Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Topola
Główny adres email
Krzysztof.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Tytuł zawodowy magistra: 1 lipca 1988, Magister fizyki (fizyka teoretyczna) - Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, promotor: dr Stanisław Malinowski, praca magisterska: Krzyżujące się związki relacji Onsagera.

Stopień doktora: 18 czerwca 1996, Doktor nauk o Ziemi (klimatologia) - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kłysik, rozprawa doktorska: Stochastyczne i deterministyczne aspekty zmienności wybranych elementów klimatu Polski.

Stopień doktora habilitowanego: 16 grudnia 2003, Doktor habilitowany nauk o Ziemi (klimatologia), Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, rozprawa habilitacyjna: Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne.

Tytuł profesora: 1 sierpnia 2011, Profesor nauk o Ziemi

Osiągnięcia naukowe

Dostępne na:


Zainteresowania naukowe

Klimatologia, badania atmosfery, w szczególności:

- badania mikrometeorologiczne, w szczególności pomiary bilansu energetycznego i turbulencyjnych strumieni CO2 i CH4 (metoda kowariancji wirów) miast, terenów rolniczych i naturalnych (Biebrzański Park Narodowy);

- pomiary i statystyczna analiza indywidualnych cech klimatu miasta (miejska wyspa ciepła, modyfikacja przez zabudowę miejską pola wilgoci, wiatru i promieniowania);

- zastosowanie scyntylometru w badaniach turbulencji nad obszarem zurbanizowanym;

- numeryczne modelowanie klimatu miast (modele bryłowe bilansu energetycznego, pochłanianie promieniowania w kanionie ulicznym);

- atmosfera jako nieliniowy układ dynamiczny (zastosowanie teorii chaosu deterministycznego w klimatologii);

- analiza szeregów czasowych (zastosowanie w klimatologii różnych metod statystycznych: analiza falkowa, analiza fourierowska, MESA, SSA);

Stanowiska
 • profesor Zakład Meteorologii i Klimatologii

  Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Geograficznych - prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów oraz uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela