Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Dąb
Główny adres email
Tomasz.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa UŁ. Kierownik Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ. Kierownik Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z Elementami Prawa Pracy oraz Prawo Pracy dla Pracodawców i Kadry Kierowniczej. Kierownik grantu finansowanego ze środków NCN nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza”. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Uczestnik merytoryczny wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wykładowca indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa urzędniczego i prawa rynku pracy. Szkoleniowiec na studiach podyplomowych prawa pracy oraz trener prowadzący szkolenia dla wielu instytucji publicznych i prywatnych, również w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską oraz dla aplikantów prawniczych. Od wielu lat zajmuje się doradztwem z zakresu prawa pracy. Autor szeregu opinii prawnych z zakresu prawa pracy, sporządzonych na zlecenie zarówno instytucji publicznych, jak i niepublicznych oraz osób prywatnych. Ekspert INFOR z zakresu prawa pracy.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych form zatrudnienia oraz sytuacji prawnej pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Prawa Stosunków Pracy

  Zakres obowiązków naukowych:

  1. prowadzenie badań naukowych,

  2. publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych,

  3. czynny udział w konferencjach naukowych,

  4. aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe,

  5. udział w realizowaniu grantów badawczych (kierownik grantu finansowanego ze środków NCN nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza” (kwota przyznanych środków: 202440 PLN).

  6. recenzowanie prac naukowych.

  Zakres obowiązków dydaktycznych:

  1. rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych,

  2. doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia,

  3. przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,

  4. prowadzenie prac magisterskich i dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów oraz własnymi kompetencjami oraz kontrola tych prac w systemie antyplagiatowym,

  5. recenzowanie prac dyplomowych,

  6. udział w komisjach przeprowadzających egzaminy magisterskie i dyplomowe,

  7. pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) zgodnie z planem przedstawionym na początku semestru,

  8. kształcenie młodej kadry naukowej.

  Zakres obowiązków organizacyjnych:

  1. udział w Radzie Wydziału i Komisji ds. Stopni Naukowych,

  2. udział w komisjach wydziałowych i uczelnianych,

  3. udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów,

  4. pełnienie funkcji kierownika Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia i Studiów Podyplomowych,

  5. działania na rzecz promocji Wydziału,

  6. nawiązywanie współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych o profilu związanym z prawem pracy.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela