Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Olga Dąb
Główny adres email
Olga.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • audytor wewnętrzny Dział Audytu Wewnętrznego

  1. Identyfikacja i ocena ryzyka występującego w działalności Uczelni.

  2. Udział w opracowaniu rocznego planu audytu na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka.

  3. Przeprowadzanie zadań audytowych wyznaczonych do realizacji przez Koordynatora Działu Audytu Wewnętrznego UŁ - zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, zatwierdzonym przez Rektora UŁ oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu.

  4. Wykonywanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa, powszechnie uznawanymi standardami oraz metodyką przyjętą w DAW UŁ.

  5. Dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń oraz rzetelne ich dokumentowanie.

  6. Prawidłowe prowadzenie bieżących akt związanych z realizacją zadań audytowych.

  7. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w ramach realizowanych zadań audytowych.

  8. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych zadań audytowych.

  9. Przeprowadzanie czynności monitorujących i oceniających wdrożenie zaleceń udzielonych w wyniku przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

  10. Współpraca z audytorami i kontrolerami wewnętrznymi oraz audytorami zewnętrznymi w zakresie określonym przez Koordynatora Działu Audytu Wewnętrznego UŁ.

  11. Aktualizacja stałych akt audytu wewnętrznego i archiwizacja dokumentacji audytowej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Archiwalną obowiązującą w UŁ.

  12. Wykonywanie innych czynności (- nieokreślonych w zakresie czynności i obowiązków) zleconych przez przełożonego, w przypadku gdy realizacja zadań Działu wymaga pilnego i sprawnego działania.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela