Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bożena Maria Topola
Główny adres email
Bożena.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką kierunku biologia (specjalność mikrobiologia) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Studia magisterskie ukończyłam w roku 1990, podejmując jednocześnie pracę w Katedrze Immunologii ówczesnego Instytutu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (obecnie Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska). Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, uzyskałam w roku 2000 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (obecnie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), a tematem mojej rozprawy doktorskiej było "Wytwarzanie białek MCP-1/JE i MCP5 przez komórki makrofagowe myszy pod wpływem działania czynników bakteryjnych". Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskałam w roku 2014, w dziedzinie nauk biologicznych (dyscyplina: mikrobiologia, specjalność: parazytologia), a tematem przedstawionego osiągnięcia naukowego były "Właściwości immunogenne i immunoprotekcyjne białek ROP2, ROP4, GRA4 i SAG1 Toxoplasma gondii". Swoje doświadczenie badawcze poszerzałam w trakcie dwóch owocnych staży naukowych: w laboratoriach prof. Wima Stevensa, Department of Immunology Allergology and Rheumatology, University of Antwerp, Belgia (6 miesięcy) oraz prof. Anny Kurdowskiej, Center for Biomedical Research, University of Texas Health Center at Tyler, Texas, USA (20 miesięcy).

Osiągnięcia naukowe

1. Wytypowanie białek Toxoplasma gondii ważnych dla konstrukcji efektywnych narzędzi immunoprofilaktyki toksoplazmozy.

2. Identyfikacja białek ROP2 i ROP4 Toxoplasma gondii jako ligandów wiążących ludzką laktoferynę i potencjalnie zaangażowanych w pobieranie żelaza przez tego pierwotniaka.

3. Identyfikacja interakcji i ligandów Mycobacterium tuberculosis wiążących ludzką IL-8.

4. Identyfikacja interakcji i ligandów Mycobacterium tuberculosis wiążących ludzki surowiczy amyloid A.

5. Wykazanie modulującego wpływu wiązania ludzkiego surowiczego amyloidu A przez prątka gruźlicy na proces wnikania tego patogenu do ludzkich makrofagów oraz na odpowiedź funkcjonalną prątka gruźlicy na poziomie transkryptomu.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe związane są z szeroko pojętymi zagadnieniami mikrobiologicznymi, ale szczególnie oscylują wokół interakcji patogen-gospodarz w zakażeniach wewnątrzkomórkowymi patogenami. Od wielu lat moja aktywność związana jest przede wszystkim z poszukiwaniem kompozycji białek Toxoplasma gondii, które stanowiłyby potencjalny komponent antygenowy nowoczesnej, podjednostkowej szczepionki przeciwko toksoplazmozie stosowanej w immunoprofilaktyce człowieka. Ponadto w centrum moich zainteresowań jest doświadczalne wyjaśnianie mechanizmów patogenności Mycobacterium tuberculosis, interakcji tego patogenu z elementami wrodzonej odpowiedzi odpornościowej gospodarza, a także poszukiwanie nowych molekularnych tarcz docelowych dla nowoczesnych, efektywnych leków przeciwprątkowych.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Mikrobiologii Molekularnej

  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków Mikrobiologia i Biotechnologia.

  2. Kierowanie pracami licencjacki i magisterskimi studentów kierunków Mikrobiologia i Biotechnologia.

  3. Realizacja prac badawczych z zakresu mikrobiologii, immunologii i parazytologii.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela