Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Topola
Główny adres email
Piotr.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

2016 doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii – geografii fizycznej; tytuł osiągnięcia naukowego: "Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze"

1999 doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii,rozprawa doktorska "Eratyki fennoskandzkie w utworach czwartorzędowych Polski Środkowej i ich znaczenie stratygraficzne"; promotorzy: prof dr. hab. H. Klatkowa, a następnie dr hab. Z. Klajnert, prof. UŁ

1987 magister geologii, specjalność geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, praca magisterska pt. „Tektonika elewacji radomszczańskiej na podstawie metod mezostrukturalnych”; promotor – prof. dr hab. W. Jaroszewski

Osiągnięcia naukowe

Publikacje w czasopismach naukowych międzynarodowych i krajowych (ORCID: 0000-0002-8729-6902),

Udział w realizacji grantów badawczych,

Dwa podręczniki szkolne do nauczania geografii fizycznej w zakresie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej,

Podręcznik akademicki "Przewodnik do ćwiczeń z geologii", wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN,

Popularyzacja nauk o Ziemi: książki i artykuły popularnonaukowe, organizacja i prowadzenie licznych wykładów popularyzujących wiedzę geograficzną, m.in. w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, organizacja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego "Geografia - proces, forma, obiekt" (razem z dr hab. Joanna Peterą-Zganiacz prof. UŁ),

Wysoka pozycja w corocznych konkursach na najlepszego wykładowcę na kierunkach geografia i geomonitoring.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na analizach stratygrafii osadów glacjalnych i dynamiki kolejnych zlodowaceń w oparciu o rozprzestrzenienie eratyków przewodnich, tj. skał pochodzenia fennoskandzkiego przywleczonych na obszar Niżu Środkowoeuropejskiego przez kolejne lądolody. Powszechne występowanie eratyków na terenie Polski oraz ich zróżnicowanie petrograficzne umożliwiło ich szerokie wykorzystanie dla różnych celów przez ludność zamieszkującą w przeszłości obszar naszego kraju. Analiza surowców skalnych wykorzystywanych do sporządzania narzędzi i innych przedmiotów kamiennych stanowi drugi bardzo istotny wątek moich zainteresowań naukowych.

Wolny czas poświęcam najchętniej fotografii (zwłaszcza makrofotografii), dobrej literaturze i turystyce aktywnej.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Geologii i Geomorfologii

  Prowadzę działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Moje badania koncentrują się w zakresie geologii czwartorzędu i geoarcheologii.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela