Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marek Topola
Główny adres email
Marek.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

dr hab. prof. UŁ, ur. 09.02.1973, Kutno; dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze; dyscyplina: nauki biologiczne; aktualne miejsce stałego zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/16, budynek A, p. 394, 90-237 Łódź;
studia - Uniwersytet Łódzki 1997; dr - Uniwersytet Łódzki 2002; dr hab. - Uniwersytet Łódzki 2014; prof. UŁ - od 2015; staże: 2003-2007, USA, TX, University of Texas Health Center at Tyler, Biomedical Research, staż post-doktorancki 5-9.2011, USA, TX, University of Texas Health Center at Tyler, Department of Cellular and Molecular Biology; kierownik projektów badawczych MNiSW: N N303 345035 (lata 2008 – 2011), N N402 098359 (lata 2010 – 2013), 2013/11/B/NZ6/01304 (lata 2014-2016); członek Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018; członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów; autor i współautor 52 prac naukowych (czasopisma z listy JCR + pozostałe), oryginalnych i przeglądowych, o sumarycznym IF=89,391 (według daty publikacji).

Osiągnięcia naukowe

2004 r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna stopnia trzeciego za cykl prac związanych z rozprawą doktorską
2015 r. Nagroda Rektora UŁ zespołowa stopnia drugiego za cykl publikacji pt. „Molekularne i funkcjonalne biomarkery reakcji odpornościowych w przewlekłych zakażeniach bakteryjnych”

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania zawodowe to mikrobiologia, mikrobiologia medyczna i immunologia. Oprócz zajmowanego stanowiska dydaktycznego posiada bogate doświadczenie zarówno w badaniach na modelach zwierzęcych, jak i z materiałem klinicznym oraz na liniach komórkowych. Szczególnym przedmiotem zainteresowania są interakcje gospodarz-patogen (zwłaszcza prątek gruźlicy), a ostatnio także zjawisko treningu odporności wrodzonej.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

  szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.09.2019. (str. 52-53) stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 107 Rektora UŁ z dnia 16.09.2019.
  Nowy Regulamin pracy UŁ Dział Spraw Pracowniczych (lodz.pl)

  - współorganizator i opiekun Pracowni Kultur Tkankowych służącej pracy z organizmami GMO, w tym z drobnoustrojami III grupy ryzyka, obejmującej M. tuberculosis;
  - opiekun praktyk zawodowych dla studentów kierunku Mikrobiologia studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (od 2009 r. do chwili obecnej);
  - od 2015 r. pełnomocnictwo Rektora UŁ do reprezentowania Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie wydania zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM);
  - od 2017 r. pełnomocnictwo Rektora UŁ do reprezentowania Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie bezpieczeństwa zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM), w związku z procedurami zgłaszania prowadzenia zamkniętego użycia GMM przez jednostki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela