Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Klon
Główny adres email
Tomasz.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ogólna charakterystyka badawcza i dydaktyczna:

Absolwent studiów geograficznych i historycznych, od 2013 r. adiunkt na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, w latach 2018-2019 odbył staż naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii PAN. Od 2014 r. wiceprzewodniczący Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG, a od 2019 r. sekretarz Oddziału Łódzkiego PTG. Współtwórca, sekretarz i redaktor czasopisma naukowego „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”. Dorobek naukowy obejmujący kilkadziesiąt publikacji i referatów konferencyjnych dotyczy w głównej mierze problematyki struktur przestrzennych osadnictwa i dziedzictwa kulturowego w ujęciu geograficzno-historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem genezy i przemian układów ruralistycznych. Od 2008 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie dla studentów kierunku geografia i gospodarka przestrzenna (I i II stopnia), w latach 2013-2020 wypromował 20 magistrów (w tym 19 na kierunku geografia i 1 na kierunku gospodarka przestrzenna) oraz 1 licencjata na kierunku studia regionalne. Dr Figlus jest promotorem pomocniczym w 3 przewodach doktorskich (w tym jeden zakończony w 2019 r. uzyskaniem stopnia naukowego). W ramach działalności popularyzatorskiej prowadził wykłady w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi oraz zawodów Olimpiady Geograficznej. Na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pełnił funkcję obserwatora egzaminów zewnętrznych w szkołach regionu łódzkiego.


ROZWÓJ NAUKOWY I ZAWODOWY

1) Umowy o pracę i staże naukowe:

 • X 2018 - IX 2019: staż naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie (opiekun naukowy: dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN)
 • od X 2013: stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych (do XI 2016 r. w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, w Zakładzie Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego), na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (pełny etat, umowa o pracę na czas nieokreślony)
 • IX 2009 – IX 2013: stanowisko asystenta w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, w Zakładzie Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (pełny etat, umowa o pracę na czas nieokreślony)
 • XI 2008 – IX 2009: stanowisko asystenta w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, w Zakładzie Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (3/4 etatu, umowa o pracę na czas określony
 • IX 2007 – VIII 2008: nauczyciel geografii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, realizacja stażu zakończona uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony).

2) Studia i uzyskane stopnie naukowe oraz tytuły zawodowe:

 • 2013: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (spec. geografia społeczno-ekonomiczna) decyzją Rady Wydziału Nauk Geograficznych z dnia 2.07.2013 r., na podstawie rozprawy: Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Kuleszy, recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Marek Koter, prof. UWr dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska.
 • 2007-2011: studia doktoranckie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.
 • 2011: uzyskanie tytułu zawodowego magistra historii na podstawie pracy: Rozwój osadnictwa wiejskiego w województwie łęczyckim w XV i XVI wieku, przygotowanej w Katedrze Historii Średniowiecznej UŁ pod kierunkiem prof. UŁ dr hab. Tadeusza Nowaka, recenzent pracy: prof. dr hab. Jan Szymczak.
 • 2006-2011: jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku historia realizowane w Instytucie Historii UŁ, wynik ogólny: bardzo dobry.
 • 2007: uzyskanie tytułu zawodowego magistra geografii (spec. geografia polityczna i studia regionalne) na podstawie pracy: Ewolucja struktur diecezjalnych Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich, przygotowanej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Kuleszy, recenzent pracy: prof. UŁ dr hab. Andrzej Rykała.
 • 2006-2007: uzupełniające studia magisterskie na kierunku geografia, specjalność: geografia polityczna i studia regionalne realizowana w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (zatwierdzony przez Dziekana WNG Indywidualny Program Studiów połączony ze skróceniem okresu studiów), wynik ogólny: bardzo dobry.
 • 2006: uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geografii na podstawie pracy: Monografia geograficzna sołectw Szydłów i Szydłów Kolonia, przygotowanej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ pod kierunkiem prof. UŁ dr hab. Andrzeja Rykały, recenzent pracy: prof. UŁ dr hab. Marek Barwiński
 • 2003-2006: studia licencjackie na kierunku geografia realizowane na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, kwalifikacja z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na podstawie uprawnień nadanych przez MEN (laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, finalista XXVIII i XXIX Olimpiady Geograficznej), wynik ogólny: bardzo dobry, uzyskanie uprawnień pedagogicznych w zakresie nauczania przyrody w szkole podstawowej oraz geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

3) Działalność naukowo-organizacyjna:

 • sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ na kadencję 2020-2024
 • członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego z ramienia grupy pomocniczych pracowników nauki (na kadencję 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
 • wiceprzewodniczący Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG (od 2014 r.)
 • sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2019 r.)
 • sekretarz naukowy redakcji czasopisma „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” (2012-2020), w latach 2017-2018 redaktor gościnny (guest editor)
 • członek redakcji czasopisma „Biuletyn Szadkowski” (od 2019 r.)
 • przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego” (Łódź, 22–23 VI 2017 r.).
 • współprzewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowego seminarium: POLISH NETWORK OF URBAN MORPHOLOG SEMINAR, April 25th 2018, „Between Theory and Practice of Urban Morphology”, organizatorzy: University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Department of Political, Historical Geography and Regional Studies, Institute of Architecture and Town Planning, Lodz University of Technology
 • sekretarz naukowy: VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej „Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego”, (Łódź, 14-15 XI 2019 r.), Organizator: Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • promotor pomocniczy w jednym przewodzie doktorskim zakończonym uzyskaniem stopnia naukowego w 2019 r. (dr Anna Kruś) oraz w dwóch przewodach doktorskich wszczętych w 2019 r. (mgr Anna Majewska, mgr Monika Cepil)
Osiągnięcia naukowe

Wybrane osiągnięcia naukowe:

Publikacje:

1) Musiaka Ł., Figlus T., Szmytkie R. 2021. Models of morphological transformations of centres of the largest Polish cities after World War II, “European Planning Studies”, 3,

2) Figlus T., Musiaka Ł., 2020, Analysis of morphological changes of rural settlement patterns after World War II in the metropolitan area of Łódź using a graph theory based method, “Environmental & Socio-economic Studies”, 8 (4), s. 57-72.

3) Figlus T., 2020, Process of incorporation and morphological transformations of rural settlement patterns in the context of urban development. The case study of Łódź, “Quaestiones Geographicae”, 39 (2), s. 75–95.

4) Figlus T., 2020, Transformacja morfologiczna wsi włączonych do miasta po II wojnie światowej na przykładzie Łodzi, „Wieś i Rolnictwo”, 187 (2), s. 99-130.

5) Figlus T., 2019, Przemiany struktur przestrzennych osadnictwa wiejskiego w Polsce, [w:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi, t. 2, Wyd. Scholar, Warszawa, s. 709-739.

6) Figlus T., 2018, The Past and Present of Historical Morphology of Rural and Urban Forms in Poland, “Studia Geohistorica”, 6, s. 149-168.

7) Figlus T., 2018, Wybrane aspekty teoretyczne identyfikacji i waloryzacji układów ruralistycznych w Polsce, „Studia Obszarów Wiejskich”, 49, s. 75-92

8) Figlus T. (red.), 2018, Współczesne badania geograficzne krajobrazu kulturowego, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 7, ss. 306.

9) Figlus T. (red.), 2017, Geneza i rozwój struktur przestrzennych osadnictwa, 6, ss. 347.

10) Figlus T., 2016, Typy morfogenetyczne wsi w środkowej Polsce, “Studia Geohistorica”, 4, s. 90-112.

Granty naukowe:

1) Program DIALOG (MNiSW), dec. 0149/2017, "Atlas Historyczny Miasta Łodzi - Dla Nauki, Edukacji, Kultury, Gospodarki i Społeczeństwa", jednostka realizująca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, wykonawca

2) Program DIALOG (MNiSW), dec. 0172/2017, "Ciągłość i zmiana – sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego", jednostka realizująca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wykonawca

Nagrody:

Nagroda za najlepszą pracę doktorską w XV Konkursie Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie tematycznie związane z województwem łódzkim za rozprawę „Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej” (Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1159/14 z dnia 23 września 2014 r.)

Zainteresowania naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: geografia i historia osadnictwa, geografia historyczna, geografia wsi, urbanistyka i ruralistyka, geografia granic i pograniczy


Stanowiska
 • adiunkt Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych

  pracownik badawczo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela