Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Maria Klon
Główny adres email
Paweł.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem profesorem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Jestem absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej w Kolegium Europejskim w Brugii. Doktorat i habilitację uzyskałem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia naukowe

Jestem autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym artykułów w czołowych czasopismach międzynarodowych (m.in. „Nutrients”, „Appetite”, „Sustainability”, „British Food Journal”, „Quality Assurance and Safety of Crops & Foods”, „Academy of Management Learning and Education”, „Studies in Higher Education”). Moje prace były cytowane 376 razy w bazie Web of Science (indeks Hirscha 10) i 1169 razy w Google Scholar (indeks Hirscha 17). Kierowałem dwoma projektami badawczymi finansowanymi z grantów Narodowego Centrum Nauki i polskim zespołem w międzynarodowym projekcie badawczym MERGE, finansowanym przez Komisję Europejską. Byłem laureatem dwu edycji programu Iuventus Plus dla wybitnych, młodych naukowców i stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymałem Nagrodę Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego, Nagrodę im. Prof. Witolda Kuli i 12 nagród rektorskich. Przez 8 lat pełniłem funkcję Wydziałowego Pełnomocnika Rektora ds. Programu Erasmus, istotnie przyczyniając się do internacjonalizacji uczelni. Doprowadziłem m.in. do potrojenia liczby umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi – z ok. 30 do ponad 100. Współpracuję jako ekspert z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Byłem recenzentem doktoratu na uczelni zagranicznej (University of Vaasa w Finlandii). Jestem członkiem rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych, m.in. „European Journal of International Management”, „Foods”, „Sustainability” i „Central European Management Journal”, jak również wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych, roli informacji związanych ze zdrowiem na rynku żywności, etnocentryzmu konsumenckiego oraz międzynarodowej mobilności studentów. Prywatnie lubię podróże i gram w tenisa stołowego.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji

  Prowadzenie zajęć ze studentami - przedmiot Principles of Marketing, seminaria licencjackie: International Marketing Strategies, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Biznes Międzynarodowy. Recenzent prac magisterskich i licencjackich. Opiekun doktoratu z zakresu nauk o zarządzaniu.

  Działalność naukowa - prowadzenie badań naukowych, realizacja projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe.

  Działalność organizacyjna - udział w pracach Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Komisji ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, II Komisji Doktorskiej na Wydziale Zarządzania, Komisji ds. Finansowania Działalności Statutowej Rady WSMiP, Komisji Grantowej WSMiP, Komisji ds. oceny wniosków w wewnętrznych konkursach finansowanych z subwencji otrzymanej w ramach program “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” .

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela