Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Przemysław Maria Klon
Główny adres email
Przemysław.Klon@sgsp.sgsp
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: rachunkowość instrumentów finansowych, instrumenty pochodne, międzynarodową sprawozdawczość finansową, zarządzanie finansami, analizę finansową, strategiczną rachunkowość zarządczą.

Zainteresowanie prywatne: motoryzacja (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej motoryzacji z lat 70. i 80. XX wieku), spacery po lesie, prace ogrodowe.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Rachunkowości Międzynarodowej

  Obowiązki dydaktyczne

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; wykaz prowadzonych przedmiotów: Instrumenty finansowe w zarządzaniu finansami, Decision Making, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Strategiczna rachunkowość zarządcza, Zarządzanie finansami, Projektowanie polityki rachunkowości
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem w roli promotora pomocniczego;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
  Obowiązki badawcze
  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu);
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;
  • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
  • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
  Obowiązki organizacyjne
  • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
  • praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
  • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych;
  • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
  • wsparcie pracowników Wydziału Zarządzania w zakresie kształcenia na odległość;
  • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.


  Koordynator kierunku "Rachunkowość i zarządzanie finansami" oraz koordynator specjalności na tym kierunku: "Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa", "Rachunkowość zarządcza / controlling", "Rachunkowość z akredytacją ACCA".


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela