Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Maria Klon
Główny adres email
Ewa.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy inspektor nadzoru inwestorskiego Dział Inwestycji i Remontów

  Pełnienie kontroli nad:

  -jakością robót, elementów i materiałów, zgodnością robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, normami, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami wiedzy technicznej,

  -zgodnością robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową i umową zgodnością przebiegu robót z harmonogramem realizacji,

  -ilością i wartością oraz prawidłowością fakturowania robót.

  Ponadto:

  -rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy a w razie potrzeby z projektantem lub przedstawicielem nadzoru autorskiego wątpliwości natury technicznej powstałe w toku robót,

  -określanie potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

  -dokonuje kontroli materiałów z odzysku i materiałów niezagospodarowanych,

  -uczestniczenie w między operacyjnych odbiorach technicznych poszczególnych elementów i robót oraz dokonywać sprawdzenia robót zanikających a także uczestniczyć w próbach i sprawdzeniach instalacji i urządzeń,

  -przed odbiorem obiektu inspektor dokonuje szczegółowych przeglądów przedmiotu odbioru,

  -uczestniczenie w czynnościach odbioru i służyć osobie odbierającej fachowym doradztwem,

  -przyjmowanie dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji,

  -w okresie rękojmi za wady bieranie udziału w komisjach mających na celu stwierdzenie, ujawnienie wad, określenie ich ewentualnych przyczyn, sposobu oraz terminu usunięcia.

  -sprawowanie stałej opieki technicznej nad przydzielonymi obiektami,

  -uczestniczenie w okresowych komisyjnych przeglądach technicznych budynków,

  -uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów na usługi i roboty budowlane,

  - opracowywanie zakresów rzeczowych i harmonogramów prac remontowych dla poszczególnych zleceń, we współpracy z inspektorami innych branż uwzględnia wszystkie branże,

  -opracowywanie zamówienia materiałów potrzebnych do wykonania remontów,

  -wprowadzanie wykonawców na wykonanie robót, nadzoruje przebieg prac, nadzoruje ich odbiór, sprawdza książki obmiaru robót i dzienniki budów, sprawdza rozliczenia materiałowe i finansowe wykonywanych robót,

  -gromadzenie dokumentacji techniczną nadzorowanych obiektów,

  -współpraca z inspektorami branżowymi, użytkownikami i innymi działami w celu zapewnienia właściwego stanu nadzorowanych obiektów, prowadzi książki obiektów dla przydzielonych budynków.

  -rejestracja i opis dokumentow finansowo-księgowych i korespondencji w wersji papierowej i w Elektronicznym Obiegu Dokumentów (EOD).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela