Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Kamil Maria Klon
Główny adres email
Kamil.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii pracujący na co dzień w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych, psychoterapeuta (w trakcie procesu certyfikacji) pracujący w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Brief Solution Focused Therapy – BSFT), polegającym w głównym stopniu na wsparciu Klienta w budowaniu preferowanej wizji przyszłości oraz wydobywaniu posiadanych przez niego zasobów, pomocnych w realizacji jego celów.

Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim od 2010 roku. Przez 10 lat pracował w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta. W roku 2020 przeszedł do Katedry Metod i Technik Badań Społecznych. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu partycypacji, socjologii miasta i studiów miejskich, a także uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Realizator i współrealizator wielu projektów o charakterze naukowym i społecznym.

Regularnie angażujący się także w liczne działania partycypacyjne. Moderował spotkania z mieszkańcami Łodzi w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach I, II, III i IV edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Brał udział w programie pilotażowym dotyczącym rewitalizacji Łodzi, jako moderator spotkań konsultacyjnych, a także współautor scenariuszy spotkań oraz raportów podsumowujących kampanię społeczną. Współrealizował projekt „Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Łodzi”, który realizowany był w ramach programu „Obywatele dla demokracji” przez Fundację Miejski Kolektyw we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Pełnił również rolę facylitatora w łódzkich deliberacjach m.in.: „Zszywanie miasta”, „Komu gra filharmonia?”, a ostatnio współorganizował deliberację dla Muzeum Sztuki w Łodzi.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

 • Starosta P., Brzeziński K. (2014), The structure of social trust in post-industrial cities of Central and Eastern Europe, “Przegląd Socjologiczny”, Tom LXIII/1, ss. 49-79.
 • Brzeziński K. (2014), Wykorzystanie programu komputerowego QDA Miner w analizie jakościowego materiału badawczego na przykładzie pogłębionych wywiadów swobodnych z mieszkańcami łódzkich gated communities, [w:] Niedbalski J. (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 41-75.
 • Brzeziński K. (2015), Zaufanie społeczne a zaangażowanie obywatelskie w postprzemysłowych miastach Europy Środkowo-Wschodniej, 52, ss.127-146, ISSN: 0208-600X.
 • Brzeziński K. (2016), Lodz Residents’ Attachment to Their City, Studia Regionalia KPZK PAN „The Socio-Spatial Dimension of Quality of Life in The City”, 45, ss. 79-92, ISBN: 978-83-63563-90-5.
 • Brzeziński K. (2016), Więź mieszkańców z miastem postprzemysłowym na przykładzie Poniewieża, Łodzi i Iwanowa, „Studia Miejskie”, 21, ss.29-51, ISSN: 2082-4793.
 • Brzeziński K. (2016), Między biernością a aktywnością obywatelską w kontekście łódzkiego budżetu obywatelskiego, „Studia Miejskie”, 21, ss. 167-181, ISSN: 2082-4793.
 • Mularska-Kucharek M., Brzeziński K. (2016), The Economic Dimension of Social Trust, “European Spatial Research and Policy”, Vol 23, No. 2, ss.83-95, ISSN: 1231-1952.
 • Mularska-Kucharek M., Brzeziński K. (2017), Jakość życia a przywiązanie do miejsca zamieszkania. Na przykładzie Łodzi, „Studia Lokalne i Regionalne”, 1(67), ss. 99-115, , ISSN: 1509-49995.
 • Starosta P., Brzeziński K., Stolbov V. (2017), Структура социального доверия в постиндустриальных городах Центральной и Восточной Европы, „Sotsiologicheskie issledovaniya”, no. 12, ss. 79-88, ISSN: 0132-1625.
 • Brzeziński K. (2017), Budżet (nie)obywatelski? - analiza czterech edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, „Pedagogika Społeczna”, nr 3 (65), ss. 135-155, ISSN 1642-672X.
 • Michalska-Żyła A., Brzeziński K. (2017), Budżet partycypacyjny jako mechanizm współrządzenia miastem, „Annales”, Vol. 24, No. 2, ss. 205-223, ISSN 1428-9512.
 • Michalska-Żyła A., Brzeziński K. (2018), Poziom i uwarunkowania identyfikacji mieszkańców z miastami poprzemysłowymi, „Roczniki Nauk społecznych”, Tom 10 (46), numer 4, ss. 125-145, ISSN 0137-4176.
 • Brzeziński K. (2018), Budżet partycypacyjny jako alternatywny i prosty sposób pomiaru jakości życia w mieście, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 534, ss. 44-56, ISSN 1899-3192.
 • Brzeziński K., Michalska-Żyła A. (2018), Budżet obywatelski a społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej – przykład Łodzi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 534, s. 57-69, ISSN 1899-3192.
 • Brzeziński K. (2019), „Dane z ulicy” – propozycje i sugestie na temat wykorzystania materiałów z procesów partycypacyjnych, „Człowiek i Społeczeństwo”, 48, ss. 35-54, ISSN 0239-3271.
 • Brzeziński K. (2020), Niechciane prawo do miasta? – kilka uwag o pozorności i uwarunkowaniach partycypacji w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2(80), ss. 92-115, ISSN: 1509-4995.

Wybrane projekty:

 • Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego, projekt badawczy realizowany w ramach PO KL 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; koordynator prof. dr hab. Paweł Starosta
 • Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu prof. dr hab. Paweł Starosta
 • Cztery dyskursy o nowoczesności – modernizm peryferii na przykładzie Łodzi, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu prof. dr hab. Kaja Kazimierska
 • Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu prof. dr hab. Ewa Malinowska
 • H2020 CONCISE - Rola komunikacji w percepcji i przekonaniach na temat nauki wśród obywateli Unii Europejskiej”, projekt finansowany ze środków UE (H2020 – SwafS, nr 824537), kierownik dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ. strona projektu: https://concise-h2020.eu/pl/about-the-project

Zainteresowania naukowe
 • socjologia miasta
 • studia miejskie
 • partycypacja
 • rewitalizacja
 • konsultacje społeczne
 • deliberacja
 • metody badań społecznych
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

  Obowiązki dydaktyczne:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na różnych typach i stopniach studiów;
  • opracowywanie i aktualizacja programów kształcenia;
  • konsultacje ze studentami;
  • stałe podnoszenie własnych kwalifikacji.

  Obowiązki naukowe:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  • aktywny udział w konferencjach i seminariach naukowych – krajowych i zagranicznych – upowszechnienie rezultatów badań;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez przygotowywanie publikacji – artykuły naukowe, monografie;
  • aplikowanie o środki na realizację projektów badawczych;
  • organizacja konferencji i seminariów naukowych;
  • ustawiczne podnoszenie własnych kompetencji zawodowych.

  Pozostałe:

  • bieżące angażowanie się w prace na rzecz: katedry, instytutu, wydziału i uniwersytetu.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela