Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Topola
Główny adres email
Anna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuję na Uniwersytecie Łódzkim od 1987 roku.

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego 2 lipca 1998r.

działalność naukową i dydaktyczną koncentruję w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

Jestem autorką publikacji naukowych dotyczących przede wszystkim koncepcji filozofowania z dziećmi oraz kształcenia praktycznego nauczycieli wczesnej edukacji

W latach 2010 - 2014 pełniłam funkcję kierownika projektu "Poznać, Zrozumieć, Doświadczyć" finansowanego z EFS

Obecnie pełnię funkcję kierownika organizacyjnego w projekcie wdrożeniowym "Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" w ramach POWER, konkurs NCBiR

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania koncentruję wokół edukacji przyrodniczej małego dziecka rozumianej jako życiodajna przygoda oraz wokół koncepcji filozofowania z dziećmi. Ukończyłam Studium Podyplomowe dla Nauczycieli Nowoczesna Dydaktyka w Szkole. Dociekania Filozoficzne z dziećmi i młodzieżą zorganizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji przy Politechnice Warszawskiej. Przez wiele lat prowadziłam nowatorskie zajęcia z uczniami klas I – III w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi wykorzystując metodę M. Lipmana. Obecnie prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami UŁ na specjalności pedagogika wieku dziecięcego wprowadzające w teorię i praktykę filozofowania z dziećmi i objęłam opieką merytoryczną filozofujące przedszkole w Łodzi. Ideę dociekań filozoficznych z najmłodszymi upowszechnia na pedagogicznych konferencjach naukowych. Obecnie jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”, którego celem jest propagowanie koncepcji M. Lipmana

Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji

  Starszy wykładowca jest pracownikiem dydaktycznym. Praca na tym stanowisku obejmuje zadania w obszarze obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych obejmuje m.in.:

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;

  - terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

  - koordynowanie przedmiotów m.in.: Edukacja śródroczna z metodyką, Podstawy edukacji przyrodniczej, Filozofowanie z dziećmi;

  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń;

  - opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  - przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

  - podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych, obejmuje m.in.:

  - udział w pracach Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu;

  - współpracę z otoczeniem społeczno-kulturowym w zakresie promowania dobrych praktyk pedagogicznych;

  - opiekę nad praktykami zawodowymi studentów, przygotowujących się do podjęcia pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej;

  - działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych

  - inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne – kierunkowy opiekun praktyk, przewodnicząca komisji rekrutacyjnej na WNoW

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela