Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dominik Maria Klon
Główny adres email
Dominik.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

ORCID ID: 0000-0003-0681-514X

Stopnie naukowe i tytuły zawodowe:

 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, ze specjalnością w zakresie: planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem terytorialnym, polityka i planowanie środowiskowe, zarządzanie środowiskiem, rozwój sustensywny (Wydział Zarządzania UŁ, 2020);
 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu ze specjalnością w zakresie zarządzania miastem i regionem (Wydział Zarządzania UŁ, 2005);
 • magister ochrony środowiska ze specjalnością w zakresie planowania i zarządzania środowiskiem (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, 1999).

Funkcje pełnione w UŁ:

 • adiunkt w Zakładzie Zarządzania Miastem, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
 • członek zespołu ekspertów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (od 2017 r. – obecnie)
 • ekspert Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego (od 2015 r. – obecnie) http://icsm.uni.lodz.pl/pl/nasi-eksperci/
 • Kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na Wydziale Zarządzania UŁ (od 01.10.2005 do 30.09.2012);
 • Kierownik Podyplomowego Studium Master of Public Administration (MPA) w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania, na Wydziale Zarządzania UŁ (15.04.2011 - 30.06.2012);
 • nauczyciel i koordynator Programu Uniwersytetu Bałtyckiego w UŁ;
 • członek Rady Wydziału Zarządzania UŁ na kadencje: 2002 - 2005; 2005 - 2008; 2008 - 2012; 2012 - 2016; 2016 - 2020 (przedstawiciel pomocniczych nauczycieli akademickich);
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012 - 2016, 2016 - 2020 oraz 2020 - 2024; sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencjach: 2005 - 2008 oraz 2008 - 2012.

Funkcje pełnione poza UŁ:

 • przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi - od 09 VII 2021 r. (p.o. przewodniczącego MKUA od 26 IV 2021 r. do 08 VII 2021 r.; członek MKUA od 03 XII 2020 r. do 31 XII 2022 r.);
 • członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi na kadencję 2020-2025;
 • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w kadencjach: 2011 - 2014, 2015 - 2018, 2019 - 2022:
  • Zastępca Redaktora Naczelnego Wydawnictw Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w kadencji 2011 - 2014
  • Sekretarz Naukowy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w kadencji 2011 - 2014;
  • członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy prezydium PAN w kadencjach: 2007 - 2011 i 2011 - 2014;
 • główny projektant, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (zespół ds. opracowania strategii rozwoju województwa łódzkiego), 01.05.2011 - 30.06.2012;
 • członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) Oddziału w Łodzi - od 18.09.2000 - obecnie:
  • członek Zarządu Głównego TUP (Skarbnik): 10.09.2006 - 05.09.2009;
  • Sekretarz Zarządu Oddziału TUP w Łodzi: 05.06.2003 - 17.03.2006 r. oraz 19.04.2018 - obecnie;
 • członek Rady Fundacji Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT, od 19.11.2010 r. - obecnie;
 • członek Towarzystwa Przyrodników Ziemi Łódzkiej - od 2004 r.;
 • członek Klubu Przyrodników - od 22 maja 2003 r.;
 • członek Ruchu Obrony Lasów Polskich - od 1998 r.;
 • członek Ligi Ochrony Przyrody: 1984 - 1989 r.

Uczestnictwo w badaniach/ projektach naukowych oraz pracach eksperckich dla praktyki finansowanych ze środków publicznych:

 • udział w opracowaniu studialnym pt. „Zintegrowany program rozwoju dzielnicy Łódź - Bałuty”; usługa wsparcia eksperckiego dla praktyki – projekt pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego, zrealizowany na podstawie umowy zawartej między Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi (zleceniodawca) a Uniwersytetem Łódzkim, Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ (zleceniobiorca), w okresie: 17.08.2018 – 06.12.2018; członek zespołu opracowującego (6 osób), udział w opracowaniu: 20%;
 • udział w opracowaniu pt. „Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”; usługa wsparcia eksperckiego dla praktyki – projekt pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego, zrealizowany na podstawie umowy nr SŁOM.271.10.2018/8 zawartej między Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny (zleceniodawca) a Uniwersytetem Łódzkim, Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ (zleceniobiorca), w okresie: 20.07.2018 – 20.11.2018; członek zespołu opracowującego (11 osób), udział w opracowaniu: 11%;
 • udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (umowa nr 2013/09/D/HS4/01858) pod nazwą „Obszary podmiejskie jako kluczowe wyzwanie w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi na terenach zurbanizowanych” (13/2014/SONATA), kierowanego przez dra Karola Mrozika z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji, Pracowni Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi); opracowanie pt. „Zintegrowane planowanie przestrzenne jako instrument usprawniania procesów zarządzania gospodarką wodną w układach terytorialnych na przykładzie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”; okres realizacji: 03.01.2018 – 03.07.2018;
 • członek zespołu ekspertów Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i współautor opracowania pt.: Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu) [współautor: T. Markowski], okres prac: 08.04.2014 - 01.06.2016;
 • współwykonawca ekspertyzy Analiza planów zagospodarowania przestrzennego miast i powiatów województwa łódzkiego na potrzeby „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (opracowanie zespołowe wykonane przez BB Studio Architektoniczno-Budowlane ZREMB dla REFUNDA Sp. z o.o., na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego); okres prac: 2014.10.01 - 2014.11.17;
 • członek zespołu ekspertów naukowych uczestniczących w opracowaniu "Koncepcji strategii rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030" (Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030), 2014 r.
 • udział w realizacji projektu badawczego „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2);
  • uczestnictwo w realizacji zadania 6: "Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego" dla gmin: Aleksandrów Kujawski (01.10.2013 – 31.12.2013), Kluczbork (02.01.2014 – 31.03.2014), Świebodzice (2015);
  • uczestnictwo w realizacji zadania 3: "Wsparcie dla procesów dot. planowania w obszarach funkcjonalnych" - udział w pracach zespołu opracowującego Zintegrowaną strategię rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego".
 • konsultacje naukowe i nadzór merytoryczny nad wykonywaniem Strategii Rozwoju Gminy Wieruszów na lata 2014 – 2020 (okres prac: kwiecień 2013 – 15.02.2014).
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Ekspertów Naukowych opracowującego projekt Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014 – 2020 (okres prac: 29.04.2013 – 20.12.2013).
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Ekspertów Naukowych do spraw Zagospodarowania Przestrzennego Kraju powołanego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego RP, w związku z opracowywaniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata 2008-2033 (okres prac: 26.04.2007 - 25.08.2008; 06.01.2009 - 31.05.2009; funkcja: Sekretarz ZEN).
 • Projekt badawczy własny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, nr N114 014 32/0871, pt. "Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy - struktury organizacyjne - instrumenty", realizowany w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2007-2009, członek zespołu badawczego - głównych wykonawców.
 • Projekt naukowo-badawczy: "Kierunki i efekty rewitalizacji a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi", grant Prezydenta Miasta Łodzi G-41/05; Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ, członek zespołu badawczego; 2005 r. - 2006 r.
 • Projekt badawczy promotorski pt. "Interaktywny model proekologicznego zarządzania gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast", zarejestrowany przez Komitet Badań Naukowych, w roku 2004, pod numerem: 1 H02C 114 26, finansowany przez Departament Badań Naukowych Ministerstwa Informatyzacji i Nauki Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie umowy nr 0728/H02/2004/26; Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ, główny wykonawca projektu, 2004 r.
 • Projekt badawczy pt. "Miejskie inwestycje infrastrukturalne jako czynniki stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy w łódzkiej aglomeracji" - grant Prezydenta Miasta Łodzi nr G-53, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ, członek zespołu badawczego, X.2003 r. - IV.2004 r.
 • "Rozwój obszarów wysokiej koncentracji procesów społeczno - gospodarczych w Polsce" - Projekt Badawczy Zamawiany nr PBZ 26-15, 2000 - 2001, Zakład Zarządzania Miastem i Regionem UŁ; członek zespołu badawczego.

Prywatna strona www: https://www.eksperci.wz.uni.lodz.pl/nasi-eksperci/dominik-drzazga/

Osiągnięcia naukowe

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego za 2020 rok, w kategoria WIEDZA i UPOWSZECHNIANIE za monografię naukową: Dominik Drzazga, „Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Zainteresowania naukowe
 1. Planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie rozwoju.
 2. Środowiskowe i przyrodnicze aspekty gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego oraz urbanistyki.
 3. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych; polityka ochrony środowiska.
 4. Planowanie, programowanie, zarządzanie w ochronie środowiska.
 5. Terytorialne aspekty zarządzania rozwojem sustensywnym.
 6. Zarządzanie miastem i regionem - wymiar terytorialny.
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Zarządzania Miastem

  1. Prowadzenie badań naukowych.
  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów:
   • I stopnia (licencjackich): zarządzanie miastem (WZ UŁ), gospodarka przestrzenna (WNG UŁ), ochrona środowiska (Wydz. BiOŚ UŁ);
   • I stopnia (inżynierskich): gospodarka przestrzenna (WNG UŁ);
   • II stopnia (magisterskich): zarządzanie w administracji publicznej (WZ UŁ), planowanie i organizacja przestrzeni (WNG UŁ), ochrona środowiska (Wydz. BiOŚ UŁ).
  3. Kierowanie pracami Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Zarządzania UŁ (przewodniczący komisji).
  4. Udział w pracach Zespołu ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ.
  5. Działalność ekspercka i współpraca z praktyką, w szczególności w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ.
  6. Działalność opiniotwórcza w zakresie zainteresowań naukowo-badawczych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela