Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Zuzanna Maria Klon
Główny adres email
Zuzanna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Obszar zainteresowań w zarówno w nauce jak i praktyce to tworzenie systemów pomiaru i oceny dokonań w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. w gminach oraz podmiotach ochrony zdrowia oraz jednostkach sektora prywatnego. Uczestniczyła (jako pracownik) w procesie tworzenia systemu rachunkowości w jednostce produkcyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobyła również jako asystent biegłego rewidenta.


Osiągnięcia naukowe

Tytuł doktora uzyskała w roku 2018 na podsatwie rozprawy doktorskiej " Koncepcja zintegrowanego raportu finansowego gminy jako jednostki sektora finansów publicznych". Autorka publikacji z zakresu wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, współautorka komentarza do Ustawy o Rachunkowości w zakresie rachunkowości budżetowej, posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg (nr 26931/2008).

Zainteresowania naukowe

- Rachunkowość sektora publicznego,

- Behawioralne uwarunkowania wdrażania systemu pomiaru i oceny dokonań w jednostkach sektora finansów publicznych,

- Tworzenie systemów rachunkowości.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Rachunkowości Międzynarodowej

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; wykaz prowadzonych przedmiotów: Rachunkowość sektora publicznego, Wprowadzenie do rachunku kosztów, Podstawy rachunkowości zarządczej, Rachunkowość finansowa, Projektowanie polityki rachunkowości;
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
  Obowiązki badawcze
  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu);
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;
  • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
  • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
  Obowiązki organizacyjne
  • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
  • praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela