funkcji kierownika Studium Doktoranckiego Nauk o Zarządzaniu UŁ. Od 1999 roku kierownik Zakładu Strategii Marketingowych, od 2020 roku kierownik Katedry Marketingu UŁ. W latach 2003-2005 członek Senatu UŁ.

Zainteresowania naukowo-badawcze: marketing na rynkach międzynarodowych, finansowanie strategii marketingowych, marketing w sektorze finansowym. W latach 1990-91, 1996, 1998 pobyty i staże naukowe w Uniwersytecie Regensburg, Uniwersytecie Wurzburg oraz Sparkasse Regensburg (RFN). Liczba publikacji wynosi 240( 2021 rok), w tym 23 monografie, 26 publikacji w języku obcym i 5 tłumaczeń książek i artykułów z j. niemieckiego. Do najważniejszych publikacji należą: "Weksle i czeki w obrocie gospodarczym", Wyd. UŁ, 1993, "Polski rynek papierów wartościowych", Wyd. Zarzadzanie i Finanse, 1996, "Strategie marketingowe banków", PWN 1996, "Finansowe aspekty marketingu", Wyd. UŁ 1997, "Marketing bankowy", Wyd, Branta 2004, "Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne", Wyd. Stardruk, Warszawa 2006, "Funkcjonalność stron internetowych banków", Wyd. UŁ 2009" ,"Współczesne dylematy marketingu bankowego", Wyd. UŁ,2010, "Marketing na rynku międzynarodowym", Wolters Kluwer 2013, "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków", Wyd. UŁ 2018, " Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Etapy i formy", Wyd. UŁ 2019, "Marketing na rynku międzynarodowym. Badania, decyzje, organizacja", Wyd. UŁ 2020.

Liczba wypromowanych doktoratów - 10, recenzji prac doktorskich- 24, recenzji prac habilitacyjnych - 14. Liczba cytowań w Google Scholar - 453, i H 10-indeks- 12 (dane na koniec 2021 roku). Liczba wypromowanych prac licencjackich i magisterskich ponad 450. W 2017 i 2018 roku wyróżnienie Klubu 500-Łodź dla promotora najlepszej pracy magisterskiej z zakresu biznesu.

W latach 1997-2018 wiceprezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia naukowe

Nagrody naukowe Rektora UŁ(łącznie 17) - 3 stopnia pierwszego (1997, 2003, 2006), 9 stopnia drugiego (1989, 1993,1999,2004,2005,2007,2009,2010, 2017) i 5 stopnia trzeciego (2011,2015, 2019, 2020, 2021).

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi(2005), Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, (2008), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2020) Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Uniwersytetu Łódzkiego " W Służbie Społeczeństwu i Nauce (2011), Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor, kierownik Katedry Marketingu Wydział Zarządzania UŁ Zakład Strategii Marketingowych

  Stanowisko powiązane jest z pracą naukową, prowadzeniem badań naukowych, kształceniem kadry naukowej, pracą dydaktyczną (prowadzenie wykładów, seminariów) i organizacyjną (kierowanie zakładem i katedrą). Do obowiązków w zakresie dydaktyki należy prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, opracowanie programów kształcenia, przygotowywanie materiałów dydaktycznych przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych, prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych, a także konsultacje ze studentami. W ramach pracy naukowej i kształcenia kadry naukowej do obowiązków należy recenzowanie prac naukowych, opieka nad rozwojem naukowym pracowników katedry, prowadzenie seminariów doktorskich i opieka nad pracami doktorskimi. Do obowiązków w zakresie badań naukowych należy ich prowadzenie, rozpowszechnianie wyników badań poprzez ich publikowanie, uczestnictwo w konferencjach naukowych, prowadzenie badań na zlecenie organizacji zewnętrznych. Zakres obowiązków organizacyjnych obejmuje uczestnictwo w organach kolegialnych uczelni, komisjach konkursowych, rekrutacyjnych, egzaminacyjnych, organizowanie konferencji i seminariów naukowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela