Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krystyna Brzoza
Główny adres email
Krystyna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

WYKSZTAŁCENIE

 • 2014 - Studia podyplomowe "Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego", Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Chorzowie.
 • 2012 - Uzyskanie stopnia naukowego: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Rozprawa doktorska (pod kierunkiem prof. Ewy Malinowskie poświęcona kulturowym modelom i wzorom kobiecości i męskości oraz macierzyństwa i ojcostwa. [Monografia: Dzwonkowska-Godula K., 2015, Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź]
 • 2004-2008 Studia doktoranckie w zakresie socjologii, Uniwersytet Łódzki
 • 1999-2004 studia magisterskie na kierunku socjologia, Uniwersytet Łódzki, specjalność: Metodologiczno-Badawcza oraz "Kultura, media, komunikowanie". Praca magisterska pod kierunkiem prof. Ewy Malinowskiej Zbudować społeczeństwo egalitarne. Postawy studentów wobec nierówności płci w Polsce .

ZATRUDNIENIE

 • Adiunkt w Instytucie Socjologii od 1 października 2012 roku (w latach 2012-2016 adiunkt w Zakładzie Socjologii Płci i Ruchów Społecznych, od 2016 do chwili obecnej adiunkt w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych).
 • Asystent w Instytucie Socjologii od 1 listopada 2007 roku do 30 września 2012 roku (2007-2011 w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta, następnie w Zakładzie Socjologii Płci i Ruchów Społecznych).

PROJEKTY BADAWCZE (w ostatnich 10 latach)

2021 - obecnie - Indywidualny projekt badawczy "Polityka reprodukcyjna i sprawiedliwość reprodukcyjna w Polsce i w Kanadzie”, Stypendium w ramach Programu im. M. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

2012 – obecnie - Indywidualny projekt badawczy „Polityka reprodukcyjna i prawa reprodukcyjne w Polsce”, finansowany ze środków własnych.

2017-2019 - Zespołowy projekt badawczy „Modele zarządzania i ich uwarunkowania w gminach wiejskich” - członkini zespołu badawczego. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2014/14/E/HS6/00398), realizowany w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego. Kierownik projektu: dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska.

2013-2016 - Zespołowy projekt badawczy „Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu” - główny wykonawca. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2012/05/B/HS6/03793), realizowany w Zakładzie Socjologii Płci i Ruchów Społecznych IS UŁ. Kierownik projektu: prof. Ewa Malinowska.

2014 - Indywidualny projekt badawczy "Podmiotowość kobiet w czasie ciąży i porodu", finansowany ze środków ministerialnych na działalność statutową - projekty badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

2010-2012 Zespołowy projekt badawczy „Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego” - członkini zespołu badawczego. Projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownik projektu: Dr Tomasz Dorożyński, Koordynator merytoryczny II Modułu (socjologicznego): prof. Paweł Starosta.

DYDAKTYKA

 • Prowadzone kursy w języku polskim: Nierówności płci jako problem społeczny, Nierówności płci w świetle wyników badań empirycznych, Seksualność w socjologicznej perspektywie, Gender a polityka społeczna, Podstawy komunikacji społecznej, Sztuka prezentacji i dyskusji.
 • Prowadzone kursy w języku angielskim: Gender and society, Gender inequality as social problem, Women and men in family and intimate relationships, Sociological perspective on sexuality, Self-presentation and communication.
 • Promotorka pomocnicza w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Łuczak, przygotowującej rozprawę doktorską pt. Ruch miejski w Polsce – przemiany tożsamości zbiorowej i indywidualnej a konflikt wokół upolityczniania ruchu pod kierunkiem dr hab. Ewy Malinowskiej, prof. nadzw. UŁ.
 • Promotorka 29 prac licencjackich na kierunku socjologia i praca socjalna.
 • Recenzentka 77 prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na kierunku socjologia i praca socjalna.
 • Wyjazdy dydaktyczne w ramach programu The Erasmus+ Teaching Staff Mobility: University of Zaragoza, Zaragoza, Spain (2019), Edinburgh Napier University, Edinburgh, Great Britain (2018), Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra, Portugal (2017), University of Alicante, Spain (2017, 2016), Universityof Koblenz-Landau, Campus Koblenz, Germany (2015, 2014).

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE


Osiągnięcia naukowe
 • Stypendystka III Edycji Programu im. M. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2021)
 • Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia w 2018 roku za książkę Malinowska E., Dzwonkowska-Godula K., Garncarek E., Czernecka J., Brzezińska J., 2017, Gender, age, gendered age and attitudes towards appearance and health (chosen aspects), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia w 2016 roku za książkę Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015.
 • Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia w 2013 roku za książkę Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim pod redakcją Pawła Starosty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012.
 • Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia w 2009 roku za książkę Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, 2008, pod redakcją Ewy Malinowskiej, Wydawnictwo „Tercja”, Łódź , 2008.
Zainteresowania naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE

Obszary: Socjologia płci – gender studies, feminizm, socjologia rodziny, socjologia struktur i nierówności społecznych, socjologia zmiany społecznej, socjologia ruchów społecznych, socjologia społeczności lokalnych.

Problematyka: stereotypy płci, role społeczne kobiet i mężczyzn, nierówności płci, społeczne ruchy genderowe, seksualność, zdrowie i prawa reprodukcyjne w perspektywie socjologicznej.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych

  Prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych na kierunkach: socjologia, praca socjalna, ekonomia, ekonomia w j. angielskim, oraz dla studentów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela