Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aneta Maria Dąb
Główny adres email
Aneta.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Biogram

dr hab. profesor Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Jestem kierowniczką Zakładu Historii Oświaty w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii

- w 1999 r. uzyskałam tytuł magistra historii (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny)

- w 2005 r. uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny)

- w 2017 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych)

Kieruję interdyscyplinarnym zespołem specjalistów w ramach projektu Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905-1918, w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Szlakami Polski Niepodległej”, realizowanego w latach 2018-2023.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane ostatnie publikacje:

Merited, (Un)Appreciated, (Un)Remembered: Women in Educational and Social Policy Sciences as a Scholarly Discipline in Poland, 1900–39, „Acta Poloniae Historica” 2018, nr 117, s. 95-129.

Warunki i strategie działalności naukowej polskich akademiczek na niwie pedagogiki i psychologii w latach 1918-1939, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2018, nr 4, s. 140-151.

Przemoc fizyczna i seksualna wobec dzieci w środowisku rodzinnym jako problem społeczno-pedagogiczny w publicystyce Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., „Wychowanie w Rodzinie”; 2018, nr 2, s. 53-68.

Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku. Aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe. Wybór źródeł i opracowanie A. Bołdyrew, Łódź 2019.

Dorastanie w okowach higieny i eugeniki w świetle piśmiennictwa Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego na początku XX wieku, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2020, t. 11, nr 2, s. 20-33.

Osiągnięcia i porażki na niwie naukowej, społecznej i prywatnej Heleny Radlińskiej w świetle historiografii i materiałów (auto)biograficznych. Szkic do problemu, [w:] Nie zamyka się w „skorupie” uczonego. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Kita, Łódź 2020, s. 283-304.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii oświaty, wychowania i nauki w XIX i pierwszej połowie XX w. na ziemiach polskich na tle porównawczym. Obszarem moich badań jest także dziecko, dzieciństwo, dorastanie w ikonosferze w XIX-XX w.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Historii Oświaty

  Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

  Prowadzenie działalności badawczej, w tym w ramach projektu Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905-1918, w ramach programu "Szlakami Polski Niepodległej".

  Prowadzone kursy na Wydziale Nauk o Wychowaniu (w latach 2019-2021):

  Historia myśli resocjalizacyjnej

  Badania historyczne w pedagogice

  Historia wychowania i myśli pedagogicznej

  Historia opieki i wychowania

  Historyczne konteksty współczesnej pedagogiki

  Seminaria licencjackie i magisterskie

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela