Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Maria Brzoza
Główny adres email
Małgorzata.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

  Moje badania koncentrują się na hydrobiologii i ekologii wód śródlądowych. Przedmiotem moich zainteresowań naukowych jest funkcjonowanie ekosystemów rzecznych, zarówno tych naturalnych jak i silnie modyfikowanych działalnością człowieka, wpływ zbiorników zaporowych na biocenozę rzeki poniżej tamy oraz zależności troficzne w ekosystemach lotycznych. Podstawą materiałową moich badań są makrobezkręgowce bentosowe oraz ryby w powiązaniu z parametrami środowiskowymi.

  Zajęcia, które prowadzę, to głównie wykłady i ćwiczenia z ekologii, biologii rozwoju zwierząt i ekologii rzek.

  Do moich obowiązków należy:

  w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
  • udział w komercjalizacji wyników badań;
  • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

  w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;
  • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela