Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Topola
Główny adres email
Małgorzata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Dział Spraw Pracowniczych

  1.Załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem, awansowaniem i zwalnianiem

  pracowników.

  - sprawdzanie i kompletowanie dostarczonych do działu: wniosków kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczących zatrudniania, awansowania lub zwalniania pracowników

  - przygotowywanie i wręczanie umów, zwolnień i zawiadomień o wszelkich zmianachpowstałych ze stosunku pracy pracowników

  2.Obsługa systemu kadrowo-płacowego.

  - zakładanie kartoteki pracownika - wprowadzanie danych osobowych, danych dotyczącychzatrudnienia

  - wprowadzanie badań wstępnych, aktualizowanie badań okresowych, wprowadzanie badańpo chorobie trwającej dłużej niż 30 dni

  - zakładanie karty pracy, wprowadzanie harmonogramu i parametrów zgodnie z uprawnieniem pracownika

  - aktualizowanie karty pracy: wprowadzanie urlopów wypoczynkowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych naukowych , zdrowotnych, szkoleniowych okolicznościowych, zwolnień lekarskich i delegacji służbowych

  3. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną nauczycieli akademickich.

  - przygotowywanie wykazów nauczycieli akademickich objętych w danym roku okresowąi rotacyjną oceną kwalifikacyjną

  - wysyłanie wykazów na wydziały

  - przygotowywanie materiałów dla Odwoławczej Komisji Oceniającej

  - załatwianie spraw wynikających z ustaleń Komisji (wypowiedzenia, powiadomienia itp.)

  4. Załatwianie spraw związanych z nabyciem przez pracowników uprawnień do nagrody jubileuszowej i dodatku za wysługę lat, przygotowywanie wniosków o wypłatę nagród jubileuszowych i dodatków za wysługę lat.

  5. Przygotowywanie list pracowników uprawnionych dododatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” oraz obsługa systemu kadrowo-płacowego w zakresie niezbędnym do wypłaty „trzynastki”.

  6. Opracowywanie wniosków o wyróżnienie pracowników UŁ odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami Rektora UŁ.

  7. Opracowywanie wniosków o wyróżnienie pracowników UŁ wyróżnieniami uniwersyteckimi.

  8. Czuwanie nad ważnością badań okresowych pracowników, koniecznością wypisów zdolności do pracy po stanie choroby trwającej dłużej niż 30 dni, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom urlopów zdrowotnych.

  9. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych.

  - rozkładanie dokumentów do akt osobowych

  - przygotowywanie akt osobowych w celu przekazania ich do archiwum

  10. Sprawdzanie list obecności pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

  11. Sprawdzanie list płac pod względem merytorycznym.

  12. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników – obsługa programu Płatnik ZUS.

  13. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników.

  - przygotowywanie wniosków o emeryturęi rentę do ZUS

  - przygotowywanie co kwartał zaświadczeńo stażu pracy dla pracowników pobierających

  świadczenia z ZUS

  - przygotowywanie raz w roku zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników pobierają-

  cych świadczenie z ZUS

  14. Obsługa pracowniczego programu emerytalnego.

  - przygotowywanie powiadomień dla uczestników PPE którzy w danym roku

  kalendarzowym mogą dokonać wypłaty środków zgormadzonych ramach programu

  15. Wprowadzanie do systemu Rektorat miesięcznych premii uznaniowych pracowników administracji i obsługi

  16. Koordynowanie spraw związanych z wnioskami o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za prace habilitacyjne i doktorskie

  17. Prowadzenie spraw dotyczących kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

  18. Przygotowywanie danych do wszelkiego rodzaju sprawozdań.

  19. Prowadzenie wszelkich spraw w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

  pracowników administracji centralnej

  20. Przyjmowanie i przekazywanie korespondencji Działu do Kancelarii

  21. Bieżące załatwianie spraw interesantów.

  - wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych i innych dokumentów

  22. Obsługa programu POLON w zakresie spraw kadrowych

  23. Zastępowanie w wykonywaniu wszelkich czynności w przypadku nieobecności w pracy innego pracownika.

  24. Zamieszczanie informacji o otwartym konkursie dotyczącym zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stronach internetowych Uczelni, Ministerstwa i Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela