Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Dąb
Główny adres email
Katarzyna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Mikrobiologii Molekularnej


  Sprawowane funkcje:


  • Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - Deputy Dean of the Faculty of Biology and Environmental Protection

  Zasady organizacji egzaminu licencjackiego/magisterskiego

  • Dyrektora Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi - Director of the BioMedChem Doctoral School of the University of Lodz and Lodz Institutes of te Polish Academy of Sciences  Uczestnictwo w ciałach kolegialnych:

  1. członek Kolegium UŁ ds. nauki w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
  2. członek Rady Wydziału BiOŚ
  3. członek Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologicznej
  4. członek Komisji Wydziału BiOŚ ds. Jakości Kształcenia
  5. członek Komisji UŁ ds. Studenckich Grantów Badawczych

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA ZAJMOWANYCH STANOWISKACH PRACY:


  W zakresie obowiązków Prodziekana Wydziału BiOŚ należy efektywne prowadzenie całokształtu spraw dydaktycznych we współpracy z wydziałowym:

  1. Pełnomocnikiem ds. Jakości Kształcenia
  2. Pełnomocnikiem ds. kierunku Mikrobiologia i Biotechnologia
  3. Pełnomocnikiem ds. kierunku Biologia, Genetyka, Biologia Kryminalistyczna
  4. Pełnomocnikiem ds. kierunku EkoMiasto, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne, Ochrona Środowiska
  5. Pełnomocnikiem ds. Rekrutacji
  6. Pełnomocnikiem ds. praktyk zawodowych
  7. Pełnomocnikiem ds. praktyk dydaktycznych
  8. Pełnomocnikiem ds. programu ERASMUS
  9. Pełnomocnikiem ds. programu BioLAB - Visiting Research Graduate Trainership Program pod patronatem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
  10. Pełnomocnikiem ds. Studenckich Kół Naukowych
  11. Dyrektorem Instytutu: Biochemii, Biofizyki, Biologii Eksperymentalnej, Ekologii i Ochrony Środowiska z Katedrą Neurobiologii, Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
  12. Koordynatorem ds. e-learningu
  13. zespołem Sekcji Studenta
  14. opiekunem kierunku: Mikrobiologia, Biotechnologia, Biologia, Genetyka, Biologia Kryminalistyczna, EkoMiasto, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne, Ochrona Środowiska


  W zakresie obowiązków Dyrektora:

  1. bieżące zarządzanie Szkołą;
  2. opracowanie we współpracy z Radą Szkoły oraz Samorządem Doktorantów projektu programu kształcenia w Szkole oraz opracowywanie projektów jego zmian;
  3. opracowywanie we współpracy z Radą Szkoły projektu zasad rekrutacji do szkół doktorskich, w tym szczegółowych kryteriów rekrutacji do zarządzanej przez Dyrektora Szkoły;
  4. opracowywanie we współpracy z Radą Szkoły oraz Samorządem Doktorantów projektów zmian w Regulaminie;
  5. dokonywanie we współpracy z Radą Szkoły oceny realizacji programu kształcenia i bieżącej kontroli przebiegu kształcenia w Szkole;
  6. dokonywanie wpisu na listę doktorantów przyjętych do Szkoły;
  7. tworzenie we współpracy z Radą Szkoły listy pracowników naukowych, którzy mogą zostać wyznaczeni do pełnienia funkcji promotora, z przypisaną dyscypliną lub dyscyplinami i obszarem zainteresowań naukowych i badawczych, a także listy tematów badawczych w projektach i grantach, do których może aplikować kandydat do Szkoły. Warunkiem wpisania danej osoby na listę, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest wyrażenie przez nią pisemnej zgody;
  8. wyznaczanie i odwoływanie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego dla doktoranta;
  9. podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia poszczególnych lat przez doktorantów, po uzyskaniu opinii Rady Szkoły;
  10. przenoszenie wymagań programowych wobec doktoranta na kolejny rok akademicki, odrębnie w okresie przed oceną śródokresową i po ocenie śródokresowej (IOK);
  11. wydawanie w granicach upoważnienia Rektora UŁ decyzji administracyjnych w sprawach doktorantów, w tym w szczególności w sprawie skreślenia z listy doktorantów;
  12. wydawanie rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach doktorantów wynikających z toku kształcenia, w tym rozstrzygnięcia w sprawie: a) przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej oraz b) zawieszenia kształcenia określonego na podstawie § 6 ust. 20 Regulaminu;
  13. określenie we współpracy z Radą Szkoły zasad sprawowania opieki naukowej i jej ewaluacji oraz ramowych kryteriów oceny śródokresowej;
  14. współpraca z innymi szkołami doktorskimi w zakresie wzajemnego udostępniania oferty dydaktycznej;
  15. informowanie doktorantów o możliwościach wyjazdów zagranicznych, uczestniczenia w stażach, kursach, szkoleniach oraz innych formach rozwoju naukowego doktorantów;
  16. wspieranie współpracy doktorantów różnych szkół doktorskich;
  17. podejmowanie działań ułatwiających doktorantom kontakty międzynarodowe;
  18. tworzenie warunków do funkcjonowania organów Samorządu Doktorantów;
  19. przygotowywanie we współpracy z Radą Szkoły dorocznego sprawozdania dla Rektora UŁ oraz Dyrektorów CBMiM PAN i IBM PAN, zawierającego w szczególności ocenę funkcjonowania Szkoły, wyniki ewaluacji zajęć, ewaluacji postępów doktorantów i bieżącej ewaluacji opieki naukowej;
  20. przygotowywanie we współpracy z Radą Szkoły projektu raportu samooceny, o którym mowa w art. 262 ust. 1 PSWN (w języku polskim i języku angielskim) dla Komisji Ewaluacji Nauki dokonującej ewaluacji szkół doktorskich (w zw. z art. 259–260 PSWN); 21) wykonywanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem Szkoły, niezastrzeżonych dla Rady Szkoły lub innych organów UŁ

  W zakresie obowiązków dydaktycznych: prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy na studiach stacjonarnych; sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

  W zakresie obowiązków naukowych: prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez publikowanie wyników; uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym uczestniczenie w dedykowanych kursach, webinariach i szkoleniach.

  W zakresie obowiązków administracyjnych Katedry: rozlicznie środków w ramach uzyskanych grantów badawczych i częsci środków subwencyjnych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela