Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Klon
Główny adres email
Monika.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Z wykształcenia andragog, doktor nauk społecznych, ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, w trakcie studiów psychologicznych. Jest adiunktem w Katedrze Andragogiki i Gerontologii Społecznej, gdzie realizuje projekty badawcze skoncentrowane wokół kategorii rozwoju i zmiany doświadczanej przez osoby dorosłe. Szczególną uwagę poświęca poznaniu procesów prowadzących i będących istotą głębokiej transformacji jednostki czy zespołu oraz skutkujących nowym sposobem postrzegania siebie i świata, a w rezultacie towarzyszącym behawioralnej reorientacji. Interesują ją jakościowe strategie badawcze, szczególnie metoda biograficzna i wywiady narracyjne, odsłaniające jednostkowe znaczenia w świecie intersubiektywnie konstruowanym przez badanego i badacza. Jest przekonana, że podejście idiograficzne pozwala obszernie poznać i zrozumieć przyjmowane postawy, wyjaśnić działania, a przez to najpełniej dopasować podejmowaną interwencję.

Specjalizuje się w dydaktyce dorosłych, projektowaniu, kierowaniu i ewaluacji procesów podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych w wymierzę indywidualnym, ale też zawodowym. Jest autorką licznych programów doskonalenia i szkoleń pracowników reprezentujących rozmaite działy gospodarki – edukację, usługi oraz przemysł.

Od ponad 10 lat inspirację do badań czerpie z własnej bardzo bogatej praktyki certyfikowanego trenera biznesu, coacha International Coaching Community i mediatora. Jej największą pasją jest praca z ludźmi w okresie przełomów, kryzysów oraz radzenia sobie w sytuacji konfliktu. Jednocześnie naukowa krytyka rozmaitych aktywności w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego ma na celu wsparcie w tworzeniu warsztatu opartego na ideałach samoświadomości, akceptacji i harmonii.

W ramach pracy akademickiej przygotowuje studentów do pracy w branży HR, budując i realizując warsztaty kompetencji coachingowych i szkoleniowych oraz prowadząc superwizje indywidualne i grupowe.

Prywatnie, jest w nieustannym ruchu, zarówno intelektualnie, jak i fizycznie. Energię czerpie z nowości i różnorodności, które z pasją integruje z trwałymi pryncypiami we własnym życiu.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej

  Obowiązki naukowe

  • prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego,
  • prowadzenie badań naukowych finansowanych z subwencji i dotacji, o których mowa w ustawie
  • upowszechnianie i afiliowanie przy UŁ wyników działalności naukowej w postaci artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach,
  • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  Obowiązki dydaktyczne

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia
  • przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych, w tym sprawdzenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego,
  • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
  • przeprowadzanie konsultacji w wymiarze nie niższym niż 1 godzina tygodniowo,
  • udział w hospitacji zajęć dydaktycznych,
  • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć,
  • uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej,
  • wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum, a w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Obowiązki organizacyjne i inne w UŁ i poza UŁ

  • udział w organizowaniu konferencji i sympozjów,
  • udział w komisjach wydziałowych/instytutowych i uczelnianych,
  • organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela