Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Sosna
Główny adres email
Joanna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

2002- doktorat, tytuł rozprawy: "Uczestnictwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a polityka monetarna banku centralnego. Analiza procesów dostosowawczych na przykładzie NBP", 2015- habilitacja, na podstawie rozprawy habilitacyjnej: " Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych", Wyd. UŁ, Łódź 2013

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9150-150X

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=CO5lh2sAAAAJ&hl=pl

Reaserchgate: https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Bogolebska


Osiągnięcia naukowe

Wyróżnienie w V Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną, 2016


Lista publikacji:

Bogołębska J., Spadek cen ropy naftowej w gospodarce światowej – główne przyczyny i konsekwencje. Analiza na przykładzie okresu 2014/2015., w : „Problemy rolnictwa światowego”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, vol.18, no.4/2018

Bogołębska J., Uwarunkowania funkcjonowania aktywów bezpiecznych (safe assets) wobec przemian w międzynarodowym systemie walutowym , w: “Gospodarka światowa XXI wieku – wyzwania i perspektywy”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 523, Wrocław 2018

Bogołębska J., Dilemmas of creating a reserve currency in the conditions of growing debt of the issuing countries, w: „Finance, accounting and economic aspects of contemporary management”, Enterpreneurship and Management, ed. M. Wypych, P.Trippner, Łódź- Warszawa 2018, ISSN 2543-8190, Volume XIX, Issue 1, Part 1

Bogołębska J., China as an immature creditor country- dilemmas for its monetary policy, w: “Asian Economies in the context of globalization”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016

Bogołębska J., Międzynarodowa koordynacja polityk gospodarczych w warunkach kryzysu finansowego i nierównowag globalnych, w: „Współczesne problemy finansów międzynarodowych”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, no. 6 (317)/2015

Bogołębska J., Poziom, motywy utrzymywania oraz funkcje rezerw walutowych krajów rozwiniętych. Analiza ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Banków Centralnych, w: „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Aktualne problemy”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, no 5 (316)/2015

Bogołębska J., Internacjonalizacja walut krajów emerging markets jako nowe zjawisko w finansach międzynarodowych, w: „International Business and Global Economy”, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

Bogołębska J., Wykorzystanie rezerw walutowych zakumulowanych na ponadoptymalnym poziomie – doświadczenia współczesnych banków centralnych, w: Studia Ekonomiczne nr 186/14 pt: „Innowacje a wzrost gospodarczy” red. I. Pyka, J. Cichy

Bogołębska J., Role of the European Central Bank in global crisis management 2007-2012, w: red. J. Bilski, E. Feder-Sempach, „EMU an incomplete project?”, Difin, 2015

Bogołębska J., Doświadczenia gospodarki światowej ze stanami globalnych nierównowag płatniczych w kontekście ich kryzysogenności, w: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

Bogołębska J., Akumulacja rezerw walutowych jako determinanta nierównowagi na rachunku obrotów bieżących, International Business and Global Economy, nr 32, red. K. Bałandynowicz-Panfil, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013

Bogołębska J., Koncepcje włączania krajów nadwyżkowych w procesy dostosowawcze w kontekście zjawiska nierównowag globalnych, w: red. J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek, „Globalne aspekty kryzysu strefy euro”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 273/2012

Bogołębska J., Międzynarodowa nierównowaga finansowa i jej wpływ na rozwój gospodarki światowej , w: „System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia.” red. B. Filipiak, J. Fila, Studia Finansów i Bankowości, Difin 2012

Bogołębska J., Internacjonalizacja Renminbi (RMB) a międzynarodowa nierównowaga płatnicza, w: „Wyzwania gospodarki globalnej”, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31/2012

Bogołębska J., Zarządzanie rezerwami walutowymi Chin – problemy i wyzwania, w: red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, „Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu”, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Bogołębska J., Państwowe Fundusze Majątkowe (SWF) jako publiczni inwestorzy instytucjonalni na globalnym rynku finansowym, w: red. B. Mikołajczyk, „Innowacyjność w systemach finansowych”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 266/2012

Bogołębska J., Instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w okresie globalnego kryzysu finansowego, w: red. J. Bilski, E. Feder-Sempach, „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 264/2012

Bogołębska J., Kierunki zwiększania stabilności międzynarodowego systemu walutowego – problem podaży waluty międzynarodowej, w: „Problemy regionalizmu i globalizacji” red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 221/2011

Bogołębska J., Popyt na rezerwy walutowe – ewolucja koncepcji teoretycznych a współczesne doświadczenia gospodarki światowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 260/ 2011

Bogołębska J., Alternatywne metody alokacji płynności międzynarodowej, w red: K. Jajuga, „Finanse-nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy”, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Bogołębska J., Rola współpracy banków centralnych w stabilizowaniu międzynarodowego środowiska finansowego., w: red. J. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska, „Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej”, wyd. Ce De Wu, 2011

Bogołębska J., Wpływ kryzysu finansowego na politykę akumulacji rezerw, w: „Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego”, red. T. Sporek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011

Bogołębska J., Stabilność finansowa w warunkach reżimu kursowego Currency Board, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 247/2011

Bogołębska J., Unia Gospodarcza i Walutowa a problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, w: „Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej”, red. J. Bilski i E. Feder-Sempach, Folia Oeconomica nr 238, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010

Bogołębska J., Reserve accumulation in Asia and its impact on the Economic and Monetary Union and the euro, w: “Asia- Europe. Partnership or rilvary?”, Research Papers of Wroclaw University of Economics, ed. B. Skulska, 2010

Bogołębska J., Konsekwencje akumulacji rezerw walutowych dla gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010

Bogołębska J., Akumulacja rezerw walutowych w gospodarce światowej – skala zjawiska i konsekwencje, w: Materiały Konferencyjne „Integracja a globalizacja” red. nauk. J. Rymarczyk, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2009

Bogołębska J., Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji. Współczesne dylematy realizacji funkcji, w: red. J. Bilski, A. Dorożyńska, „Wybrane problemy w gospodarce światowej”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oecnomica nr 221/2008

Bogołębska J., Rozwiązania instytucjonalne i operacyjne Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Systemu Rezerwy Federalnej (SRF). Analiza porównawcza, w: red. W. Dębski, W. Włodarczyk-Guzek, „Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 204/2007

Bogołębska J., Determinanty kompozycji rezerw walutowych –Euro w światowej strukturze rezerw, w: „Unia Europejska w gospodarce światowej”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 209/2007

Bogołębska J., Integracja rynków pieniężnych w Eurosystemie w: „Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej”, red. nauk. A. Bogus, M. Wypych, Difin 2007

Bogołębska J., Strategia, instrumenty i procedury polityki pieniężnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Systemu Rezerwy Federalnej (SRF) – analiza porównawcza, w: Materiały Konferencyjne „Integracja a globalizacja” red. nauk. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006

Bogołębska J., Funkcja pożyczkodawcy ostatniej instancji w bankowości centralnej Unii Europejskiej. 2006, w: „Unia Europejska – z zagadnień integracji finansowej”, red. nauk. M. Dudek, Wydawnictwo UZ Zielona Góra, WSM Legnica, 2006

Bogołębska J., The controversy about two-pillar monetary policy strategy of the European Central Bank, w: “Makroekonomia europejskich stosunków gospodarczych. Wybrane problemy”, pod red. M. Dudka, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005

Bogołębska J., Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego-założenia i realizacja, w: „Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej” red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004

Bogołębska J., Reforma instytucjonalna Europejskiego Banku Centralnego w aspekcie rozszerzenia, w: red. W. Dębski, W. Włodarczyk-Guzek, „Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 180/2004

Bogołębska J., Dostosowanie NBP do uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych, w: „Bankowość i finanse publiczne u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 176/2004

Bogołębska J., Dylematy reformy instytucjonalnej Europejskiego Banku Centralnego, w: red. J. Bilski, A. Midera, „Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2003

Bogołębska J., Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce NBP. Wyzwania i zagrożenia, w: „Aktualne problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 158/2002

Bogołębska J., Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego, w: red. K. Piotrowska-Marczak, B. Mikołajczyk, „Wybrane problemy transformacji finansów i bankowości”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 161/2002


Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

międzynarodowy system walutowy i finansowy i jego stabilność

procesy integracji gospodarczej i walutowej w gospodarce światowej

bankowość centralna i polityka pieniężna w gospodarce globalnej

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego

  pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Badania naukowe w zakresie:

  -funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego i finansowego i jego stabilności

  -procesów integracji gospodarczej i walutowej w gospodarce światowej

  -bankowości centralnej i polityki pieniężnej w gospodarce globalnej

  -nierównowag globalnych

  Zajęcia dydaktyczne:

  -Międzynarodowa Integracja Gospodarcza

  -Integracja walutowa

  -seminarium magisterskie


  Funkcje pełnione na wydziale.

  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Systemu Oceny Osiągnięć Pracowników Akademickich
  • Członek VI Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Stacjonarne Studia III Stopnia na kierunku Ekonomia

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela