Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Topola
Główny adres email
Ewa.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • młodszy specjalista Sekcja Ochrony Przeciwpożarowej

  1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową inwentaryzacją sprzętu gaśniczego.
  2. Inicjowanie i koordynowanie realizacji zadań w zakresie ochrony p-poż w UŁ
  3. Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych dla zapewnienia należytej ochrony p-poż i niezbędnej ochrony przed wybuchem
  4. Informowanie Kierownictwa UŁ, dziekanów, kierowników jednostek międzywydziałowych o stanie ochrony przed pożarem, wybuchem, oraz przekazywanie wniosków zmierzających do usuwania występujących zagrożeń
  5. Prowadzenie statystyk i sprawozdawczości z zaistniałych pożarów
  6. Występowanie do kierowników jednostek UŁ o usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, oraz kontrola wykonania tych wniosków
  7. Występowanie do Kanclerza UŁ z wnioskami o zastosowanie sankcji w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaniedbania w zakresie ochrony p-poż
  8. Występowanie do kierowników jednostek UŁ o wstrzymanie pracy w zagrożonym miejscu, w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracowników bądź mienia uczelni
  9. Udział w komisjach oceny projektów budowy, przebudowy, zmiany przeznaczenia, modernizacji, czy remontów pomieszczeń, oraz udział w komisjach odbiorczych tychże pomieszczeń czy budynków
  10. Współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
  11. Przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, oraz umów dla firm świadczących usługi z zakresu p-poż
  12. Rozliczanie w systemie pracowniczym faktur dotyczących wszelkich wydatków dotyczących p-poż w UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela