Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Maria Klon
Główny adres email
Piotr.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Socjologii Sztuki

  Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

  1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:

  a) prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

  b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

  c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

  d) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

  e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  f) prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

  g) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

  h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

  i) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

  j) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

  2) w zakresie obowiązków naukowych:

  a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

  b) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

  c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

  d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni;

  e) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);

  f) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

  g) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;

  h) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki naukowe.

  3) w zakresie obowiązków organizacyjnych:

  a) praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela