Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Klon
Główny adres email
Marcin.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

http://www.public.uni.lodz.pl/pracownicy/dr-hab-ma...


Pełnione funkcje

 • Członek Zespołu zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2019-2022;
 • Koordynator ćwiczeń terenowych na studiach licencjackich kierunku Gospodarka przestrzenna w latach 2017-2019;
 • Ekspert w ramach Serwisu Samorządowego PAP;
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej w kadencji 2020-2024 – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”;
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Pracowników w kadencji 2020-2024;
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020;
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. systemu oceny osiągnięć pracowników akademickich w kadencji 2016-2020;
 • Kierunkowy Opiekun Zawodowych Praktyk Studenckich (studia niestacjonarne) w latach 2010-2016;
 • Opiekun Naukowy SKN SPATIUM w latach 2010-2015.

Przebieg kariery naukowej

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, habilitacja w dyscyplinie ekonomia i finanse, 27 maj 2019.
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki październik 2012 – czerwiec 2013 – ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Geoinformacji.
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 23 czerwca 2008 – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych na podstawie dysertacji pt. „Skuteczność polityki przestrzennej na terenach wiejskich (na przykładzie gmin województwa łódzkiego)” [więcej]
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny październik 2004 – czerwiec 2008 studia doktoranckie Ekonomia studia stacjonarne 3-go stopnia.
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, październik 1999 – czerwiec 2004 studia na kierunku: Gospodarka przestrzenna, specjalność: zarządzanie miastem i regionem.

Staże i szkolenia

 • Erasmus+ – Uniwersytet Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy, 4-8 kwietnia 2022.
 • Szkolenie pt. "Twój profil autora w bazie Scopus", Elsevier, 16 marca 2022. [pobierz]
 • Ecosystem Service Partnership, Online Webinar, How to get published, 19.01.2021, Elsevier.
 • Uprawnienia pilota drona w kategorii otwartej A1/A3 Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 • Erasmus+ – Uniwersytet Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy, 23-27 kwietnia 2018.
 • Erasmus+ – Uniwersytet Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy, 11-16 kwietnia 2016.
 • Kurs „Wprowadzenie do e-kształcenia”, Projekt EkoMiasto, maj-czerwiec 2015.[pobierz]
 • Kurs specjalistycznego języka angielskiego z zakresu zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast, Projekt EkoMiasto, luty-czerwiec 2015. [pobierz]
 • Szkolenie konsultacyjne dla ekspertów w ramach projektu „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi”, Kamień Śląski 20-21 luty 2015. [pobierz]
 • Warsztaty – Wybrane zagadnienia prawa autorskiego w działalności naukowej w ramach V Seminarium Open Access, 21.10.2014. [pobierz]
 • Staż naukowo-badawczy w Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach programu FOLPSEC (7. Program Ramowy) 18.01.2014 – 10.02.2014 oraz 19.08.2014 – 11.09.2014.
 • Staż w Pracowni Urbanistyczno-architektonicznej GARD w ramach Projektu „Transfer strzałem w dziesiątkę” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”, czerwiec – grudzień 2013.[pobierz]
 • Szkolenie – Infrastruktura Informacji Przestrzennej, wrzesień 2013 [pobierz]
 • Szkolenie – Proces komercjalizacji wyników badań, czerwiec 2013, [pobierz]
 • Szkolenie – Zarządzanie projektem badawczym, czerwiec 2013, [pobierz]
 • Szkolenie – Własność intelektualna, kwiecień/maj 2013, [pobierz]
 • Szkolenie – Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych, maj 2006. [pobierz]

Udział w organizacjach

 • Członek European Regional Science Association (ERSA) Sekcja Polska (2013)
 • Członek i koordynator współpracy z European Land-use Institute (2011)
 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) (2005).

Współpraca z czasopismami (recenzje)

 • Bulletin of Geography. Socio-economic Series [recenzenci_1]; [recenzenci_2]
 • Folia Geographica Socio-Oeconomica [lista recenzentów];
 • Turyzm;
 • Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego;
 • Space-Society-Economy;
 • Infrastructure and ecology of rural areas;
 • Acta Scientiarum Polonorum Series Administratio Locorum;
 • Land;Osiągnięcia naukowe

http://www.public.uni.lodz.pl/pracownicy/dr-hab-ma...


Publikacje

Książki i redakcje:

 • Feltynowski M., Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. [więcej][pobierz]
 • Feltynowski M. i Przygodzki Z., Folia Oeconomica 289 Spójność regionalna, polityka, mechanizmy, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. [więcej]
 • Feltynowski M. et al., pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje, Wydawnictwo Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódź 2012 [pobierz]
 • Feltynowski M. et al., Raport z badania. Oferta kulturalna Łodzi. I edycja (2011), Wydawnictwo Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódź 2012 [pobierz]
 • Feltynowski M. et al., Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010), Wydawnictwo Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódź 2011[pobierz]
 • Feltynowski M. et al., Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. Raport z badań – IV edycja (2009-2010), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010 [pobierz]
 • Feltynowski M., Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009. [CeDeWu.pl]
 • Possibilities for supporting rural development in selected European Union policies, Raport Programu Wieloletniego nr 115.1, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008. (współautor) [pobierz]
 • Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej, Raport Programu Wieloletniego nr 115, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008. (współautor) [pobierz]

Publikacje w czasopismach:

 • Feltynowski M., Szajt M., 2021. The Analytic Hierarchy Process (AHP) in Rural Land-use Planning in Poland: A Case Study of Zawidz Commune. Planning Practice & Research, 36:1, 108-119. DOI: https://doi.org/10.1080/02697459.2020.1852676
 • Feltynowski, M., Kronenberg, J. 2020. Urban Green Spaces – An Underestimated Resource in Third-Tier Towns in Poland. Land 9, 453. IF: 2.429. DOI: https://doi.org/10.3390/land9110453 [pobierz];
 • Feltynowski M., 2020. Local initiatives for green space using Poland’s Village Fund: evidence from Lodzkie voivodeship. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Volume 50, Issue 50, s. 31-41. DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2020-0030 [pobierz]
 • Feltynowski M., 2019. The village fund as a support tool in spatial planning activities: a case study of Poland. European Spatial Research and Policy, 26(2), 257-268. DOI: https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.2.12 [pobierz]
 • Feltynowski M., 2018. Wizja zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich województwa łódzkiego jako przejaw zarządzania przestrzenią = Vision of spatial development of rural municipalities in the Łódzkie Voivodeship as an element of spatial planning. Studia Obszarów Wiejskich t. 51 (2018), s. 63-74 [pobierz]
 • Feltynowski M., 2018. Level of spatial planning culture of rural gminas in the central region of Poland. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr II/1 (2018), s. 293-304 DOI: https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.2.1.019 [pobierz]
 • Odnowa i rewitalizacja wsi w kontekście realizacji polityki spójności UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich 48 (2017), s. 105-117; współautor (Rogatka K., Grzelak-Kostulska E., Kwiatkowski M., Biegańska J., Chodkowska-Miszczuk J.). [pobierz]
 • Challenges of urban green space management in the face of using inadequate data. Urban Forestry & Urban Greening 31C (2018) pp. 56-66 (współautorzy: Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier, Nadja Kabisch, Edyta Łaszkiewicz, Michael Strohbach) IF 2,113 [pobierz] DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.12.003
 • Zasoby informacyjne gmin wiejskich województwa łódzkiego dotyczące polityki przestrzennej i finansowej, Studia Obszarów Wiejskich 2017, tom 47, s. 39-54. (współautor dr Tomasz Napierała) DOI: https://doi.org/10.7163/SOW.47.3 [pobierz]
 • Feltynowski M., 2016. Dane przestrzenne dotyczące zieleni w śródmieściu Łodzi jako element wsparcia procesów rewitalizacji, Gospodarka w praktyce i teorii, Nr 4(45) 2016, s. 33-44. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2017. Gra o przestrzeń według Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych a rozwiązania alternatywne – przykład obszarów wiejskich województwa łódzkiego, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Nr 265, s. 157-171. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2017. Urban spatial policy and its impact on open areas – Płock case study. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 36, s. 87–94. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2017-0016
 • Feltynowski M., 2016. Wykorzystanie danych przestrzennych dotyczących miejsc parkingowych dla celów planowania przestrzennego – przykład centrum Łodzi. Folia Oeconomica Vol 4, No 323 (2016), s. 67-80. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.05 [pobierz]
 • Feltynowski M., 2016. Ustalenia polityki przestrzennej stolic regionów a polityka oparta na dowodach. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego Nr XXI, s. 21-30. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2016. Wykorzystanie danych przestrzennych w procesie oceny zmian zagospodarowania przestrzennego małego miasta i obszarów wiejskich – przykład gminy miejsko-wiejskiej Szczucin. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 279/2016. s. 295-303. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2016. Unsustainable spatial planning – the example of communities of the central region. Research papers of Wrocław University of Economics Nr 418, s. 52-60. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2015. Public Participation in Spatial Planning in Poland as an Element of Evidence Based Urban Planning – Case Study of Lodz. Journal of European Economy Vol. 14 No 3, s. 280-289. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2015. Land-Use Planning and Satellite Imagery Used for Green Areas Protection – Case Study of the City of Łódź, Poland. Folia Oeconomica Stetinensia Volume 15 (2015) Issue 2, s. 128-143. DOI: 10.1515/foli-2015-0040
 • Feltynowski M., 2015. Badanie zależności między planowaniem przestrzennym a typem funkcjonalnym gmin wiejskich w obszarze bipolarnym Warszawy i Łodzi [w:] Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Nr 257/258, s. 207-221. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2015. The change in the forest land share in communes threatened by suburbanisation and the sustainable development principle. Geomatics, Landmanagement and Landscape No. 3, 2015: 45-52 DOI: http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2015.3.45 [pobierz]
 • Feltynowski M., 2015. Spatial information systems – a tool supporting good governance in spatial planning processes of green areas. Journal of Urban and Regional Analysis, Volume 7, Issue 1, 2015: 69-82 [pobierz]
 • Feltynowski M., 2015. Publishing documents in the scope of spatial planning on the websites of rural communes in Lodz voivodeship. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015/ II (2 (Jun 2015)): 393-403 [pobierz]
 • Feltynowski M., 2015. Some problems of local development: The example of former state agricultural farms in Poland. Research for Rural Development Volume 2, 2015, Pages 237-243. Proceedings 21st International Scientific Conference Research for Rural Development, 2015, (współautor) [pobierz]
 • Feltynowski M., 2015. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a zmiana przeznaczenia gruntów leśnych w gminach miejskich w Polsce. SYLWAN R.159 (3):252-258, 2015. IF 0,410 DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2014122 [pobierz]
 • Feltynowski M., 2014. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w procesach decyzyjnych – analiza decyzji o warunkach zabudowy w gminie Zawidz [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics) 332/2014, s. 100-110. [pobierz] DOI: 10.15611/pn.2014.332.10
 • Feltynowski M., 2014. Planowanie miejscowe a użytkowanie terenów w wybranych gminach wiejskich województwa łódzkiego [w:] Studia Obszarów Wiejskich 34, s. 221-231. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2014. System informacji przestrzennej – sposób realizacji funkcji informacyjnej planowania przestrzennego na przykładzie Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego [w:] Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Nr 253, s. 291-304. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2013. Land information system − a tool to keep the registry of planning permission. Case study of the Szczutowo commune. Infrastructure and ecology of rural areas (Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich) Nr 2013/ 04 (2), s. 15-27. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2013. The use of geoinformation in rural and urban-rural gminas of Zgierz poviat – a pilot survey [w:] Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, pp. 47-53.
  DOI: 10.2478/bog-2013-0030
 • Feltynowski M., 2013. The level of implementation of the informational function of spatial planning documents using GIS. The Polish example [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics) 283/2013, s. 139-147. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2013. Wykorzystanie baz danych Systemu Informacji Oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio‑Oeconomica 13/2013, s. 153-163. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2013. Regional products in the Central and Eastern European countries that acceded to the European Union in May 2004. Comparative Economic Research, Vol. 16, Issue 1/2013, s. 21-38. [pobierz] DOI: 10.2478/cer-2013-0002
 • Feltynowski M., 2013. The use of geographical information systems in the urban communes of Łódź Metropolitan Area [w:] MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE Volume 5, Issue 1, s. 5-13. [pobierz]
 • Klastry energetyczne w Polsce – diagnoza stanu [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 715 Ekonomiczne Problemy Usług nr 91, s. 135-152. (współautor) [pobierz]
 • Feltynowski M., 2012. ICT clusters diagnisis in Poland [w:] Journal of European Economy Vol. 11 No 4, pp. 403-415. [pobierz wersja angielska]
 • Feltynowski M., 2012. System informacji przestrzennej jako narzędzie podejmowania decyzji w gminach – badania wśród pracowników urzędów miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (1) 2012, s. 29-38. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2012. Inwestycje w gminie wiejskiej Sierpc – analiza decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez gminę [w:] Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich Nr2/I/2012, Polska Akademia Nauk oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków 2012, s. 53-63. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2011. Development of the information society in Czech Republic, Poland and Slovakia [w:] Comparative Economic Research, Vol. 14, Issue 3/2011, pp. 55–69. [pobierz] DOI: 10.2478/v10103-011-0018-y
 • Łódzki Obszar Metropolitalny w liczbach [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 125-135, współautor.[pobierz]
 • Feltynowski M., 2010. Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego a problem rozprzestrzeniania się miast [w:] Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich Nr13/2010, s. 111–121. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2010. Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 109, Wrocław 2010, s. 237-247.
 • Działalność centrów transferu technologii przy polskich uczelniach wyższych [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 579 Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, s. 267-280. (współautor) [pobierz]
 • Feltynowski M., 2009. Możliwości finansowania i rozwoju projektów w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych w administracji publicznej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 573 Ekonomiczne Problemy Usług nr 45. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2009. Planowanie przestrzenne a rozwój społeczno – gospodarczy w gminach wiejskich województwa łódzkiego [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 268 Oeconimica 54, s. 35–44. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2009. Transparency of web portals of rural gminas in Łódź Metropolitan Area [w:] Infrastructure and ecology of rural areas Nr7/2009 English Edition, s. 117-127. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2009. Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym [w:] Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich Nr6/2009, s. 197–207. [pobierz]
 • Feltynowski M., 2009. Ocena zdolności innowacyjnej regionu łódzkiego przy użyciu wskaźników syntetycznych [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 28.
 • Feltynowski M., 2007. System Informacji o Terenie – innowacyjne narzędzie w monitoringu zagospodarowania przestrzennego gmin [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 13.
 • Feltynowski M., 2007. Nowe instrumenty planowania przestrzennego w zarządzaniu gminą (projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury) [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego Nr 1161, Wrocław 2007.

Rozdziały w monografiach:

 • Feltynowski M. (2019) Homogeneity of Rural Communes with Respect to Green Areas. In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and Environment. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16542-0_37
 • Feltynowski M., Rzeńca A. (2019) Solecki Fund as Instrument in the Hands of Rural Development Policy Makers. In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and Environment. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16542-0_33
 • Technologie i narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem. W: A. Rzeńca (red.). Ekomiasto#Środowisko. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 191-212. [pobierz]
 • Cities in the age of big data. W: Z. Przygodzki (red.). Ekomiasto#Zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 195-206. [pobierz]
 • Service And Industrial Areas In Land-Use Plans – Potential For The Development Of Local Production Systems In Regional Capitals In Poland. [In:] Regional Development, Entrepreneurship And Local Production Systems, Sona Capkova (ed.), Belianum. Matej Bel University Press, Banska Bystrica 2015, p. 150-157 [pobierz]
 • Systemy informacji przestrzennej narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego. [w:] Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 87-114. [więcej]
 • Dostępność systemu oświaty w województwie łódzkim w kontekście wzmacniania wartości kapitału ludzkiego w regionie [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, red. Z. Przygodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 75 – 117. [więcej]
 • Infrastruktura ICT jako element inwestycji w kapitał ludzki. Przykład szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, red. Z. Przygodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 57-74. [więcej]
 • Terytorialny wymiar systemów informacji przestrzenne [w:] Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Nowakowska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 385-398. [pobierz]
 • Analiza porównawcza transportu kolejowego i samochodowego w aglomeracji łódzkiej w kontekście realizacji projektu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej [w:] Feltynowski M. et al., pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje, Wydawnictwo Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódź 2012, s. 263-276. (współautor) [pobierz]
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik rozwoju zrównoważonego w gminach województwa łódzkiego [w:] M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 182-198.
 • Zagospodarowanie przestrzeni na obszarach wiejskich a proces rozlewania się miast [w:] Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, red. Nowak Maciej J., Skotarczak Teodor, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010, s. 115-138. [więcej]
 • Przejrzystość i interaktywność portali internetowych gmin Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego – element integrujący czy dezintegrujący obszar metropolii? [w:] Łódzka Metropolia. Problemy integracji gospodarczej, red. Jewtuchowicz Aleksandra, Wójcik Marcin, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 173-193.
 • Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, red. Nowakowska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 25-40. [pobierz]
 • Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, red. Nowakowska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 11-24. (współautor) [pobierz]
 • Systemy informacji przestrzennej jako narzędzie wzmacniania innowacyjności regionu [w:] Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. Aleksandra Nowakowska,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 167-180. [pobierz]
 • Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – jako czynnik rozwoju lokalnego gmin [w:] Człowiek w obliczu nauki, techniki i sztuki. Współczesne problemy nauk ekonomicznych, red. Moterski F., Wydawnictwo OKMN, Łódź 2009, s. 52-59.
 • Łódzki Tramwaj Regionalny jako przykład projektu z zakresu zintegrowanego transportu w obszarze metropolitalnym [w:] Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, red. Sokołowicz Mariusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 157-166. zobacz pdf;
 • Possibilities for the development of geographical information systems in rural areas based on EU funds [w:] Possibilities for supporting rural development in selected European Union policies, Raport Programu Wieloletniego nr 115.1, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008, s. 85-102. [pobierz]
 • Potrzeby kształcenia w zakresie nowych technologii informacyjnych wykorzystywanych w planowaniu przestrzennym – zarys problematyki [w:] Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, red. Sokołowicz Mariusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 25-31. zobacz pdf;
 • Możliwości rozwoju systemów informacji przestrzennej na obszarach wiejskich [w:] Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej, Raport Programu Wieloletniego nr 115, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008, s. 95-114. [pobierz]
 • Stan i możliwości wykorzystania nowych technologii w planowaniu przestrzennym na terenie gmin województwa łódzkiego [w:] Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty analizy, red. Przygodzki Zbigniew, Sokołowicz Mariusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 207-216. zobacz pdf
 • System Informacji o Terenie a realizacja funkcji informacyjnej planowania przestrzennego w gminie [w:] Współczesne trendy w przedsiębiorczości, red. Gołębiowski Mariusz, Wydawnictwo „Piktor”, Łódź 2007, s. 114-126.
 • Nowe techniki wykorzystywane w planowaniu przestrzennym w gminach województwa łódzkiego [w:] Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej, red. Cezary Brzeziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 297-310.
 • Komputeryzacja szkół drogą do rozwoju społeczeństwa informacyjnego [w:] Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, red. Zbigniew Przygodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 57-64.
 • Wykorzystanie instrumentów planowania przestrzennego w gminach województwa łódzkiego [w:] Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno – gospodarczej w regionie łódzkim, red. Aleksandra Jewtuchowicz, Andrzej Suliborski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, współautor, s. 137-155.
 • GIS jako innowacyjne narzędzie w planowaniu przestrzennym [w:] Innowacyjność oknem na świat, red. Małgorzata Czernielewska – Rutkowska, Edward Karasiński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004, s. 73-81.

Artykuły popularno-naukowe:

 • Gra o przestrzeń. Równowaga a ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Serwis Samorządowy PAP [więcej]
 • Oceny aktualności. Ekspert: gminy nie wypełniają ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Serwis Samorządowy PAP [więcej]


Projekty

 • Horyzont 2020: FRONTrunner approacTransition to a circular & resilient future: deployment of systemic solutions with the support of local clusters and the development of regional community-based innovation schemes (numer projektu 101037031 — FRONTSH1P) – rola w projekcie – wykonawca; wartość projektu 86 265 508,88 zł. Projekt obejmuje wdrożenie czterech systemowych rozwiązań cyrkularnych, dotyczących przetwarzania odpadów plastikowych, opakowań drewnianych, odpadów żywnościowych oraz ochrony gleb i wody w kontekście nawożenia. Partnerami są jednostki naukowe oraz praktycy z Włoch, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Belgii i Niemiec. [strona projektu]
 • Grant aparaturowy w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej uzyskany w 2021 roku. Aparatura objęta wnioskiem, to zakup lekkiego drona oraz wysokiej jakości zestawu komputerowego pozwalającego na obróbkę zdjęć oraz chmury punktów pozyskiwanych przy użyciu drona. Projekt finansowany jest ze środków zwiększonej o 2% subwencji dla Uniwersytetu Łódzkiego. Grantobiorcą jest dr hab. Marcin Feltynowski, prof. UŁ.
 • Projekt naukowy „Planowanie przestrzenne oparte na dowodach – źródła danych o zieleni w miastach”, 2019/03/X/HS4/00060; instytucja przyznająca/finansująca projekt: NCN; Konkurs: Miniatura 3; realizacja od 2019-11-07 (12 m-cy), kierownik: Marcin Feltynowski; Wartość projektu: 11319 zł;
 • Projekt dydaktyczny „Re-thinking of pedagogy for implementing education for sustainable development in the 3 Baltic University Programme countries”, EduBUP; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Baltic University Programme; realizacja od 2018-10-01 do 2019-10-31, kierownik: Marcin Feltynowski;
 • Projekt dydaktyczny pt. Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia; Zadanie nr 6 Ponadstandardowe i aktywne formy nauczania przedmiotów ekonomicznych dla kierunku Gospodarka Przestrzenna I stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ; Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER); Okres realizacji od 2018-10-01 do 2022-09-30; Wartość projektu: 10 502 836,10 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – wkład Funduszy Europejskich: 8 851 790,27 zł; [strona projektu]
 • Projekt Horyzont 2020 Adaptive Management of Barriers in European Rivers (AMBER); stanowisko post doc Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN maj 2017 – luty 2018; Funding Programme: Horizon 2020 (H2020) Sub-Programme: Protection of the environment, sustainable management of natural resources, water, biodiversity and ecosystems Funding Scheme: RIA – Research and Innovation action Project Reference: UE-16-AMBER-689682 Project Duration: 48 Months (from 2016-06-01 to 2020-05-31) Total Project Value: € 6.238.103,75 EU Grant-Aid: € 6.020.172,75 Funding to UniOvi: € 209.128,75 CORDIS link: http://cordis.europa.eu/project/rcn/203267_en.html ; [strona projektu];
 • Projekt dydaktyczny pt. „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast” (nr FSS/2014/HEI/W/0081) finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ze środków norweskich oraz środków krajowych. [pobierz]
 • 7 Projekt Ramowy Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) Project N FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC, 2011-2015, stanowisko: support for mobility management.
 • Projekt badań dla młodych naukowców pt. Systemy informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym wykorzystanie w sferze kultury i środowiska w roku 2014, kontynuacja w 2015 roku.
 • Wykład zamawiany Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego – doświadczenia i kierunki rozwoju w ramach Seminarium Naukowego OPEN ACCESS w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, 22 października 2013. [zobacz]
 • Projekt badań dla młodych naukowców pt. Systemy informacji przestrzennej jako innowacyjne narzędzie zarządzania oraz budowania społeczeństwa informacyjnego w podstawowej jednostce terytorialnej(kontynuacja badań)w roku 2013.
 • Wykład zamawiany Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnympodczas XX edycji seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE pt. Udostępnianie danych przestrznnych w modelu Cloud Computing, 19 grudnia 2012.
 • Projekt badań dla młodych naukowców pt. Systemy informacji przestrzennej jako innowacyjne narzędzie zarządzania oraz budowania społeczeństwa informacyjnego w podstawowej jednostce terytorialnej w roku 2012.
 • Projekt badań dla młodych naukowców pt. Klaster energetyczny jako innowacyjny instrument ochrony środowiska i wdrażania zasad równoważonego rozwoju na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w roku 2011.
 • Uczestnictwo w pracach badawczych, realizowanych w ramach grantu MNiSzW nr NN114183938, pt. Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie, pod kierunkiem dr Z. Przygodzkiego, lata 2010 – 2012.
 • 10.2009 – 06.2010 – uczestnik V edycji badań „Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych”,
 • 12.2009 – 06.2010 – uczestnik badania pt. „Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni”, realizowanego wspólnie z Fundacją Normalne Miasto – FENOMEN. Badanie w formie ankiety audytoryjnej zrealizowano w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2010 roku, na próbie 1.030 studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Realizator projektu „Nowe kierunki – nowe horyzonty”. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach działania 4.1 POKL.
 • Realizator projektu „Tworzenie innowacyjnych specjalności „. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach działania 4.1 POKL.
 • Uczestnictwo w pracach badawczych, realizowanych w ramach grantu MNiSzW nr NN114051335, pt. Procesy integracji i dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, pod kierunkiem prof dr hab. A. Jewtuchowicz, lata 2008 – 2010.
 • Uczestnictwo w zespole realizującym badania własne pod kierunkiem dr Agnieszki Rzeńcy, pt. Możliwości i ograniczenia wdrażania innowacyjnych instrumentów ochrony środowiska na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Przykład Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji oraz Klastrów energetycznych w roku 2010.
 • Realizator projektu „URZĘDNIK W UE”. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” POKL.
 • Uczestnictwo w zespole realizującym badania własne pod kierunkiem dr Mariusza Sokołowicza, pt. Wizerunek miasta w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych, w ramach umowy 505/0622 w roku 2008.
 • Uczestnictwo w pracach badawczych pod kierunkiem dr Aleksandry Nowakowskiej, realizowanych w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 11402232/1867, pt. Budowanie zdolności innowacyjnej regionów.
 • Uczestnictwo w zespole realizującym badania własne pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Jewtuchowicz, pt. Wpływ polityki przestrzennej gmin wiejskich na rozwój lokalny, w ramach umowy 505/632 w roku 2007.
 • Uczestnictwo w zespole realizującym badania własne pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Jewtuchowicz, pt. Terytorium w Gospodarce Opartej na Wiedzy, w ramach umowy 505/592 w roku 2006.
 • Uczestnictwo w zespole realizującym badania własne pod kierunkiem dr Niny Joachimiak, pt. Komplementarność instrumentów planistycznych w zarządzaniu gminą, w ramach umowy 505/657 w roku 2005 – 2006.
 • Uczestnictwo w pracach badawczych, realizowanych w ramach Grantu KBN nr 0690/H02/2004/26, pt. Zróżnicowanie przestrzenne procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim. Wkład pracy własnej: opracowanie teoretyczne – planowanie przestrzenne gmin a procesy transformacji; opracowanie badawcze – planowanie przestrzenne gmin; dokumenty planistyczne i ich wykorzystanie w procesach zarządzania gminą.


Ekspertyzy, szkolenia i opracowania dla praktyki

 • Aktualizacja wydawnictwa „Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach” w zakresie obejmującym uzupełnienie jego treści o zagadnienia związane z rewitalizacją. Narodowy Instytut Dziedzictwa, listopad-grudzień 2019.
 • Współpraca przy stworzeniu ekspertyzy dziedzinowej w ramach wykorzystania kolektywnej inteligencji grupy ekspertów dziedzinowych, weryfikującej rezultaty zasięgania opinii na temat prognozy w zakresie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i kompetencje w Polsce. Ekspertyza przygotowywana na potrzeby prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Instytut Badań Edukacyjnych, finansowanie POWER, październik-listopad 2019.
 • Współrealizator badania: „Identyfikacja układów ruralistycznych o istotnych wartościach krajobrazowych i kulturowych w skali województwa łódzkiego i ich waloryzacja pod kątem rekomendacji do wyznaczania krajobrazów priorytetowych” wykonywanego dla Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi; listopad-grudzień 2018. [pobierz]
 • Szkolenie dla radnych gminy Czarnocin pt. Planowanie przestrzenne w gminie, 11.12.2015. [pobierz]
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Zintegrowaną Strategię Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2014-2020, czerwiec – grudzień 2013. [pobierz]
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Szczucin w latach 2010-2013, wrzesień – grudzień, 2013.[pobierz]
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdańsk w latach 2010-2013, sierpień – grudzień, 2013. [pobierz]
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Secemin, czerwiec – grudzień, 2013. [pobierz]
 • Trener w ramach cyklu szkoleń pt. Wektoryzacja dokumentów planistycznych, organizowanych przez GARD Pracownię Urbanistyczno-architektoniczną dla władz samorządowych, Łódź (24.05.2013), Kraków (13.06.2013), Rzeszów (14.06.2013).
 • Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu obsługi programu ArcGIS firmy ESRI, 12.04.2012-13.04.2012.
 • Współautor ekspertyzy pt. „OŚRODKI TRANSFERU TECHNOLOGII W POLSCE- inwentaryzacja literatury, badań i materiałów źródłowych” w ramach realizacji Sub-projektu „Analiza działalności ośrodków transferu technologii (zarządzanie oraz komercjalizacja B+R)” stanowiącego zadanie 2.4 projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, w ramach PO IG – Priorytetu I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.3 – projekt realizowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI.
 • Współautor ekspertyzy pt. „Działalność centrów transferu technologii przy uczelniach i instytutach badawczych”, Warszawa, grudzień 2009, dla INVESTIN. [pobierz]
 • Współpraca przy opracowaniu raportu pt. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009 dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt finansowany ze środków EFS w ramach projektu systemowego „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” (POKL działanie 2.1.3). [pobierz]
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Diagnozę Województwa Łódzkiego, na potrzeby aktualizacji Strategii Województwa Łódzkiego, lipiec – grudzień, 2005. [pobierz]

Zainteresowania naukowe

http://www.public.uni.lodz.pl/pracownicy/dr-hab-ma...

Obszary badawcze

 • gospodarka przestrzenna;
 • rozwój lokalny i regionalny;
 • planowanie przestrzenne;
 • systemy informacji przestrzennej;
 • planowanie przestrzenne oparte na dowodach (evidence based spatial planning)
 • partycypacja społeczna w politykach lokalnych;
 • rozwój obszarów wiejskich;
 • infrastruktura.

Prowadzone przedmioty

 • geograficzne systemy informacji przestrzennej;
 • planowanie infrastruktury;
 • technologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu miastem i regionem;
 • GIS w urbanizacji;
 • planowanie przestrzenne;
 • polityka rozwoju lokalnego;
 • rysunek planistyczny z zastosowaniem komputerów;
 • techniki legislacyjne w planowaniu przestrzennym;
 • współczesne przemiany obszarów wiejskich;
 • problemy rozwoju obszarów wiejskich.

Prowadzone seminaria

 • Nowoczesne technologie w zarządzaniu miastem i regionem;
 • Systemy informacji przestrzennej w rozwoju lokalnym.


Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego

  Professor (Associate) at the Department of Local Government Economics. Academic teacher and researcher

  Profesor UŁ w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego. Pracownik naukowo - dydaktyczny


  Sprawowane funkcje:

  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Pracowników w kadencji 2020-2024;
  • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej w kadencji 2020-2024 – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela